سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی


haladars آبان 3, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم

1 -جهان اجتماعی ازچه اجزایی تشکیل شده است؟پاسخ:جهان اجتماعی از لایه های عمیق مانند  فرهنگ،آرمان اجتماعی،عقاید وارزشهای اجتماعی ولایه های سطحی مانند نمادها وهنجارهاومدها تشکیل شده  است همچنین ازمنظری دیگر دارای ابعاد خردیاکالن ،ابعاد ذهنی وعینی است. 

2 -پدیده های اجتماعی رابراساس چه مبانی می توان تفکیک کرد؟پاسخ:1-بر اساس اندازه ودامنه)کالن  وخرد ومیانه ی این دو( 2 -ذهنی وعینی ومیانه ی این دو3 -لایه های عمیق وبنیادین ولایههای سطحی 

3 -پدیده های اجتماعی زیررابراساس اندازه ودامنه به ترتیب ازخردبه کالن تفکیک کنید:دانش آموز،مدرسه،کارخانه،فرهنگ،کشور،شهر،اداره،کتاب،حکومت،هنجار،کنش،نظام آموزشی خرد دانش آموز/کنش/کتاب/هنجار/مدرسه /اداره/کارخانه/شهر/نظام آموزشی/حکومت/فرهنگ/کشور کلان1-دانش آموز/کنش/کتاب/هنجار 2 -مدرسه/اداره/کارخانه3-شهر/نظام آموزشی/حکومت4-فرهنگ/کشور )نقش اجتماعی به عنوان یک پدیده ی اجتماعی درنظرگرفته می شود.مانند دانش آموز( 

4 -تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد وکلان چه فوایدی دارد؟پدیده های اجتماعی  اثرگذارواثرپذیرهستندوقتی آنهارابراساس اندازه ودامنه تقسیم می کنیم بهترمی توانیم نحوه ارتباط وتاثیرگذاری  وتاثیرپذیری آنها رابررسی کنیم مثال یک پدیده مانندخودکشی درسطح فردی،موردی وخرد روی داده است یا  درسطح اجتماعی بروز کرده است . یا پدیده ی بیکاری درسطح فردی بررسی می شودیادرسطح منطقه ای یا  درسطح کشوری یا بین المللی.یا پدیده ی یادگیری وآموزش درسطح مدرسه یا منطقه یا استان یا کشور بررسی می  شود ونحوه ارتباط ونظارت بین اجزاءازنظر دامنه واندازه مورد توجه قرارمی گیرد. 

5 -آیاتمام پدیده های اجتماعی هویتی معنایی وذهنی دارند؟پاسخ:بله تمام پدیده های اجتماعی درذهن  انسان اعتباروهویت می یابند. 

6 -پدیده های اجتماعی زیررابراساس بعدذهنی ومعنایی وبعدعینی)محسوس ومادی(تفکیک کنید:  عشق،نظم،قوانین،فرهنگ،ارزش ها،هنجارها،موسیقی،لذت موسیقی،برنامه  کلاسی،معرفت،تابلوهای رانندگی، 

 

عینی ذهنی 4 3 2 1  

 )تابلوها،برنامه کلاس( )هنجارها،موسیقی،قوانین( )فرهنگ()نظم،ارزش ها،معرفت،لذت موسیقی،عشق(

7 -درجهان اجتماعی کدام یک ازابعاد عینی یا ذهنی پدیده های اجتماعی مهم ترهستند؟  چرا؟پاسخ:پدیده های ذهنی مهم ترند.زیرا تاذهن روشن نشودوآگاهی به وجودنیایدهویت ،عمل وعینیت شکل  نمی گیرد.ذهنیت فقط محسوس انسان است ولی عینیت درسایرموجودات نیزمشاهده می شود.

8 -آیا هم اجزای جهان اجتماعی از اهمیت یکسانی برخوردارند؟خیر پدیده های ذهنی مهم ترندزیرا  تاپدیده ی ذهنی شکل نگیرد پدیده های عینی به وجودنمی آیند.تا آگاهی شکل نگیرد عملی عینیت نمی یابد.مثال  تا نسبت به توانایی های خودآگاه نشویم حرکتی درجهت به کارگیری آنها نخواهیم داشت.

9 -منظوراز لایههای عمیق وبنیادین جهان اجتماعی چیست؟ مثال بزنید.پاسخ:بخش هایی ازلایه های  جهان اجتماعی که تاثیرگذار وتعیین کننده اند لایه های عمیق هستندتاثیرات همه جانبه وفراگیردرجهان اجتماعی  دارندوکمترتغییرمی کنند ولی اگرتغییرکنندباتغییراین لایه ها جهان اجتماعی نیزدگرگون می شود.مانندآرمان،عقاید  وارزش های اجتماعی یک جهان اجتماعی 

10 -منظوراز لایه های سطحی جهان اجتماعی چیست؟ مثال بزنید.پاسخ:لایه های سطحی جهان  اجتماعی تاثیرات محدودتری دارند،بیشترتغییرمی کنندونقش حیاتی واساسی درجهان اجتماعی ندارندمانند  هنجارها،نمادها ، مدها 

11 -پدیده های اجتماعی زیر درکدم یک از لایه های عمیق یا سطحی جهان اجتماعی  قرارگرفته اند؟ارزش ها،هنجارها،شیوه آشپزی،سبک معماری،فرهنگ،مقررات،عقاید،مدل لباس،مراسم  خواستگاری،مراسم عزاداری ،مدروز،جشن فارغ التحصیلی،سرودملی پاسخ: )لایه های عمیق:ارزش ها،فرهنگ  ،عقاید()لایه های سطحی:هنجارها،شیوه آشپزی،سبک معماری،مقررات،مدل لباس،مراسم خواستگاری  وعزاداری،مدروز،سرودملی وجشن فارغ التحصیلی( 

12 -درچه صورتی جهان جتماعی دچار تحول می شود؟پاسخ : درصورتی که تغییر لایه های سطحی  به لایه های عمیق نفوذکند وموجب تغییربنیادین عقایدوارزش های یک جامعه شود.)تغییروتبدیل عقاید وارزش های یک جامعه به عقاید وارزش های دیگر(  

13 -درعمیق ترین لایه های جهان اجتماعی کدام عقاید قراردارد؟پاسخ:عقایدمربوط به اصل جهان  وجایگاه انسان درآن.عقاید مربوط به مرگ وزندگی. عقایدمربوط به هستی شناسی 

14 -نهاداجتماعی راتعریف کنید: پاسخ:مجموعه ای ازعقاید،ارزش ها،هنجارها ونمادهایی که برای رفع  نیازهای معینی ازافرادوجهان اجتماعی باشیوه قابل قبولی به وجودمی آید. 

15 -مفهوم نهادهای اجتماعی درچه صورتی معنامی یابند؟پاسخ:وقتی اجزاو لایه ای جهان اجتماعی  رادرارتباط باهم درنظربگیریم وروابط بین لایه های اجتماعی رابررسی کنیم. 

16 -نهادهای اجتماعی مهم هرجامعه رانام ببرید: پاسخ: خانواده،آموزش،سیاست،اقتصاد

همچنین ببینید:پاورپوینت جغرافیا دهم

17 -برای هرکدام ازنهادهای اجتماعی مهم جامعه چندنمادنام ببرید:پاسخ:برای خانواده حلقه  ازدواج،سندازدواج،جهیزیه،دسته گل عروس نمادمحسوب می شوند.برای نهادتعلیم وتربیت)نهادآموزشی( برنامه  کلاس،دفتر وقلم وامتحانات،نمره،زنگ مدرسه نمادمحسوب می شوند. برای نهاداقتصاد:  

پول،اسنادبانکی،نمودارهای عرضه وتقاضا و..شاخص ها ومتغییرهای اقتصادی نمادمحسوب می شوند.برای  نهادسیاست: پرچم وعکس رهبران وسرودملی نمادمحسوب می شوند. 

18 -هرکدام ازنهادهای اجتماعی مهم جامعه )خانواده،آموزش،اقتصادوسیاست(برای جهان  اجتماعی که اثرات مهمی خواهندداشت؟ پاسخ:نهادخانواده:تولیدنسل)ایجادنیروی انسانی(،جامعه پذیری.  نهادتعلیم وتربیت)آموزشی(: جامعه پذیری،آموزش نیروی انسانی. نهاداقتصاد: تامین نیازهای مادی،رفاه اقتصادی.  نهادسیاست: حفظ تعادل جهان اجتماعی کل،امنیت،برنامه ریزی وسیاست گذاری 

19 -چرانهادهای اجتماعی در جهان های اجتماعی انواع متفاوتی دارند؟پاسخ:چون نیازهای  هرجهان اجتماعی می تواندبانیازهای دیگرجوامع متفاوت باشدبنابراین نهادهایی هم به به وجودمی آورند  بایکدیگرمتفاوت هستند. 

20- پدیده های ذهنی، عینی،خرد وکلان ازکلاس درس خود بنویسید؟ 

بخاری کلاس:عینی خرد امتحان درسی:ذهنی خرد 

کل کلاس:عینی کلان موفقیت تحصیلی: ذهنی کلان 

21 – مثالی بزنید که نشان دهد پدیده های مربوط به نهادهای خانواده، اقتصادی، سیاسی وآموزش بریکدیگر تاثیر دارند؟ 

براساس تصمیم نهادسیاسی دختر وپسر باید درمحضررسمی خطبه ی عقد خود را ثبت کنند تا خانواده تشکیل شود.نهادخانواده با زاد ولد نیروی انسانی در اختیار نهاد آموزشی قرارمی دهد تا با آموزش نیروی انسانی متخصص در اختیار نظام اقتصادی قرار گیرد ونهاد اقتصادی با پرداخت مالیات بودجه ی نظام سیاسی را تامین کندونهادسیاسی برفعالیت های دیگرنهادها نظارت می کند. 

22-تغییرلایه  های جهان اجتماعی در زندگی مردم چه تاثیری دارد؟ 

اگر لایه های سطحی فرهنگ تغییر کند روابط اجتماعی، عقاید وارزش ها تغییرچندانی نخواهد داشت ولی اگر لایه های بنیادی وعمیق فرهنگ تغییر کنند )حذف شوند یا تبدیل شوند( کل جهان اجتماعی دگرگون می شود . 

23-نماد ها چگونه بوجود می آیندوچگونه تغییر می کنند ؟

نمادها نشانه هایی هستند که پیامها ،مفاهیم ومعانی را منتقل می کنند .بنابراین اگر شرایطمحیطی و اجتماعی جامعه از نظر  کمی و کیفی تغییر کنند .نماد ها هم تغییرمی کنند و اگر این تغییرات ادامه دار باشند .به تدریج ارزش های جدیدی بوجود  آمده و ارزش های قبلی تغییرمی کند . 

24 برای هریک از نهاد های جامعه یک پدیده اجتماعی ذهنی ویک پدیده اجتماعی عینی بنویسید؟1 . آموزشی :عینی: معلم. ذهنی :پیشرفت تحصیلی

2 .خانواده : عینی:پدر .ذهنی میانه:ارتباط اجتماعی ذهنی : عشق خانوادگی

3 . سیاسی : عینی :کلانتری . ذهنی میانه: سیاست گذاری. ذهنی:امنیت4 .اقتصادی : عینی :پول . ذهنی میانه: عرضه ذهنی:بیت  کویین 

25 پدیده های اجتماعی راتقسیم بندی کنید؟ 1 .ازنظر اندازه ودامنه )خردو کلان( 2 .ازنظر عینی وذهنی )حسی  وغیرحسی( 

26 چه برداشتی ازمفهوم نماددارید؟ نشانه هایی که به کمک آن معنی ومفهومی را منتقل می کینم نماد می گویند. مثال  هیس به معنای ساکت بودن است. 

27 پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از نهادهای اصلی جهان اجتماعی باشد.1-نهاد خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طالق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن است.

2-نهادسیاسی که پدیده های اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و… مربوط به  آن است

3-نهاد آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه  ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و… مربوط به آن می شود.

4-نهاد اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله  ی کاال ، بانکداری و…. مربوط به آن می شود. 

28- پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟

مثال بزنید.1-پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک

2-پدیده های اجتماعی کلا که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام  اجتماعی کل

3-پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند  خانواده 

29- پدیده ها ی اجتماعی از نظر هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟ 

1-عینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، تصادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و …2-پدیده  های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و…)البته برخی از  پدیده های اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جنبه های ذهنی و هم عینی دارند مانند اینترنت ،فرهنگ،قوانین رقابت ،  فناوری ، مد و صلح( )فرهنگ به دلیل میانه دهنی وعینی قرارداردکه بسیاری ازمصادیق آن مانندشیوه های معماری،پوشش  وتغذیه و… مستقیما قابل رویت هستند وبرخی مانند ارزش ها وعقاید وآرمان ها قابل دریافت عینی نیستند وکامال دهنی  هستند.( 

30-لایه های جهان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید. 

1-لایه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان 34 بسیار مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دین

2-لایه های سطحی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در  جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدواج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ،  مراسم جشن تولد و … 

31 -چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید. 

.نمادهای گفتاری ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت  شصت،الیک

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

40 دیدگاه
 1. سارا

  خیلی خوبه

  1. سلام

   عالی بو

  2. روانیم حل؟!/

   کج این خوبه 😈😐🙄

   1. ناشناس

    ☹️🙄

 2. Ana

  Veryyy niceeeeee

 3. ناشناس

  خیلی بد

 4. ناشناس

  عالیه

 5. 🦍

  عالی

 6. ناشناس

  سوالات اصلا داخل کتاب نیست

  1. ناشناس

   خیلی بد جوابا تو کتاب نیس

   1. ناشناس

    بدرد نمیخوره هم زیاده هم داخل کتاب نیس

 7. ناشناس

  جوابا کجاس الان تو کتاب ک نی

  1. ناشناس

   اینا که تو کتاب نیس

  2. ناشناس

   خب تو دفترت بنویس کتاب برا چیته

   1. ناشناس

    کتاب هیچی برای خوشگلی دادن بهمون گفتن دستتون باشه از صبح بیارین مدرسه بیارین خونه راست میگی کتاب برای چیمه اوسکلی وا

 8. حامد

  خوبس

 9. پروین

  خیلی بده

 10. ناشناس

  بعضی جواباتو کتاب نیست

  1. ناشناس

   افتضاح مطالب جدید داخل کتاب نیست

   1. ناشناس

    دقیقا

 11. ناشناس

  خیلی عالی بود

 12. پروین

  این دیگه چیه

 13. علی

  جواباش نیس

 14. نیلسا

  سوالات توی کتاب نیستن 🤔

  1. ناشناس

   جواباش تو کتاب نیس

 15. ناشناس

  .

 16. ناشناس

  سوالات داخل کتاب نیست و خیلیم زیادن

 17. مهناز

  اونایی که میگن عالی خیلی خوبه تکه میشه بگن از چه لحاظ نظر میدن؟!!وقتی سوالات توی کتاب نیست

  1. ناشناس

   دقت کن ا

  2. ناشناس

   والا

 18. ناشناس

  متن کتاب با سوالات تکاملی ندارن😐

 19. ناشناس

  اصلا خوب نیست جواب ها تو کتاب نیست

 20. فقط خدا

  برای همه درساش کلا فرق داره با کتاب😑💔

 21. ناشناس

  افتضاح سوالات توی کتاب نیست

 22. ناشناس

  اصلا خوب نیست

 23. FAFA

  افتضاح خیلی بده

 24. ناشناس

  افتضاح سولات داخل کتاب نیس

 25. n_k. z

  بچها این سوالات رو داخل دفتر بنویسید با جواب همش دقیق هستن هر چند توی کتاب نیستن ولی واسه امتحان عالین نیاز نیست حتما توی کتاب باشه.

 26. ناشناس

  بعضی ازسوالات اصلاتوکتاب نیس

  1. ....ft

   اونایی که هستنا شما بخون.