سوالات متن درس ۱۹ تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۹ تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۹ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱-امروزه در بیشتر خانه ها تلویزیون عنصر محوری و عضو اصلی خانواده است تا جایی که در حال حاضر در اغلب خانهها وسایل به گونه ای چیده میشوند که رو به ……… باشند.

امروزه در بیشتر خانه ها تلویزیون عنصر محوری و عضو اصلی خانواده است تا جایی که در حال حاضر در اغلب خانهها وسایل به گونه ای چیده میشوند که رو به تلویزیون باشند.

۲-منظور ما از ……….فقط یک جعبه یا صفحه نیست؛ بلکه مجموعه پیامهایی است که از شبکههای داخلی و خارجی وارد خانه ها میشود.

منظور ما از تلویزیون فقط یک جعبه یا صفحه نیست؛ بلکه مجموعه پیامهایی است که از شبکههای داخلی و خارجی وارد خانه ها میشود.

۳-توصیه هایی درباره استفاده از تلویزیون را بنویسید.

برای تماشای تلویزیون برنامه داشته باشید- با تلویزیون در تماس باشید؛ برای مثال اگر اشتباهی در برنامهای رخ داد سعی کنید نظر خود را به اطلاع تولید کنندگان برنامه یا مسئولان شبکه برسانید.

۴-چرا ما در استفاده از منابع وبگاههای علمی معتبر در تحریم بودیم؛ اما در استفاده از شبکههای ماهواره ای در تحریم قرار داده نشدیم؟

به دلیل نفوذ فرهنگی کشورهای خارجی بر فرهنگ و عادت های مردم کشور ما

۵-به نظر شما هدف از ایجاد شبکه های ماهواره ای پر شمار فارسی زبان چیست؟

ایجاد رغبت بیشتر در استفاده از این شبکهها به جای رسانه ملی برای حفظ و افزایش نفوذ فرهنگی جذب دانشمندان و موارد بسیاری دیگر

۶-مخاطب فعّال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه ای چه چیزی را در نظر میگیرد و با آن چگونه روبرو میشود؟

پنج پرسش کلیدی را مانند پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی در نظر میگیرد و با نگاهی دقیق و درکی عمیق با آن روبه رو می شود.

۷-سه پرسش کلیدی که مخاطب فعال هنگام وریارویی با هر پیام رسانه ای در نظر میگیرد کدام هستند؟

چه کسی این پیام را تولید کرده است؟

چرا این پیام فرستاده شده است؟

از چه فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟

۸-اخبار و اطلاعات زرد چگونه اند؟

این گونه اخبار برخلاف ظاهر فریبنده و ،جذابشان محتوایی سطحی و توخالی دارند و علی رغم سرگرم کنندگی و جالب بودن ارزش چندانی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند به ما اضافه نمیکنند.

۹-منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟

پیامهای رسانهای را نیز میتوان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیامهای رسانهای که در طول روز به ما میرسد گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکیهای در دسترس ماست به همین دلیل ضروری است که در برابر جریان سی لاسای پیامها رژیمی انتخاب کنیم.

۱۰-اعتیاد رسانه ای چیست؟

اگر مهارت انتخابگری را نیاموخته باشیم به آنچه جذاب تر و قانع کننده تر و نه لزوما مورد نیاز و مفید تر است ، جذب و گاه به استفاده از آن وابسته تر میشویم این وابستگی گاهی چنان پیش میرود که به اعتیاد رسانه ای منجر میشود.

۱۱-پدیده سرریز اطلاعات را تعریف کنید.

فناوریهای نوین ارتباطی وضعیتی را فراهم ساخته اند که افراد در کمترین زمان با کمترین ،هزینه پیامهای تولیدی خود را به صورت جهانی انتشار میدهند. این امر پدیده دو سرریز اطلاعات را ایجاد کرده است.

۱۲-بخش زیادی از برنامه های تلوزیونی را چه چیزی تشکیل میدهند؟

تبلیغات – حمایت مالی

۱۳-تبلیغ کالاهای تجاری به چه گونه ای است؟

با استفاده از شیوه های اقناعی به گونه ای انجام میشود که ما را وسوسه کند تا آن را بخریم.

۱۴-با ظهور چه چیزی استفاده از شیوه های اقناعی به طوری چشمگیر تغییر یافت؟

اینترنت

۱۵-پیام های رسانهای با چه اهدافی تولید میشوند؟

با اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ….

۱۶-اهداف رسانه به نفع چه کسانی است؟

گاهی به نفع مردم گاه به نفع سرمایه داران ،خصوصی موسسات و دولت ها است.

۱۷-صنعت رسانه ای چیست؟

تولید و مصرف رسانه ای با پیروی از قوانین اقتصادی انجام میگیرد و صنعت رسانه نیز بخشی از فعالیت های اقتصادی جامع را شامل میشود.

۱۸-هر کس برای چگونگی انتخاب و چینش خبرها بر اساس چه عمل میکند مثال بزنید؟

اساس دیدگاهها و ارزشهای خود مثلاً کسی که اخبار سیاسی داخلی را مهم تر میداند نسبت به کسی که ورزش برایش ارزشمند است از ترتیب متفاوتی برای چینش اخبار و اختصاص زمان استفاده کرده است .

۱۹-دروازه بانی خبر چیست؟

تجربه ای که شما در خصوص گزینش چینش و پردازش چند خبر از بین تعداد زیادی از اخبار داشتید، نمونه بسیار ساده ای از دروازه بانی خبر است.

۲۰-دروازه بانی چه فرآیندی است؟

دروازه بانی فرایند گسترده ای از کنترل ،اطلاعات شامل تمام جنبه های رمزگذاری ،پیام نه فقط ،انتخاب بلکه ممانعت از نشر انتقال شکل دهی ارائه و ،عرضه ،تکرار زمان بندی در طول مسیر انتقال از منبع به گیرنده .است به عبارتی دیگر دروازه بانی شامل تمام جنبه های ،انتخاب نگه داشتن و کنترل پیام است.

۲۱-برجسته سازی چیست؟

یکی دیگر از راهکارها و شیوههایی که رسانهها در انتقال پیام به کار میگیرند برجسته سازی است استخراج یک پیام از میان دیگر پیامها یا از میان عبارتهای یک پیام در حالی که موضوعات دیگر مطرح شده از سوی ،رسانه کوچک و کم اهمیت جلوه برجسته سازی نام دارد.

۲۲-دیدگاه ها و ارزشهای تولید کنندهی پیام در انتخاب به چه چیزهای دخالت دارد؟

به کلمات وتصاویر و صداها وهمه ی ابزاری که برای انتقال یک پیام رسانه ای به کار می رود

۲۳-پنجگانه سواد رسانه ای را نام ببرید؟

فرستنده پیام کانال / گیرنده / بستر

۲۴-فرستنده را از پنجگانه ی سوادرسانه ای توضیح دهید؟

به تولید کننده پیام که بر مبنای اهداف و انگیزه هایش پیامی را تولید میکند

۲۵-پیام را از پنجگانه ی سواد رسانه ای توضیح دهید؟

محتوای مد نظر فرستنده را که قصد دارد به مخاطب منتقل کند پیام می گویند

۲۶-کانال را از پنجگانه ی سواد رسانه ای توضیح دهید؟

ابزار انتقال پیام که محتوا از طریق آن به مخاطب منتقل میشود مجرا کانال یا رسانه می گویند.

۲۷-گیرنده را از پنجگانه ی سوادرسانه ای توضیح دهید؟

به مخاطب یا دریافت کنندۀ پیام ارسال شده از سوی فرستنده

۲۸-بستر را از پنجگانه ی سوادرسانه ای توضیح دهید؟

به بافت تاریخی و زمینه اجتماعی که در آن پیام ارسالی از سوی فرستنده ممکن است دارای معانی جدید و فرامتن شود فرهنگ می گویند.

۲۹-عمومی ترین رسانه جمعی چه نام دارد؟

تلویزیون

۳۰-رسانه چند نوع مخاطب دارد؟ نام ببرید دونوع .

مخاطب فعال و مخاطب منفعل

۳۱-سواد رسانه ای بر چه چیزی اصرار دارد ؟

اصرار دارد که مخاطبان منفعل را فعال، هوشمند و حتی مصرف کنندگان و تولید کنندگان خلاق شوند.ابزار انتقال پیام که محتوا از طریق آن به مخاطب منتقل می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه