سوالات متن درس دوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس دوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس انسجام فرهنگی ما ایرانیان از فصل فرهنگ ما ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱ –منظور از موزاییک فرهنگی چیست؟

سرزمین ایران از تنوع وتکثر اقوام وایالت مختلفی با فرهنگ ها  وآداب ورسوم متنوعی تشکیل شده که در طول تاریخ درکنار یکدیگر به صورت یکپارچه زندگی  مشترک دارند ودر زمره کشورهای چند فرهنگی هستیم که به این مجموعه متنوع موزاییک  فرهنگی می گویند. 

۲ –منظور از انسجام فرهنگی چیست؟

مجموعه ای ازمشترکات فرهنگی محسوس وغیرمحسوس  درجامعه که امکان تداوم آنها وجود دارد. 

۳ -منظور از خرده فرهنگ چیست؟

گروه هایی دریک جامعه بزرگ تر که دارای ارزش ها،هنجارها  وفرهنگ محسوس ویژه خود هستند وبا فرهنگ جامعه اصلی مبانی و وجوه مشترک فراوانی دارند.  ایران سرزمینی با اقوام وخرده فرهنگ های متنوع است

۴ –منظور ازتنوع فرهنگی چیست؟

ایران با پیشینه تاریخی خود دارای اقوام و خرده فرهنگ های  گوناگون با آداب ورسوم وباورها،سبک زندگی ،زبان ولهجه واعتقادات دینی متفاوتی می باشد که  نشان دهنده تنوع فرهنگی است

هویت فرهنگی ایرانیان ترکیبی از مجموع هویت های دینی،ملی  وقومی است که یک هویت واحد را تشکیل می دهند.

۵ –تنوع وتکثر فرهنگی موجود درجامعه ایران چه دلایلی دارد؟

1 -پیشینه تاریخی چند هزارساله اقوام  ایرانی)کرد،بلوچ،آذری،لر،گیلک،عرب، فارس،ترکمن،…(درسرزمین ایران

۲ -تنوع جغرافیایی ایران با  سبک های زندگی )معماری،پوشش،آشپزی،آداب ورسوم و…( گوناگون

۳ -شرایط اقتصادی واجتماعی  متفاوت مناطق شهری وروستایی وعشایری با درآمدها و ویژگی های فرهنگی گوناگون

۶ –آیا تنوع فرهنگی یک فرصت محسوب می شود یا یک تهدید به حساب می آید؟

فرصت است  درصورتی که ظرفیت های بالای انسانی وسرمایه های فراوان فکری ومعنوی رابرای کشور به وجود  آورد ودرصورت هوشیاری ومدیریت صحیح می تواند زمینه ساز رشد وتعالی کشور شود.

ولی اگر به  تفاوت های فرهنگی اقوام توجه نشود و دربرابر مقررات وقوانین اجتماعی با آنها برخورد یکسانی  صورت نگیرد(وجود تبعیض) موجب تهدید ودرگیری های قومیتی می شود. 

۷ –یکسان سازی فرهنگی به چه معناست وچه پیامدهایی دارد؟

نادیده انگاشتن تفاوت های فرهنگی  نوعی یکسان سازی فرهنگی است وباعث نارضایتی فرهنگ های محلی وقومی می شود 

وانسجام ملی را آسیب پذیر می سازد ومی تواند تنوع فرهنگی رابه تهدید تبدیل کند وجامعه رادرگیر  اختلافات وجنگ های درونی ساخته وسرمایه های مادی ومعنوی جامعه را ازبین ببرد.

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۸ -چرا انسجام فرهنگی ضرورت دارد؟

قرارگرفتن کشور ما درمنطقه استراتژیک خاورمیانه با وجود  منابع عظیم انسانی وانرژی، نظام سلطه را به طمع انداخته تا با دامن زدن به نارضایتی های عمومی  وایجاداختلافات قومی ومذهبی انسجام ملی ایران را ضعیف کند.

بنابراین دستیابی به رشد وتوسعه  ملی نیازمند وحدت ملی وانسجام فرهنگی است. هم گرایی وانسجام ،زمینه ساز تقویت هویت ملی  است. 

9 –چه عواملی موجب انسجام فرهنگی ایران می شود؟

۱ -زبان وادبیات مشترک

۲ -دین اسلام واعتقادات مذهبی مشترک

۳ -حافظه تاریخی مشترک

۴ -میهن وسرزمین مشترک

۵ -هنرهای ایرانی  )معماری،نقاشی،خط،موسیقی،صنایع دستی و…)

۶ -مفاخر وقهرمانان ملی ودینی مشترک

۷-نظام  سیاسی واحد

8 -الگوی فرهنگی حجاب

9 -آداب ورسوم ،ارزش ها ونمادهای ملی)پرچم  وسرودملی)

10-دشمنان وتهدیدات خارجی مشترک 

10 -نمونه هایی ازانسجام ویکپارچگی جامعه ایران درتاریخ معاصر را بنویسید؟

انقلاب مشروطه

ملی کردن  صنعت نفت

انقلاب اسلامی

دفاع مقدس

حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی

۱۱ –برای گفتگوبین اقوام وافراد نیازمند چه مهارت هایی هستیم ؟ گفتگوی موفق چه اصولی دارد؟

برای انجام گفتگوی بین افراد واقوام باید نگاه هم عرضی وافقی داشته باشیم یعنی نگاه فرد یا  افرادی به فرد یا سایر افراد نگاه بالا به پایین وفخر فروشانه نباشد.

پیامبر اکرم در ۱۴۱۱ سال پیش  ظهور فرمودند تا به ما بیاموزند تا مالک برتری فقط تقوا وپرهیزکاری است نه رنگ ونژاد وزبان  وثروت … پس همه افراد میهن باید خود را با بقیه یکسان پندارند وبا هدف پیشرفت ورفاه مادی  ومعنوی همگانی با یکدگیر سخن گویند تا موثر ومفید باشد. 

12 -آیه 70 سوره زمر فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبغون احسنهبرای انسجام وپیوستگی فرهنگی  چه پیام ها واصولی ارایه می کند؟

آزاداندیشی وانتخاب گری ودوری از تعصب قومی وقبیله ای

عمل  صحیح به فرامین دین توحیدی اسلام

استفاده از عقل وعلم به جای تعصبات قومی

تهیه کننده سوالات متن درس دوم فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.