سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی


haladars آذر 9, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم

1 –قدرت چیست؟

توانایی انجام کاری با آگاهی و اراده قدرت است.  

2 –انواع قدرت انسان راتوضیح دهید:

1 -قدرت) فردی(: انجام کارهای فردی با آگاهی واراده

2 -قدرت اجتماعی:  وقتی بتوانیم اراده دیگران را تحت تاثیرخودقراردهیم قدرت اجتماعی داریم .  

3 –قدرت فردی با قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

 قدرت فردی محدودترازقدرت اجتماعی است وانسان ها بی  نیاز از دیگران نمی توانند به زندگی خودادامه دهند.

2 -درقدرت فردی دیگران نقشی ندارند ودرقدرت اجتماعی دیگران  موثرند.

3 -درقدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. ولی درقدرت اجتماعی نیازمند توافق وتبعیت دیگران  هستیم. 

4 –چه کسانی ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟

کسانی که درزندگی توان تاثیرگذاری بیشتری براراده ی  دیگران دارند. 

5 –مقبولیت درقدرت اجتماعی به چه معنایی است؟

رضایت نسبت به قدرت دیگران وپذیرش وتبعیت از آن بامیل  درونی  

6 –تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟

1 -تبعیت باکرهت یعنی تبعیت  ناشی ازترس،تهدید و زور که برای گریز از تنبیه انجام می شود)به دلیل قدرت طرف مقابل)

2-تبعیت بارضایت یعنی عمل به  اراده ی دیگران ازروی میل درونی، بدون استفاده از زور )که دارای مقبولیت است. )

7 –مشروعیت قدرت چیست؟ برچه مبنایی می باشد؟

قدرت براساس شریعتی که موافق حگم خداونداعمال می شود.  برمبنای قوانین و احکام الهی می باشد .

8 –درچه صورتی قدرت مقبول ودرچه صورتی قدرت مقبولیت ندارد؟

درصورتی که نسبت به اعمال قدرت  رضایت وخواست مردم باشد قدرت مقبولیت دارد واگر اعمال قدرت با اکراه وبدون رضایت وخواست مردم باشد قدرت  مقبولیت ندارد.  

9 –درچه صورتی قدرت مشروعیت دارد؟ ودرچه صورتی مشروعیت ندارد؟

درصورتی که قدرت براساس شریعت  وموافق حکم خداوندباشد مشروع است ودر غیراین صورت مشروعیت ندارد.  

11 –مدارمقبولیت بامدارمشروعیت چه تفاوتی دارد؟

مدارمقبولیت قدرت، خواست واراده مردم بارضایت  است ولی مدار مشروعیت حق وباطل بودن است براساس حکم و اراده ی تشریعی خداوند. 

11 –درچه صورتی قدرت هم مقبولیت وهم مشروعیت دارد؟

درصورتی که خواست وارده ی مردم مطابق  با حکم الهی واراده ی تشریعی خداوندباشد. 

12 –آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی باشد قدرت نامشروع می تواند مقبولیت  داشته باشد ؟

خیرچون مردم به حکم الهی اعتقاددارند اگرقدرتی نامشروع وضداحکام الهی باشداز مقبولیت ورضایت  مردم بی بهره می شود.  

13 –سیاست راتعریف کنید: 

چگونگی اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین سیاست است. 

14 –حکومت راتعریف کنید:  

مجموعه عواملی که سیاست های کل جامعه راپیش می برند. 

همچنین ببینید: سوالات درس به درس منطق دهم

15 –سیاست درمعنای عام ودرمعنای خاص راتوضیح دهید:  

هرنوع سازماندهی قدرت درجامعه ونظام اجتماعی کل سیاست درمعنای عام است و سازماندهی قدرت درنظام سیاسی ،  سیاست به معنای خاص است. 

16 –حکومت وسیاست چه ارتباطی بایکدیگردارند؟  

سیاست سازوکاراعمال قدرت است که بدون حکومت امکان تحقق ندارد. تاحکومتی برقرارنشود سیاستی اجرانمی شود.

17 –براساس چه مالک هایی می توان نظام های سیاسی راطبقه بندی کرد؟

  براساس الف( تعدادافرادتاثیرگذاروتصمیم گیردرحکومت )

1 -حکومت یک نفر

2 -حکومت چندنفرمحدود

3(اقلیت(- حکومت اکثریت مردم

(ب( روش تصمیم گیری وتاثیرگذاری )

1 -براساس اغراض،خواسته هاوتصمیمات شخصی

2- براساس فضیلت وموازین عقلی برمدارحقیقت

( ج ( دینی یادنیوی)1-حکومت هایی که برمداراحکام وقوانین الهی هستند

2- حکومت هاونظام های سیاسی سکولارودنیوی(  

18 –براساس دیدگاه ارسطو نظام های سیاسی که یک نفردرآنهاحاکمیت دارندچنددسته اند؟

1 -نظام  سیاسی مونارشی که حکومت یک نفربراساس فضیلت ومدارحقیقت است .

2 -استبدادی( تیرانی )یا دیکتاتوری که  حکومت یک نفربراساس خواست ومیل شخصی خوداست.

19 –دموکراسی وجمهوری ازدیدگاه ارسطوراتعریف کنید. 

حاکمیت اکثریت مردم درصورتی که برمدارخواسته های آنها باشددموکراسی نامیده می شود.حکومتی که اکثریت مردم  آن براساس حقیقت وفضیلت درنظام سیاسی حضورداشته باشندحکومت جمهوری است.  

20 – ازنظرارسطوچه تفاوتی بین نظام سیاسی دموکراسی وجمهوری وجوددارد؟ 

جمهوری حاکمیت اکثریت براساس فضیلت وحقیقت است ولی دموکراسی براساس خواست ومیل اکثرافراد به  دورازحقیقت است. 

21- جوامع فاضله وجاهله ازدیدگاه فارابی چگونه جوامعی هستند؟ 

مدینه فاضله جامعه الهی براساس سنت وقانون الهی بانظربه حقیقت واراده الهی باکمک عقل ووحی است.مدینه جاهلی  ارزش هایش عقالنی، الهی و وحیانی نیست.ارزش هایش ارزشهای دنیوی می باشد.  

22 -لیبرالیسم یعنی چه ؟  

 اباحیت ومباح دانستن همه امور برای انسان .آزادی انسانها مرجع تمام ارزش ها وآرمان های اجتماعی است.

23 -لیبرالیسم باکدام فرهنگ ورویکرد سازگاراست؟ 

فرهنگ غرب ورویکرد دنیوی به عالم هستی وانکارشناخت علمی ارزشهای اجتماعی  

24 چرا پیروان لیبرال دموکراسی دچار تناقض )پارادوکس دموکراسی(هستند؟ 

چون ازیک سو معتقدندکسی که ازحدودنظام سیاسی لیبرالیسم خارج شود شایسته دریافت رای نیست وازسوی دیگر فرد  لیبرال آزاداست که هرنوع عقیده ای راداراباشدواین دوبایکدیگر جمع نمی شوند.)

باکسانی که عدالت رابرتراز آزادی می  دانند راحت برخورد نمی کنند وآنهارا طردمیکنند.)

25 –مفهوم جمهوری اسلامی چیست؟ 

جمهوری به معنای رسمیت داشتن حضورمردم درنظام سیاسی .اسلامی یعنی فعالیت اجتماعی سیاسی مردم برمبنای عقاید  وارزش های اسلامی است.  

26 –درعقایداسلامی مقررات چگونه تعیین میشوند وشکل می گیرند؟ 

بااراده ومشیت خداوند نه مردم وانبیا و اولیا، با دووسیله عقل ووحی مسولیت ما انسان ها فقط شناخت احکام واجرای آن است  ما درایجادمقررات اسلامی اراده واختیاری نداریم .  

27 –تعدادی از ارزش های اجتماعی اسلامی رانام ببرید : 

عدالت،آزادی،استقلال،امنیت ، تامین اجتماعی، نفی وابستگی ، عقلانیت ، مشورت، 

28-وظیفه امت اسلامی چیست ؟

خودداری ازپذیرش طاغوت وقدرت های غیرالهی و فعالیت درشکل گیری امامت و  ولایت براساس موازین اسلامی هوشمند.

29 –نمونه ای ازارزش ها وآرمان های اجتماعی بنویسید که درجامعه لیبرال دموکراسی با جمهوری  اسلامی  متفاوت باشد. چرا؟

پاسخ: معنای آزادی دراین دو جامعه متفاوت است.درنگاه اسلامی  ارزش ها اهمیت الهی  ودینی دارندو وسیله ای برای نزدیک شدن به خداهستندولی درنگاه لیبرال دموکراسی این گونه نیست.

30-درنگاه اسلامی جایگاه ارزش ها چگونه است؟

پاسخ : ارزش ها اهمیت الهی ودینی دارند و وظیفه ارزش های  تقرب)نزدیک شدن (به خداونداست. 

31-عبادات درچه صورتی ارزش بیشتری می یابند؟

پاسخ: هنگامی که بعداجتماعی وسیع تری پیدا کنند. احساس  مسئولیت متقابل مردم ونظام سیاسی نوعی عبادت محسوب می شود. 

32-حضورمردم دریک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم درجمهوری اسلامی دارد؟

پاسخ: مردم دریک جمهوری اسلامی باید فعالیت خودرا عبادت بدانند ولی درلیبرال دموکراسی صرفا یک فعالیت اجتماعی  عادی است

تهیه کننده سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

3 دیدگاه
 1. ناشناس

  چقدر از کامات سخت استفاده میکنید

  اباحت و مباح؟؟😂

  غلط امالایی هم زیاد دارید

  1. ناشناس

   کلمات منظورته؟؟

 2. ناشناس

  عالی