سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس پنجم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

1-خانوارها وبنگاه های اقتصادی چه رابطه ی متقابلی با یکدیگر دارند؟ 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

خانوارها و بنگاه های اقتصادی دارای رابطه ی متقابل هستند. طبق پیوستار بالا مشاهده می کنید  

که خانوارها منابع کمیاب تولید یعنی نیروی انسانی ) متخصص،نیمه متخصص وساده(، سرمایه) 

مالی وتجهیزات فیزیکی وماشین آلات( و طبیعت) زمین و مواد اولیه( در اختیار بنگاه ها و واحدهای اقتصادی قرار می دهد. )خط شماره یک( در مقابل بنگاه های اقتصادی در ازای دریافت منابع  کمیاب تولید به خانوارها دستمزد،سود واجاره می دهد.)خط شماره 2) 

در تعامل متقابل دیگر ، بنگاه های اقتصادی کالا وخدمات تولیدی خود را به خانوارها عرضه می  کنند .)

خط شماره 4 )ومتقابال خانوارها پول این کاال ها را به بنگاه های اقتصادی پرداخت می  کنند.(خط شماره 3) 

2 -بازار راتعریف کنید. 

به مجموعه ی خریداران )تقاضا کنندگان،مصرف کنندگان( وفروشندگان) عرضه  کنندگان،تولیدکنندگان( دریک مکان) حضوری یا مجازی ( بازار گفته می شود.

3 -بازار از چه بخش هایی تشکیل شده است؟  

دو بخش 1 -تقاضا کنندگان)خریداران ، مصرف کنندگان( 2-عرضه کنندگان ) تولید کنندگان،  فروشندگان( 

4 -چه عواملی برفرایند تصمیم گیری خریداران(تقاضا کنندگان ) موثر است؟ 

1-قیمت کالا

2-قیمت کالاهای جایگزین

3 -درآمد افراد

4 -سلیقه افراد

5 -ضرورت ونیاز به کالا

5-چه عواملی برفرایند تصمیم گیری فروشندگان )عرضه کنندگان ( موثر است؟

1 -قیمت کالا

2 -هزینه های تولید

3 -میزان تقاضای کالا وتمایل وسلیقه مصرف کنندگان

6 -منظور از کالا های مکمل چیست؟  

6 -کاالهای مکمل کالاهایی هستند که با هم مصرف می شوند مثال کالای قند وچایی، اتوموبیل و  بنزین، افزایش یا کاهش قیمت یکی بر میزان تقاضای دیگری اثر خواهد داشت.

۷ -با افزایش یا کاهش درآمد مقدار خرید انواع کاللا ها چگونه خواهدبود؟  

 8-با افزایش درآمد ، میزان خرید کالاهای پست کاهش می یابد وخرید کالاهای مرغوب افزایش می  یابد وبا کاهش درآمد، میزان خرید کالاهای پست افزایش می یابد وخرید کالاهای مرغوب کاهش  می یابد . مثال با افزایش درآمد خرید برنج مرغوب بیشتر وخرید برنج نا مرغوب کاهش می یابد.

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

9 -رابطه قیمت وتقاضا چگونه است؟  

نمودار رابطه قیمت وتقاضا را توضیح دهید. افزایش قیمت یک کالا میزان تقاضا برای آن کالا را  کاهش می دهد.و کاهش قیمت کالا موجب افزایش میزان تقاضا برای آن کالا می شود. یعنی بین  قیمت و تقاضا رابطه عکس)معکوس( وجود دارد.

با افزایش قیمت تقاضا کم می شود با کاهش  قیمت تقاضا بیشتر می شود. نمودار رابطه قیمت وتقاضا منحنی نزولی است یعنی با کاهش قیمت میزان تقاضا) مصرف( بیشتر می شود. مثال رابطه قیمت بستنی ومیزان تقاضا برای آن درنمودار زیر نشان داده می شود. 

 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

در نمودار بالا مشاهده می کنید که با افزایش قیمت تقاضا کاهش نشان می دهد. 

10 -رابطه قیمت و عرضه چگونه است؟ نمودار رابطه قیمت و عرضه را توضیح دهید. 

رابطه قیمت کالا وعرضه ی آن کالا، رابطه ای مستقیم است یعنی با افزایش قیمت ،عرضه کننده)  تولید کننده( تشویق به افزایش عرضه)تولید( می شود.هرچه قیمت افزایش یابد عرضه آن نیز  افزایش می یابد. نمودار این رابطه به صورت منحنی صعودی است. که بافزایش قیمت میزان عرضه  نیز افزایش می یابد. 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

درنمودار فرضی بالا رابطه قیمت بستنی با میزان عرضه آن نمایش داده می شود. 

11-قیمت تعادلی چیست؟ مثال بزنید.

قیمتی که موجب می شود میزان عرضه و میزان تقاضا با یکدیگر برابر شوند و در بازار تعادل وجود  داشته باشد.قیمت تعادلی نامیده می شود.در قیمت های کمتر یا بیشتر از قیمت تعادلی با کمبود  یا مازاد روبه رو خواهیم بود. 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

درنمودار بالا درقیمت 1500 میزان تقاضا با میزان عرضه برابر است. در نمودار عرضه وتقاضا نقطه  

ای که دو خط نمودار یکدیگر را قطع می کنند ، نقطه ی تعادلی است. 

12 -مقدار تعادلی چیست ؟ مثال بزنید. 

مقدار تعادلی یعنی مقدار تقاضا و عرضه ای که در یک بازار با یکدیگر برابر شده اند و موجب می  شود بازار درآن زمان با کمبود یا مازاد کالا روبه رو نباشد. مثال در مثال پاسخ پرسش قبل،مقدار  تقاضا عدد هشت است که دقیقا با میزان عرضه ی آن کالا برابر است. 

13 -درچه صورتی بازار با کمبود کالا روبه رو می شود؟  

هرگاه دربازار قیمت ها کمتر از قیمت تعادلی باشد میزان تقاضا بیشتر ازمیزان عرضه می شود و  بازار با کمبود عرضه روبه رو می شود. مثال در نمودار زیر مشاهده می شود که در قیمت های کمتر 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

از1500 یعنی قیمت های 1000و500 و صفر میزان تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است وبا کمبود  

روبه رو هستیم . در قیمت 500 ،2 بستنی عرضه شده است درحالی که با14 تقاضا روبه رو هستیم  یعنی 12 بستنی کم داریم . درقیمت 1000 میزان عرضه 5بستنی است درحالی که 11 بستنی 

متقاضی دارد ومابه 6 بستنی کمبود داریم.در قیمت صفر هیچ بستنی عرضه نشده است درحالی که  16 تقاضا برای آن وجود دارد ومابا 16 کمبود روبه رو هستیم. همانطور که در نمودار بالا می بینید  نقاط قرمز رنگ در منحنی تقاضا زیر نقطه تعادلی قرار دارند و کمبود کالا ومازاد تقاضا را نشان می  دهند. 

14-قانون عرضه وتقاضا را به شکل ساده با تصویر نشان دهید. 

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

15-درچه صورتی بازار با کمبود عرضه روبه رو می شود؟  

درصورتی که قیمت بازار زیر قیمت تعادلی باشدمیزان عرضه کالا کمتر از تقاضا است ومابا کمبود  عرضه روبه رو می شویم مانند جدول ونمودار پرسش قبل 

1۶ -درچه صورتی بازار با ما زاد عرضه روبه رو می شود؟  

در صورتی که قیمت بازار بیشتر از قیمت تعادلی باشد که دراین صورت میزان عرضه بیش از میزان  تقاضا برای آن کالا می شود وما با کالاهایی روبه رو می شویم که متناسب با آنها تقاضای خرید  نداریم.

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

مثال در جدول بالا مشاهده می کنید که در قیمت های 2000و2500 و3000 میزان عرضه  

بیشتر از میزان تقاضاست وما در قیمت 2000با 6 عرضه بیشتر)مازاد( در قیمت 2500 با 12 عرضه  بیشتر ودر قیمت 3000 با 16 عرضه بیشتر روبه رو هستیم. در نمودار نیز نقاط آبی بالاتر از نقطه  تعادلی است و مازاد عرضه و کمبود تقاضا را نشان می دهد. 

1۷ -درچه صورتی بازار با مازاد تقاضا روبه رو می شود؟ 

زمانی که قیمت ها کمتر از قیمت تعادلی باشند. در این صورت تقاضا بیشتر از میزان عرضه کالا  خواهد بود . مانند جدول و نمودار پرسش 14 

18 -در قیمت های کمتر از قیمت تعادلی میزان عرضه وتقاضا چگونه است؟ 

میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه است.میزان عرضه کمتر از میزان تقاضا است. مانند نمودار  وجدول پرسش 14 

19 -در قیمت های بیشتر از قیمت تعادلی میزان عرضه وتقاضا چگونه است؟ 

میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. میزان تقاضا کمتر از میزان عرضه است. مانند نمودار  وجدول پرسش 17 

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

20 -انواع بازار را معرفی کنید. 

بازار رقابتی : بازاری است که تعداد فروشندگان و خریداران به قدری زیاد است که حضور و رفتار  هر یک از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به نسبت کل بازار بسیار کوچک خواهد بود و در عمل، هیچ یک از طرفین به تنهایی در شکل گیری قیمت تأثیرگذار و به عبارت دیگر « قیمت گذار » نیستند. 

بازار انحصاری: بازاری است که گاهی به دالیل مختلف)طبیعی،قانونی یا غیر قانونی( تعداد فروشنده یا  خریدار به یک یا چند نفر محدود می شود. مثال تنها فروشنده بنزین درایران شرکت پخش فراورده های  نفتی کشور است. 

بازارهای حراجی مزایده ومناقصه 

21 -منظور از کشش عرضه وتقاضا در بازار چیست؟  

میزان حساسیتی که عرضه یا تقاضا نسبت به تغییر در قیمت ها از خود نشان می دهند،به عنوان  کشش )الاستیتی elasticity )شناخته می شود. یعنی واکنش خریداران نسبت به افزایش یا  کاهش قیمت با افزایش یا کاهش خرید شان  

22-منظور از کشش کم منحنی قیمت وتقاضا چیست ؟ 

یعنی خریداران نسبت به افزایش یا کاهش قیمت ، از نظر خرید واکنش کمی نشان می دهند مثال یک کالای اساسی ومهم زندگی مثل نان که غذای روزانه مردم ایران است اگر افزایش یابد  مردم میزان مصرف را به کندی کم می کنند و اگر قیمت کاهش یابد میزان مصرف را سریعا  افزایش نمی دهند.یعنی شیب منحنی مالیم است وتند نیست. گاهی ممکن است منحنی کالایی  بدون کشش باشد مثال کالاهای دارو و نمک بدون کشش هستند یعنی هرچه قیمت آنها کاهش یا افزایش  یابد مردم میزان مصرف شان را تغییر نمی دهند. 

شکل نمودار قیمت وتقاضای کالا با کشش کم)شیب تند (: یعنی با افزایش قیمت سریعا متقاضیان کم  نشده اند.)قیمت خیلی تغییر داشته ولی خرید خیلی تغییر نداشته است.)

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

درنمودار بدون کشش قیمت هرچه بیشتر یا کمتر  

شده است میزان خرید مردم کمتر یا بیشتر نشده است. 

23 -منظور از کشش زیاد منحنی قیمت وتقاضا چیست؟  

یعنی خریداران نسبت به افزایش یا کاهش قیمت واکنش خرید زیاد یا بیشتر از خود نشان می  دهند. مثال اگر قیمت لوستر افزایش یابد مردم سریعا مصرف خود را کمتر خواهند کرد واینجا شیب  منحنی تقاضا تند است .

به عبارت دیگر، افزایش قیمت در یک محصول و خدماتی که به مراتب از  اهمیت کمتری برخوردار است، مصرف کننده را از تهیه یا خرید آن محصول یا خدمات باز میدارد،  چون هزینه ی فرصت خرید آن خیلی بالا خواهد رفت.

اگر قیمت کالای غیر ضروری وغیر مهم  کاهش یابد مصرف کننده سریعا نسبت به آن واکنش نشان می دهد و خرید خود را افزایش می  دهد.) در منحنی تقاضا شیب کند است. ( شکل نمودار قیمت وتقاضای کالا با کشش زیاد)شیب کند)

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

با نمودار بالا مشاهده می کنید که با افزایش قیمت سریعا تعداد متقاضیان کاهش می یابد یعنی مشتریان  بلافاصله حساسیت نشان می دهند و خرید این کالا را کاهش می دهند. 

24-در نمودار قیمت وتقاضای کدام کالاها کشش بیشتری دارند؟ 

کالاهایی که جایگزین مناسبی ندارند و ضروری هستند. 

25 -یکی از محصولاتی که در کارگاه آقای محمدی( شرکت ایران سبز )تولید می شود، کودهای زیستی برای گیاهان آپارتمانی است .قیمت و مقدار تعادلی این محصول در نمودار زیر نشان داده شده است

سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم
سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم

اخیرا هزینه های تولید افزایش یافته و مسئولان کارگاه مجبور شده اند، قیمت محصول را40000تومان  تعیین کنند .در قیمت 40000 تومان تحلیل کنید که چه شرایطی پیش می آید و کارخانه ممکن است با چه مشکلاتی مواجه شود؟ همچنین بیان کنید که چه اتفاقی بایدبرای بازار بیفتد تا قیمت و مقدار مجددا به وضعیت تعادلی بازگردد؟ 

اگر از قیمت 40هزارتومان به سمت منحنی تقاضا وعرضه حرکت کنیم می بینیم که در  نقطه ای که با منحنی تقاضا برخورد می کند) نقطه آبی( مقدار تقاضا 31 است ودر نقطه  ای که به منحنی عرضه برخورد می کند ) نقطه قرمز( مقدار عرضه 50 است. یعنی 20 واحد از تولید)عرضه( بدون تقاضاست و با مازاد عرضه روبه رو می شویم. وبرای اینکه  بتوانیم محصول را بفروشیم باید از راه های تبلیغات تقاضا را افزایش دهیم یا اینکه قیمت  را کاهش دهیم تا مجددا به تعادل برسیم. 

همچنین ببینید: گام به گام درس پنجم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۱۷ نظر
زهرا

میشه لطفاً سوالات درس تاریخ دهم رو هم بزارید

ناشناس

میشه بنویسید درس چند لطفا

سحر خانم

سلام خسته نباشید
خیلی خوب هست سوالاتون لطفاً همه درساهارو اینطوری کنید
اگه میشه یه گام به گامشو درست کنید ممنون میشیم

صالح

ممنون

ماهی

عالیه💙

خوب بود 🙂

ناشناس

عااااااااالی

ماهان

خدایی خوبه فقط اگه اینقدر تبلیغ نداشت و جمع و جور بود خیلی با تمرکز بهتری میشد خوند

ناشناس

خوبه ولی کمی جواب هاش نسبت به کتب طولانی تره

امیر

چقدر تبلیغ داره!!
اینا نسبت به متن کتاب طولانی تره

نا شناس

خیلی طولانیه

ناشناس

عالی

ناشناس

بد نیس

ناشناس

خیلی خوبه 👌🏻
عالییییی💛

محمد امینی

خوب است

ناشناس

🙂🌹

Amir_hossein

خوبه ولی جواب ها طولانیه
از بقیه سایت ها بهتره

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.