سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars آبان 29, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس یازدهم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم

جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟

1-آراستگی به معنی مرتب کردن خودوبهترکردن………………….و……………..است.

ظاهر-باطن

2-یکی ازنیازهای انسان نیازبه…………….درجمع خانواده وهمسالان است.

مقبولیت

8 -قرآن کریم دچارخودنمایی شدن را…………………..نام نهاده است.

تبرج

4 -زن مظهر…………….خلقت است.

جمال

5-انسان عفیف از………………نزدهمسالان وجامعه گریزان نیست.

مقبولیت

6 -زن کانون ……………..خانواده است.

عفاف

درستی یانادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

7-آراستگی به معنای مرتب ومنظم کردن خود وبهترکردن وضع ظاهری یاباطنی است.

صحیح

8-تکرادائمی نمازدرطول شبانه روز، آراستگی وپاکی راحفظ می کند.

صحیح

9-هرنعمتی ازجانب خداوند دربردارنده ی مسئولیتی است.

صحیح

10 -آراستگی انسان نباید ازحدتعادل خارج شود وجنبه ی تبرج گیرد.

صحیح

11 -زن ومرد هردوکانون عفاف خانواده هستند.

غلط

سوالات پاسخ کوتاه

12-ازنظر امام صادق )ع( پوشیدن لباس نازک وبدن نما نشانه ی چیست؟

سستی وضعف دین

13-پیشوایان ما به چه آراستگی توجه داشتند؟

پیشوایان ماهم درآراستگی باطنی خود تالش می کردند، هم به آراستگی ظاهری خودتوجه داشتند.

14 – سیره ی رسول خدا)ص( وپیشوایان دین درآراستگی چه اثری برمسلمانان داشت؟

سبب شد که مسلمانان دراندک مدتی به آراشسته ترین وپاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند والگو وسرمشق دیگر ملت هاقرار گیرند.


15 – عفاف درکدام دسته انسان ها ارزش بیشتری دارد؟

عفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد.

16 – زن درگرایش فطری خود چه شـیوه آراسـتگی را می پسـندد؟

زن می کوشـد که آراسـتگی اش به گونه ای باشد که گوهر زیبای وجودش ازنگاه نا اهلان دور بماند.

17-انسـان عفیف درمورد آراستگی چگونه رفتار می کند؟

انسان عفیف برای حفظ عفاف وکرامت خود می تواند خود را کنترل کند وآراستگی اش را در حد متعادل نگه دارد.

18 – تبرج راتعریف کنید؟

قرآن کریم تندروی درآراستگی وابراز وجود وخودنمایی را تبرج می نامد.

19 – آراستگی راتعریف کنید؟

آراستگی یعنی مرتب ومنظم کردن خود وبهتر کردن وضع ظاهری وباطنی

20 – عفاف راتعریف کنید؟

عفاف گرایش است که انسان رادربرابر تندروی ها وکندروی ها وافراط وتفریط کنترل می کند.

21-چراوجودعفاف درزنان ودختران ارزش بیشتری دارد.؟

چون خداوند زنان رابیش ازمردان به نعمت زیبایی آراسته است.

22-چراخـداونـداحکام ویژه ای رابرای زن قرارداده اســـت؟

الف(برای حفظ نعمت زیبایی

ب(تاگوهرزیبای وجودش ازنگاه نااهالن دوربماند وروح بلندش تحقیرنشود

23 – چه توصـیه هایی درمورد آراسـتگی به هنگام عبادت شـده اسـت؟

1 )استفاده ازعطر

2 )شانه زدن موها

3 )پوشیدن لباس روشن وتمیز

( پاک بودن  تمامی بدن

سوالات تشریحی درس یازدهم دینی دهم

24-نوع پوشـش وآراستگی چه ارتیاطی باعفاف دارد توضیح دهید؟

به همان میزان که رشته های عفاف درروح انسان قوی ومستحکم باشد، نوع پوشش وآراسـتگی اونیز باوقار ترمی شـود وبه همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف وگسسته می شود، آراستگی وپوشش اوسبک تر ی شود موجنبه ی خودنمایی به خود می گیرد.

25- عفاف راتعریف کرده وبگویید چه اثری دربرآورده کردن نیازها دارد؟

عفاف حالت درونی درانسان است که به وسیله آن خود رادربرابرتندروی ه کند ا و روی ها کنترل می کند تابتواند درمسیر اعتدال ومیانه روی پیش رود وازآن خارج نشود، یعنی دربرآورده کردن هریک از عالیق ونیازهای درونی به  گونه ای عمل نمی کند که یابه طور کامل درآن غرق شــود ویابطور کامل آن راکنار بگذارد، بلکه درحدمطلوب وصـــحیح به برآورده کردن همه ی نیازها توجه دارد.
26 – مقبولیت درمیان جمع به چه معناسـت ودرنوجوان وجوان سبب چیست؟

یکی ازنیازها ی انسان، نیاز به مقبولیت درجمع خانواده ،همسالان وجامعه اسـت.مادوست داریم دیگران مارا فردمفیدوشایسته ای بدانندوتحسین کنند.این گرایش دردوره ی نوجوانی وجوانی سبب می شود که فرد بیشتر به خود بپردازد وتوانایی هاواستعداد های خود راکشف وشکوفا کند ودرمعرض دید دیگران قرار دهد.

27 -دومورد ازویژگی های آراسـتگی پیامبر )ص( رابنویسـید؟

1 )آن حضـرت همواره ازعطر اسـتفاده می کرد، سـپس دراجتماعات حضور می یافت. 

هنگامی که کسی درخانه ی پیامبر)ص( رامی زد، آن حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد وموهای خود راشانه می زدولباس خود رامرتب ترمی کرد.

28 -پاسـخ امام صادق )ع( به مدعیان زهد وپرهیزکه برآراستگی ایشان خرده می گرفتند ، چه بود؟

امام درپاسخ خرده گیران فرمود: » درآن زمان }زمان پیامبر{مردم درسختی بودند اما امروزه، درشرایط جدیدتری هستیم وعموم مرد توانایی پوشیدن چنین لباسی رادارند

29 -ویژگی های انسـان عفیف رابنویسید؟

1 )زیبایی های خودراوسیله ی خودنمایی وجلب توجه دیگرانقرار نمی دهد

2 )اوحیامی کند که برخی افراد به خاطر امورسـطحی وکوچک، اوراتحسـین کنند ودروجود خود استعداد وارزش های برتری می یابد که مورداحترام وتحسین قرارگیرد. 

3 )اومقبولیت رادوست دارد اما خودرابارزش ترازآن می داند که مقبولیت راازراه جلب توجه ظاهری به دست آورد

فعالیت ص 116

پیامبر اکرم (ص): هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور میشود. با توجه به حدیث بالا بگویید چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود قرار داده است، همراه و همنشین می شود و به سرانجام همانها دچار خواهد شد؟

چون که تمامی کارها در سمت و سوی و جهت آن محبوب قرار می گیرد. مانند دوست داشتن ثروت و… :

فعالیت ص 118

اگر ما کسی را دوست داشته باشیم، تلاش می کنیم هر آنچه را او دوست دارد انجام دهیم تا علاقه خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم. با توجه به احادیث زیر بگویید برای اینکه رابطه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم.

همان سه عامل افزایش محبت به خدا:

۱) پیروی از خدا

۲) دوستی با دوستان خدا

۳) بیزاری و دشمنی با دشمنان خدا

خداوند، بنده گناهکار توبه کننده را دوست دارد. خداوند، انسان با حیاي بردبار با عقتی را که پاکدامنی می ورزد، دوست دارد. خداوند، رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.

خداوند، کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد. خداوند، زیبایی و آراستگی را دوست دارد.

بررسی ص 120

با بررسی دنیای امروز، بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسانها را معرفی کنید و سپس راههای مؤثر برای مقابله با آنان را که همه ستمدیدگان جهان بتوانند انجام دهند، پیشنهاد دهید.

هم اکنون دولت ها، گروه ها و مردمی وجود دارند که به طرق مختلف با تجاوز به حقوق انسانها و دشمنی با دوستان خداوند به بزرگترین دشمنان خداوند تبدیل شده اند که از آن جمله میتوان به ایالت متحده آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، عربستان سعودی، گروهک داعش و… اشاره کرد که راه مؤثر مقابله با آنان ایجاد دوستان خداوند حول محور «الله» است.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس یازدهم دین و زندگی دهم

۱- برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی می توان کمک گرفت؟

تفکر در آیات الهی، استفاده از مناجات و اشعاری که در حمد و ثنای خداست، دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا.

۲- برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟

ابتدا باید دوستی خداوند را در دل و جان خود پرورش دهیم و سپس از دشمنان خدا اعلام برائت و بیزاری نماییم و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از بخشش جان و مال نیز دریغ نداشته باشیم.

۳- چگونه میتوان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدیها صادق هستیم؟

با سنجش میزان دین داری خود. چرا که دینداری با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از باطل و دشمنان خدا را به دنبال دارد. دوستی با خداوند آثار و تجلیاتی دارد که اگر این آثار موجود شود، انسان می تواند دریابد که در دوستی با خداوند صادق است، کسی می تواند بگوید با خدا دوست است که ببیند واقعا دوستان خدا را هم دوست دارد. همچنین از دستورات خداوند پیروی می کند و گناه انجام نمیدهد و بالاخره با کسانی که دشمن خدا هستند، دشمنی قلبی و عملی دارد.

تهیه کننده سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. Bff

    دمتووووووون گرمممممممم عالیییی از اول سال تحصیلی فقط با سایت شما درس خوندم سوالات کامل و خط به خط عالیییی