در این نوشته با سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دهم با 22 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دهم

1 –جامعه پذیری را تعریف کنید

به فرایند ومسیری که افراد برای مشارکت درزندگی اجتماعی وشکل گیری هویت اجتماعی  طی می کنند جامعه پذیری می گویند. ) به فرایند مشارکت اجتماعی جهت تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد  جامعه پذیری می گویند.(  

2 -کنترل اجتماعی راتعریف کنید  

به مجموعه اقداماتی که برای پذیرش فرهنگ ومنطبق کردن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود کنترل اجتماعی می  گویند.  

3 –آیا جامعه پذیری درجوامع مختلف شیوه واحدوثابتی دارد یا متفاوت است؟

شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف  متفاوت است . چون عوامل جامعه پذیری این جوامع بایکدیگر متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس وشیوه های  آموزشی ومیزان اهمیتشان متفاوت است .) میزان تاثیرگذاری وقدرت هریک از عوامل فوق درجوامع مختلف متفاوت است  ) . 

4 –عواملی که افرادراجامعه پذیر می کند. نام ببرید 

خانواده ، مدرسه ومراکز آموزشی ، گروه همبازی ودوستان ، رسانه ها  ،مجالس علمی ومذهبی 

5 –انسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خودپی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خودراشکل می دهند؟

برخی از موقعیت  های اجتماعی انتسابی اند) محل تولد، جنسیت( وبرخی اکتسابی اند) معلم بودن، دانشجوبودن و.. ( انسانها ازطریق عضویت  درگروه ها) خانواده، دوستان و… ( ، تعامل با دیگران ، برعهده گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی و  آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد . 

6 –آیا فرایند جامعه پذیری همیشه با موفقیت انجام می شود ؟

خیر انسان موجودی مختاراست ومی تواند از پذیرش عقاید ،  ارزش ها وهنجارهای اجتماعی سرباززند.  

7 –اگرافراد ازپذیرش ارزش ها وعقاید سرباز زنندچه پیامدهایی برای آن جامعه به دنبال خواهدداشت؟

جامعه ازطریق شیوه  های سه گانه ) تبلیغ واقناع تشویق وپاداش تنبیه ومجازات ( به کنترل اجتماعی می پردازد ودرصورت عدم تاثیر هویت  اجتماعی جامعه تغییر خواهد کرد .  

8 –کژروی اجتماعی را تعریف کنید

رفتارهایی که برخلاف عقاید وارزش ها وقواعد وهنجارهای جامعه می باشد .

9 –جامعه برای تداوم جامعه پذیری وپیش گیری وکنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند؟

1 -تبلیغ  واقناع یعنی ازطریق نهادهای آموزشی وفرهنگی باورها وعقایدخودراتبلیغ می کند تاافراد اقناع شوند.) این شیوه قوی ترین  روش است .(

2 -تشویق وپاداش یعنی دادن پاداش به کسانی که مطابق ارزش های جامعه رفتار می کنند.

3 -تنبیه  ومجازات یعنی منحرفین از ارزش های اجتماعی تنبیه می شوند . ) کمترین قدرت رادربین سه شیوه فوق دارد . (

10 –هویت و جامعه پذیری با کنترل اجتماعی چه رابطه ای دارند؟

افرادجامعه از طریق کنترل اجتماعی قواعد وارزش های  اجتماعی جامعه را می شناسند وخودرابا آنها تطبیق می دهند وجامعه پذیر می شوند.  

11 –اولین ومهم ترین نهادی که افرادراجامعه پذیر ودارای هویت اجتماعی می کند چیست ؟

خانواده 

12 –درجامعه برای جذب افراد به نقش هایی که اهمیت حیاتی تردارند ازجمله رشته ی پزشکی چه کارهایی انجام می  شود ؟

جامعه پاداش بیشتری ازجمله منزلت اجتماعی بالاتر وامکانات مادی بیشتر به این نقش ها ورشته ها اختصاص دهد .

13 –برخی از کژروی های اجتماعی پزشکی رانام ببرید وراه های پیشگیری وکنترل آن را بیان کنید 

انجام جراحی توسط  پزشکان غیر متخصص ، عدم تعهد نسبت به سلامتی جسمی وروحی بیماران ، گرفتن هزینه های اضافی ودستمزد بالا ، سقط  جنین ، جراحی های غیرمتعارف واشتباه ،سهل انگاری،راه های کنترل وپیشگیری :

1 -تشویق پزشکان متعهد وکارا

2 -تنبیه  پزشکان خطاکار) مثال لغو پروانه پزشکی )

3 -تبلیغ زندگی اخروی و دنیوی توام بایکدیگر

4 -تقبیح پول پرستی ودنیازدگی 

5 -امربه معروف ونهی از منکر 

14 –مسئولیت کدام مراتب امربه معروف ونهی از منکر همگانی است وکدام مراتب آن وظیفه ی نهادها ومراکز رسمی است ؟

  مراتب تبلیغ واقناع همگانی وعمومی است . تشویق گاهی همگانی وعمومی وگاهی توسط مراکز رسمی صورت می گیرد  وتنبیه ومجازات فقط از طریق نهادها ومراکز رسمی صورت می گیرد.  

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

15-مراتب کنترل اجتماعی را نام ببرید

1 -تبلیغ واقناع

2 -تشویق وپاداش

3 -تنبیه ومجازات  

16 –آیا مراتب کنترل اجتماعی درهمه جوامع دارای روش های یکسان است ؟

خیر درجوامعی که فرهنگ آنها زمینه منطقی  وعقالنی بیشتری دارد وبافطرت انسان سازگارتراست ازاقناع بیشتراستفاده می شود . درجواعی که ارزش های فرهنگی کمتر  درونی شده باشند از تشویق وتنبیه استفاده می کنند .) به دوصورت رسمی وغیررسمی ( 

17-درکدام جوامع از روش اقناع درکنترل اجتماعی وپیشگیری استفاده می کنند ؟

درجوامعی که زمینه ی منطقی وعقالنی  بیشتر دارند وبافطرت آدمیان سازگارترند. 

18 –ازطریق کدامیک از مراتب کنترل اجتماعی افراد فرهنگ رادرونی می سازند ؟

ازطریق اقناع 

19-درچه صورتی افراد رفتارهای متناسب بافرهنگ رابهترانجام می دهند؟

درصورتی که قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد   . 

20 –آیا تشویق وتنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام می شود ؟

خیر هرپدیده ی فرهنگی به میزان اهمیتی  که دارد از تشویق یا تنبیه بیشتری برخورداراست .  

21-تشویق وتنبیه بیشتردرمورد چه کسانی به کاربرده می شود ؟

درموردکسانی که ارزش های فرهنگی رابه میزان کمتری  درونی کرده اند .  

22-تشویق وتنبیه به چه اشکال وصورت هایی انجام می شود ؟

1 -شکل غیررسمی که آثارعمیق تری دارند وتوسط خانواده ،  همسالان وعموم مردم جامعه انجام می شود .

2 -رسمی که بیشتر توسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات، پلیس  ودادگاه وزندان صورت می گیرد .  

23 –درصورتی که جامعه وفرهنگ روش های مناسبی برای تبلیغ وتشویق وتنبیه نداشته باشند دچار چه وضعیتی می شوند؟

درمعرض آسیب ها وناهنجاری های بیشتری قرار می گیرند ودوام وبقای آنها تهدید می گردد.  

24 –دوعنصر فرهنگی آموزه های اسلامی که درفرایندهای جامعه پذیری وکنترل اجتماعی نقش مهمی دارند رانام ببرید ؟

1– امربه معروف

2 -نهی از منکر  

25-مراتب وروش های امربه معروف ونهی از منکر رانام ببرید ؟

1 -روش های تبلیغی

2 -روش های تشویقی

3 -روش های  تنبیهی  

22-رفتار حیوانات بارفتارانسان ها چه تفاوت اساسی دارند؟

رفتارحیوانات برمبنای غریزه است ولی رفتارهای انسان ا برمبنای  آگاهی،معانی،اراده وفرهنگ است. 

22-جامعه پذیری وکنترل اجتماعی چه ارتباطی بایکدیگردارند؟

برای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنترل  اجتماعی ،جامعه پذیری به وجودنمی آید.یعنی باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم افرادجامعه رابه انطباق با فرهنگ جامعه وادارنماییم.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.