در این نوشته با سوالات متن درس هفتم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس هفتم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس هفتم منطق دهم

سوالات تشریحی

١- اقسام تقابل را نام ببرید.

تضاد- تناقض – تداخل – تداخل تحت تضاد.

۲- چگونه می توان به تناقض یک قضیه دست یافت ؟

با تغییر کمیت و کیفیت یک قضیه

۳- رابطه صدق و کذب میان دو قضیه متناقض چگونه است؟

در رابطه تناقض، صدق یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد و کذب یک قضیه، صدق دیگری را نتیجه می دهد.

۴- رابطه تضاد تنها میان چه قضیه هایی برقرار می شود؟

تنها میان موجبه کلی و سالبه کلی

۵- رابطه صدق و کذب میان دو قضیه متضاد را بنویسید.

از صدق یک قضیه کلی به کذب قضیه کلی دیگر دست می یابیم. اما اگر قضیه کلی کاذب باشد نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که قضیه متضاد آن صادق است یا کاذب

۶- علت تسمیه قضیه متداخل چیست؟

زیرا مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق قضیه کلی قرار دارند.

۷- چگونه می توان به متداخل یک قضیه دست یافت؟

با تغییر کمیت قضیه و ثابت نگه داشتن کیفیت آن می توان به « متداخل » آن قضیه دست یافت.

۸- رابطه صدق و کذب میان دو قضیه متداخل چگونه است؟ بیان کنید.

هر گاه قضیه کلی صادق باشد، قضیه جزئی نیز صادق است (و نه بر عکس ) یعنی هر گاه قضیه جزئی کاذب باشد، قضیه کلی نیز کاذب است (ونه برعکس)

۹- منظور از « مغالطه استثنای قابل چشم پوشی » چیست؟ توضیح دهید.

هنگامی که ادعایی کلی مطرح شود، یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند . در صورتی که با وجود پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، دچار مغالطه استثنای قابل چشم پوشی شده ایم.

۱۰- اصطلاحات روبرو را تعریف کنید:

الف) عکس

ب) عکس مستوی

الف) در صورتی که موضوع و محمول قضیه حملی را جابه جا کنیم، قضیه به دست آمده را « عکس ، آن قضیه می نامند.

ب) اگر از قضیه ای صادق به عکس آن قضیه که از نظر صدق همانند و مساوی آن قضیه است، دست می یابیم، آن را قاعده « عکس مستوی » می نامند.

۱۱- چرا منطق دان معتقدند که قضیه سالبه جزئیه عکس ازم الصدق ندارد؟ 

منطق دانان با بررسی قضیه سالبه جزئی (بعضی الف ب نیست) نشان داده اند که قانونی کلی برای عکس مستوی این قضیه وجود ندارد . بدین جهت اصطلاحا می گویند که سالبه جزئی عکس لازم الصدق ندارد.

۱۲- مغالطه ایهام انعکاس چگونه مغالطه ای است؟

در صورتی که در جا به جا کردن اجزای قضیه، قاعده عکس مستوى را به درستی رعایت نکنیم دچار مغالطه ایهام انعکاس شدیم. ۱۳- نمونه های مغالطه ایهام انعکاس را بنویسید. موجبه کلیه را به موجبه کلیه ، موجبه جزئیه رابه موجبه کلیه عکس نماییم یا برای سالبه جزئیه عکس لازم الصدق درنظر بگیریم.

۱۴-بین هر یک از قضایای زیر چه رابطه ای برقرار است . (تضاد- تناقض – تداخل تحت تضاد)

الف ) بعضی الف ب نیست – بعضی الف ب است.

ب) بعضی الف ب نیست – هر الف ب است.

ج) هر الف ب است- هیچ الف ب نیست.

د) بعضی الف ب نیست – هیچ الف ب نیست.

الف: تحت تضاد ب: تناقض ج: تضاد د: تداخل

۱۵- در کدامیک از احکام قضایا (عکس، تناقض، تضاد) جای موضوع ومحمول عوض می شود؟

 عکس

۱۶- با توجه به قضیه مقابل ، موارد خواسته شده را بنویسید.

« هیچ الف ب نیست

الف) تداخل

ب) عکس مستوی

ج) تناقض

الف: بعضی الف ب نیست

ب: هیچ ب الف نیست

ج: بعضی الف ب است

۱۷- متضاد قضیه «هر الف ب است» را بنویسید.

جواب: هیچ الف ب نیست.

۱۸- عکس مستوى قضیه « برخی تیم ها، تیم فولاد هستند ، را بنویسید.

جواب: برخی تیم فولادها ، تیم هستند .

۱۹- بین دو قضیه زیر چه حکمی از احکام قضایا برقرار است؟ (تناقض – تضاد – تحت تضاد – تداخل)

دهر الف ب است بعضی الف ب است ، جواب: تداخل

۲۰- جدول ذیل را کامل کنید:

اصل قضیه

|عکس مستوی | متضاد | متناقض | تداخل هیچ کس تنها نیست.

هیچ تنهایی کس نیست هر کس تنها است بعضی کس تنها است بعضی کس تنها نیست

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

١- اگر قضیهی « بعضی الف ب است» کاذب باشد، تداخل آن …………………………………………. است.

کاذب

۲- برای اینکه دو قضیه با هم متناقض باشند باید در … و در … مختلف باشند.

(کمیت) و ( کیفیت)

۳-در تناقض،…. یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد و … یک قضیه، صدق دیگری را نتیجه می دهد.

صدق، کذب

۴- بر اساس احکام قضایا ،دو قضیه ی….از نظر صدق و کذب نقطه مقابل یکدیگر هستند.

تناقض

۵- نقیض قضیه سالبه کلیه ، موجبه …. است.

جزئیه

۶- دو قضیه وقتی …………… هستند که سور هر دو کلی است اما نسبت یکی موجبه است و دیگری سالبه.

تضاد

۷- رابطه تنها میان قضیه های موجبه کلی و سالبه کلی برقرار است.

تضاد

۸- در احکام قضایا، متضاد قضیه سالبه کلی ،موجبه … می باشد.

کلی

٩- با تغییر کیفیت قضیه کلی، به قضیه …………………………….آن می رسیم.

متضاد

۱۰- در رابطه. …….، از صدق یک قضیه کلی به کذب قضیه کلی دیگر دست می یابیم. اما اگر قضیه کلی کاذب باشد، نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که قضیه متضاد آن صادق است یا کاذب .

تضاد.

۱۱- از آنجا که مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق قضیه کلی قرار دارند، این رابطه را ……. نامیده اند.

متداخل

۱۲- با تغییر … قضیه و ثابت نگه داشتن ………..آن می توان به متداخل آن قضیه دست یافت.

کمیت – کیفیت

۱۳-در قضیه متداخل هرگاه قضیه ….. صادق باشد، قضیه …….. نیز صادق است. و نه برعکس.

کلی و جزئی

۱۴- در قضیه ….هر گاه قضیه جزئی کاذب باشد، قضیه کلی نیز کاذب است ( ونه برعکس.)

متداخل

۱۵- در صورتی که موضوع ومحمول قضیه حملی را جابه جا کنیم، قضیه بدست آمده را …آن قضیه می نامند

عکس

۱۶- عکس مستوی موجبه کلی ،موجبه ……..است.

جزئی

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

۱- دو قضیه وقتی متناقض هستند که کمیت و کیفیت آنها با هم متفاوت باشند

درست

۲ -هر گاه دو قضیه فقط در کمیت اختلاف داشته باشند، رابطه آنها تداخل است.

درست

٣- قضیه بعضی الف ها ب است.» تداخل قضیه ، بعضی جهاب نیستند.» میباشد.

نادرست

۴- «موجبه جزئیه» تضاد ندارد و «سالبه جزئیه» عکس مستوی و تضاد ندارد.

درست

۵-از میان احکام قضایا ،نقیض قضیه سالبه کلی ،موجبه جزئی می باشد.

درست

۶-نقیض قضیه «هر الف ب است ، « بعضی الف ب است ، می باشد.

نادرست.

7- عکس مستوی موجبه کلی ، موجبه جزئی می شود.

درست

تمرین درس هفتم منطق دهم

تمرین عکس مستوى قضایای زیر را بنویسید:

هیچ مسلمانی کافر نیست ———————– هیچ کافری مسلمان نیست.

هر ایرانی وطن دوست است———————. به بعضی از وطن دوستان ایرانی هستند.

بعضی حیوانات گربه نیستند . ——————- سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد.

بعضی سنگ ها آهکی هستند. ————– بعضی آهکی ها سنگ هستند.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

فعالیت تکمیلی درس هفتم منطق دهم

 فرق قواعد مربع تقابل و عکس مستوی از نظر جایگاه موضوع و محمول قضیه در چیست؟

در مربع تقابل جای موضوع و محمول ثابت است اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوض ( جابجا می شود.

۲- در فرض صادق بودن قضیه نخست، صدق یا کذب قضیه دوم را مشخص کنید و نام رابطه میان آنها را بیان کنید:

الف) همه کارمندان مالیات می پردازند. بعضی کارمندان مالیات نمی پردازند.

کاذب ، تناقض

ب) بعضی فیزیکدانان اقتصاددان نیستند. همه فیزیک دانان اقتصاددان هستند.

کاذب ، تناقض

ج) هیچ مسافری در راه نیست. همه مسافران در راه هستند.

کاذب ، تضاد

د) هیچ مسافری در راه نیست. بعضی مسافران در راه نیستند.

صادق ، تداخل

د) هر نهنگی آبزی است. بعضی آبزی ها نهنگ هستند.

صادق ، عکس مستوى

و) بعضی پرندگان مهاجر نیستند . بعضی پرندگان مهاجر هستند

نامشخص، تحت تضاد

٣- الف) با توجه به رابطه میان ستون اول با ستون های دیگر جدول زیر، در صورت صادق بودن قضایای ستون نخست، درباره صدق یا کذب سایر قضایا چه می توان گفت؟ 

سوالات متن درس هفتم منطق دهم

سوالات متن درس هفتم منطق دهم

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم منطق دهم: جناب آقای حیدر جلالی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن منطق دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.