سوالات متن درس ۲۶ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۶ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۶ تاریخ معاصر یازدهم

۱-بیداری از نظر لغوی یعنی چه؟

بیداری، از نظر لغوی به معنی هوشیاری و برخورداری فرد از آگاهی است.

۲-بیداری اسلامی به چه معناست؟

بیداری اسلامی، به معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی، تجدید حیات اسلام در کالبد فرد و جامعه، دعوت مجدد به اسلام، احیای ارزش های اسلامی و بازگشت به خویشتن اسلامی است.

۳-عمده ترین هدف بیداری اسلامی بازگرداندن ………….. به عرصه زندگی فردی و……………. است.

دین – اجتماعی

۴خاستگاه اولیه بیداری اسلامی در کدام کشورها بوده است؟

خاستگاه اولیه آن چهار کشور مهم ایران، مصر، عثمانی و هند بوده است.

۵-نقطه آغاز بیداری اسلامی در کشور عثمانی را شرح دهید.

شکست امپراتوری عثمانی از دولت های اروپایی و از دست دادن برخی مناطق مسلمان نشین، متفکران این منطقه را به بازنگری در افکارشان واداشت.

۶-نقطه آغاز بیداری اسلامی در کشور مصر را شرح دهید.

سلطه استعماری انگلستان بر این کشور، نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب می شود و باعث شد اندیشمندان مصری را به تفکر وادارد.

۷نقطه آغاز بیداری اسلامی در کشور هند را شرح دهید.

تسلط استعمار انگلیس بر شبه قاره هند و شکست مقاومت مسلحانه مسلمانان هند در برابر انگلیسی ها سرآغاز بیداری دانشمندان مسلمان این منطقه بود.

۸-عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسلامی را شرح دهید.

آگاهی نسبت به عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسلامی
آگاهی از پیشرفت های مادی و علمی جهان غرب و مقایسه آن با جوامع اسلامی
توجه به گذشته پرافتخار و پرشکوه جهان اسلام و موفقیت آن در ایجاد تمدن اسلامی
توجه به میراث علمی و غنی اسلام در عرصه های مختلف علوم و معارف بشری و نقش دانشمندان اسلامی در هدایت قافله بشری
توجه به خرافات، بدعت ها و کاستی های موجود در عرصه اندیشه دینی در جهان اسلام
توجه به تشتت، تفرقه و درگیری های فرقه ای در جوامع اسلامی
استبداد، ظلم، چپاول اموال و بی عدالتی حاکمان کشورهای اسلامی
وابستگی برخی از سردمداران جوامع اسلامی به کشورهای استعمارگر
استعمار کشورهای اسلامی و آگاهی به ابعاد و پیامدهای آن
آشنایی با مفاهیم جدید فکری، سیاسی و اجتماعی موجود در غرب، از قبیل آزادی، برابری، استقلال و….

۹-ویژگی های مشترک بیداری اسلامی در کشورهای گوناگون را شرح دهید.

تمایل برای بازگشت به اسلام راستین و اصیل
توجه به وحدت جهان اسلام
استعمار ستیزی و ضدیت با نظام سلطه
مبارزه با استبداد و دیکتاتوری حاکمان
مردمی بودن و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن

۱۰-متفکران و اندیشمندان مسلمان عرب یکی از راه های رفع عقب ماندگی را در چه چیزی می دانستند؟

متفکران و اندیشمندان مسلمان عرب، یکی از راه های رفع عقب ماندگی را در بازگشت به اسلام اصیل و راستین دانستند.

۱۱-بیداری اسلامی با چه چیزی رابطه مستقیمی داشت؟

بیداری اسلامی در شبه قاره هند ارتباط مستقیمی با ورود استعمارگران به هند و سلطه آنان بر این سرزمین داشت.

۱۲-نهضت فقه جعفری را توضیح دهید.

به دنبال استقلال پاکستان از هندوستان درسال ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ م، شخصیت ها و جمعیت های اسلامی شیعه و سنی جریان بیداری اسلامی را پیش بردند. (نهضت فقه جعفری) که به رهبری مفتی جعفر حسین تأسیس شد، یکی از مهم ترین جریان های بیدارگری اسلامی در پاکستان بود.

۱۳-رهبری نهضت فقه جعفری با که بود؟

نهضت فقه جعفری به رهبری مفتی جعفر حسین بود.

۱۴-بیداری اسلامی دولت عثمانی در چند بخش شکل گرفت؟

بیداری اسلامی دولت عثمانی در دو بخش شکل گرفت.

۱۵-بخش اول و مهم بیداری اسلامی در دولت عثمانی را شرح دهید.

بخش مهمی از جریان بیداری اسلامی در عثمانی در واکنش به ناکامی در برابر تهاجم دولت های اروپایی و ورود امواج غرب گرایی به آن امپراتوری شکل گرفت که در قالب اصلاحات به مرحله اجرا در آمد.

۱۶-بخش دوم بیداری اسلامی در دولت عثمانی و ترکیه را شرح دهید.

بخش دیگری از بیداری اسلامی نیز به دلیل محدودیت های ایجاد شده در حوزه نفوذ علما و نیروهای مذهبی پدید آمد.

۱۷-واکنش های احیاگرانه اسلامی غالبا از سوی چه کسانی بود؟

واکنش های احیاگرانه اسلامی غالبا از سوی پیروان طریقت ها، علما و طلاب علوم دینی بود.

۱۸-پس از فروپاشی دولت عثمانی و شکل گیری کشور ترکیه چه کسی به قدرت رسید؟

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری کشور ترکیه، کمال آتاتورک در آن کشور به قدرت رسید.

۱۹-کمال آتاتورک پس از به قدرت رسیدن دنبال چه بود؟

او به دنبال غربی سازی ترکیه و جدایی دین از سیاست بود؛ به همین دلیل جنبش های اسلامی مخالف برنامه های خود را به شدت سرکوب کرد.

۲۰-اقدامات اسلام گرایان پس از مرگ آتاتورک را شرح دهید.

پس از مرگ آتاتورک، اسلام گرایان در ترکیه فرصت فعالیت پیدا کردند و مساجد، مؤسسات فرهنگی و نشریات مذهبی رونق یافت.

۲۱-گروه های اسلام گرای ترکیه به چند شاخه تقسیم شدند؟

گروه های اسلام گرای ترکیه به دو شاخه سنت گرا و متجدد تقسیم شدند.

۲۲-از گروه های اسلام گرای ترکیه سنت گرایان را شرح دهید.

سنت گرایان از اساس مخالف غرب بودند.

۲۳-از گروه های اسلام گرای ترکیه متجددان را شرح دهید.

متجددان در پی یافتن راهی برای سازش میان اصول دین و دستاوردهای دانش نوین بودند.

۲۴-علل ناکامی حرکت های بیداری اسلامی در گذشته را شرح دهید.

خودباختگی در برابر توسعه فنی، علمی و مادی تمدن غرب
تسلط تحصیل کردگان در جوامع غربی و شرقی در امور مدیریتی، فرهنگی و علمی جوامع اسلامی
استیلای نظامی غرب و شرق از طریق تهدید، اشغال و یا کودتا و ایجاد حکومت های دست نشانده و وابسته
غلبه روحیه یأس و ناامیدی بر افکار عمومی مسلمانان و از میان رفتن اعتماد به نفس آنها در امکان ایجاد تغییر و تحول بنیادین
ایجاد و غلبه روحیه سازش با حکومت های جائر در میان مسلمانان
رسوخ و نفوذ تفکرات مادی مکاتب سرمایه داری غرب و کمونیستی شرق در جوامع اسلامی
نبود رهبران قوی، آگاه و مردمی که بتوانند در آحاد جامعه وحدت و انسجام به وجود بیاورند.

۲۵-تاثیرات پیروزی انقلاب اسلامی بر جریان بیداری اسلامی در جهان اسلام را شرح دهید.

تبدیل رهبری معنوی و مشی سیاسی امام خمینی به الگویی برای حرکت ها و خیزش های اسلامی
احیای کاربردهای دین در عرصه های داخلی و بین المللی
تغییر در مفاهیم رایج فلسفه سیاسی با ایجاد گفتمان دین محور و نظریه پردازی حول محور دین و به چالش کشیدن مفاهیم رایج در فلسفه سیاسی غرب و شرق
تبدیل ایران به ام القرای جهان اسلام
تبیین راهکارهای عبور از فرهنگ غرب و احیای فرهنگ اسلامی توسط امام خمینی و رهبران جمهوری اسلامی
ارائه الگوی جهانی از سوی امام خمینی برای نجات همه ملت ها و اثبات کارایی دین در عرصه جهانی
ارائه راهبرد (نه شرقی، نه غربی) در عرصه سیاست خارجی و نفی سلطه سیاسی استکبار شرق و غرب
حمایت از ملل محروم، مستضعف و تحت ستم در سرتاسر جهان
الهام گرفتن ملت های مسلمان از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ارائه مدل عملی مردم سالاری دینی

۲۶-بستر هایی که موجب شد جریان بیداری اسلامی در جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران تاثیر بپذیرد را شرح دهید.

بسترهایی که موجب شد جریان بیداری اسلامی در جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران تأثیر بپذیرد، وجود مشترکات و عناصر تقویت کننده همگرایی از جمله ایده واحد، دشمن مشترک، آرمان مشترک، وحدت گرایی و مردم مداری بوده است.

۲۷-حضرت آیت الله خامنه ای بیداری اسلامی را به چه چیزی تعبیر می کند؟

حضرت آیت الله خامنه ای در تعبیر بیداری، آن را (به ستوه آمدگی بشریت) و (بازگشت به هویت اسلامی و تمسک به اسلام) بیان می کنند.

۲۸-از اهداف آیت الله خامنه ای در زمان رهبری خود چند مثال بزنید.

ارائه الگو برای حرکت های آزادی خواهانه ضداستبدادی و ضد استعماری در بیداری اسلامی از جمله اهداف آیت الله خامنه ای در دوران رهبری بوده است.

۲۹-سخن آیت الله خامنه ای در باره بیداری عمومی ملت ها را شرح دهید.

آنچه من به طور قطع عرض می کنم، این است حرکتی که در منطقه ایجاد شده، حرکت ملت هاست، حرکت امت اسلامی است، حرکت با شعار اسلام است، حرکت به سمت اهداف اسلامی است و نشان دهنده بیداری عمومی ملت ها است.

۳۰-از نظر آیت الله خامنه ای چه کسی مظهر بیداری اسلامی است؟

رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی را مظهر بیداری اسلامی می دانند.

۳۱-ویژگی اندیشه بیداری اسلامی در منظر آیت الله خامنه ای را شرح دهید.

ویژگی دیگر اندیشه بیداری اسلامی در منظر آیت الله خامنه ای علاوه بر انطباق آن با اندیشه بیداری اسلامی امام خمینی، پیوستگی آن در خط اعتدال آرمان گرایی می باشد.

۳۲-باز تعریف واژه بیداری توسط آیت الله خامنه ای به چه علت بود؟

ایشان بیداری را حتی فراتر از اسلام و دنیای اسلام می دانند و معتقدند که این جنبش تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت. به همین دلیل ایشان در صدد بازتعریف واژه بیداری نیز برآمده اند و از واژگان و عباراتی چون (بیداری ملت ها)، (بیداری مردم)، (بیداری ملت های مظلوم)، (بیداری انقلابی)، (بیداری معنوی)، (بیداری ایمان)، (بیداری جهانی) و… نام برده اند.

۳۳-تحقق وعده نصرت الهی نتیجه چه چیزی است؟

بیداری اسلامی را تحقق وعده نصرت الهی می دانند و آن را نتیجه مقاومت آگاهانه امت اسلامی تلقی می کنند.

۳۴-رهبر معظم انقلاب امواج بیداری اسلامی را از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به چند دوره تقسیم کرده اند؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی امواج بیداری اسلامی را از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون به سه دوره تقسیم می کند:

موج اول؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛

موج دوم؛ پس از فروپاشی کمونیسم؛

موج سوم؛ انقلاب های اخیر در کشورهای اسلامی.

۳۵-موقعیت نسبی تونس را شرح دهید.

تونس کشوری اسلامی در شمال آفریقاست که در کنار دریای مدیترانه واقع شده است.

۳۶-چرا کشور تونس نقش مهمی در سیاست کلی آفریقا و کشور های عربی دارد؟

به دلیل موقعیت جغرافیایی، سیاسی، تجاری و سوق الجیشی، نقش مهمی را در سیاست کلی آفریقا و کشورهای عربی برعهده دارد.

۳۷-ژول فری نخست وزیر اسبق فرانسه از تونس به عنوان چه چیزی یاد می کند؟

ژول فری، نخست وزیر اسبق فرانسه از تونس به عنوان (کلید خانه فرانسویان) یاد می کند.

۳۸-چرا فعالیت های سیاسی در تونس نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است؟

فعالیت های سیاسی در تونس به دلایل مختلف، از جمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، وجود مراکز متعدد آموزش عالی، رفت و آمد میلیون ها جهانگرد خارجی به خصوص اروپاییان، گسترش فعالیت مطبوعات و به طور کلی گسترش آگاهی های عمومی مردم، از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیشتر است.

۳۹-کشور تونس چگونه به عنوان کشوری مستقل شناخته شد؟

کوشش مردم تونس برای کسب استقلال و آزادی پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و دولت فرانسه به ناچار استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت و در سال ۱۳۳۵ ش/ ۱۹۵۶ م به عنوان کشوری مستقل شناخته شد.

۴۰-رهبری نیروهای اسلام گرای تونس بر عهده چه کسی بود؟

نیروهای اسلام گرای تونس نیز به رهبری شیخ راشد الغنوشی تشکل و انسجام یافتند.

۴۱-حزب النحضه چگونه موجب سقوط حکومت دیکتاتوری شد؟

با بسترهای مناسبی که حزب النهضه ایجاد کرده بود، خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به حکومت دیکتاتوری بن علی، آتش در انبار باروت خشم مردم تونس افکند که به سقوط دیکتاتوری بن علی و فرار او به عربستان سعودی انجامید.

۴۲-موقعیت نسبی کشور مصر را بنویسید.

مصر در شمال قاره آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و دریای سرخ قرار دارد.

۴۳-چرا مصر در جغرافیای سیاسی منطقه حساس و مؤثری را ایفا می کند؟

موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی این کشور به ویژه وجود کانال سوئز در آن و همچنین همجواری با فلسطین اشغالی و کشورهای لیبی و سودان، باعث شده است که مصر در جغرافیای سیاسی منطقه نقش حساس و مؤثری را ایفا کند.

۴۴-در سال ۱۲۶۰ ش /۱۸۸۱ م …………….، مصر را اشغال کردند.

انگلیسی ها

۴۵-سرهنگ جمال عبدالناصر پس از به دست گرفتن قدرت نظام مصر را چه چیزی قرار داد؟

سرهنگ جمال عبدالناصر، پس از آنکه قدرت را به دست گرفت، نظام مصر را جمهوری اعلام کرد.

۴۶-ایدئولوژی حکومت سرهنگ عبدالناصر چه بود؟

ناسیونالیسم عربی را ایدئولوژی حکومتی خود قرار داد.

۴۷-سادات و مبارک نظامی ……………. بر مصر حاکم کردند.

سکولار

۴۸-فساد سیاسی و اقتصادی رژیم حسنی مبارک باعث چه چیزی شد؟

فساد سیاسی و اقتصادی رژیم حسنی مبارک باعث رشد فعالیت ها و جنبش های اسلامی به ویژه جمعیت اخوان المسلمین شد که در نهایت موجب سرنگونی رژیم دیکتاتوری مصر و سقوط مبارک گردید.

۴۹-موقعیت نسبی کشور لیبی را بنویسید.

کشور اسلامی لیبی در شمال آفریقا واقع شده است.

۵۰-ایدئولوژی حکومت لیبی چه بود؟

حکومت لیبی به رغم داشتن شالوده های اولیه اسلامی، دارای نوعی ایدئولوژی سیاسی سکولار مبتنی بر پان عربیسم بود.

۵۱-سرهنگ معمر قذافی اسلام را چه چیزی می دانست؟

سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اسلام را ابزاری برای اجرای منویات خود می دانست.

۵۲-قذافی در نخستین واکنش به معترضین و قیام کنندگان آنها را به چه چیزی توصیف کرد؟

قذافی در نخستین واکنش، قیام کنندگان را مشتی جوان وابسته به القاعده و مصرف کنندگان قرص های روانگردان توصیف کرد.

۵۳-موقعیت نسبی کشور یمن را بنویسید.

جمهوری یمن در جنوب شبه جزیره عربستان واقع است و دارای نژادهای عرب(۸۶ درصد)، ترک، هندی، ایرانی و سومالیایی است.

۵۴-بیش از چند درصد یمنی ها شیعه هستند؟

بیش از ۵۰ درصد یمنی ها شیعی مذهب اند که غالبا در منطقه صعده و شمال یمن ساکناند.

۵۵-شیعه زیدی به چه معناست؟

بعد از امام سجاد(ع)، زید بن علی(ع) را امام می دانند.

۵۶-تظاهرات گسترده مردم یمن علیه کدام رژیم دیکتاتوری بود؟

تظاهرات گسترده مردم یمن علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح بود.

۵۷-عاقبت علی عبدالله صالح و حکومتش را شرح دهید.

علی عبدالله صالح از یمن گریخت ولی جانشین او نیز همان سیاست های غرب گرایانه را ادامه می دهد.

۵۸-موقعیت نسبی کشور بحرین را بنویسید.

بحرین کوچک ترین کشور خاورمیانه است و پس از مالدیو کم وسعت ترین کشور در جهان اسلام می باشد.

۵۹-چند درصد مردم بحرین شیعه هستند و حاکمیت سیاسی به چه چیزی تعلق دارد؟

بیش از ۸۰ درصد مردم بحرین شیعه اند، اما حاکمیت سیاسی به اقلیت سنی تعلق دارد.

۶۰-علت نامیدن مردم سنی بحرین به اهل البحرین را شرح دهید.

بحرین یکی از مراکز مهم تشیع در دنیا به شمار می آید. ارتباط و علاقه ساکنان این جزیره با مذهب تشیع به حدی محکم و قوی است که در نزد اهالی شبه جزیره و ساحل نشینان خلیج فارس، کلمه (بحرانی) مترادف با کلمه شیعی به کار می رود و اقلیت اهل سنت در این جزیره به نام (اهل البحرین) خوانده می شوند، نه بحرانی.

۶۱-موج ناآرامی ها در بحرین از چه زمانی آغاز شد؟

موج ناآرامی ها در بحرین از زمانی آغاز شد که درخواست برپایی مجدد پارلمان (که از سال ۱۳۵۴ ش/۱۹۷۵ م منحل شده بود) و همچنین درخواست برای به جریان انداختن قانون اساسی راکد مانده، از جانب امیر شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، با بی اعتنایی روبه رو شد؛ حتی این درخواست با خشونت نظامی حکومت روبه رو شد.

۶۲-سه نفر برتر از نظریه پردازان عصر جدید و موج جاری بیداری اسلام را نام برید.

آیت الله حاج شیخ محمد حسین نائینی
استاد حسن البناء
حضرت امام خمینی(ره)

۶۳-ظریه حکومت مشروطه مشروعه برای چه کسی است؟

آیت الله حاج شیخ محمد حسین نائینی

۶۴-نظریه حکومت مشروطه مشروعه را توضیح دهید.

مرحوم نائینی برای اولین بار نظریه حکومت مشروطه مشروعه را در کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله تبیین و نوعی از مردم سالاری دینی را در مقابل دموکراسی سکولار غرب ارائه کرد.

۶۵-پایه گذار نهضت اخوان المسلمین چه کسی است؟

استاد حسن البناء

۶۶-نهضت اخوان المسلمین چگونه پایه گذاری شد؟

استاد حسن البناء با رد مطلق تبعیت از فرهنگ غرب و حرکت در چارچوب اصول اسلامی و احیای قرآن و سنت، نهضت اخوان المسلمین را پایه گذاری کرد که بدون تردید اصیل ترین حرکت فکری در جریان بیداری اسلامی اهل سنت در عصر حاضر است.

۶۷-دیدگاه جامع حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه بر چه پایه هایی استوار بود؟

دیدگاه جامع حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه برپایه های محکم قرآن و سنت و احادیث پیامبر و اهل بیت با پشتوانه فقه، عرفان، کلام، فلسفه و اجتهاد پویای اسلامی پاسخی به سؤالات مسلمانان محروم و تحقیرشده توسط فرهنگ استعمار و سرخورده از مکاتب تقلیدی چپ، راست و التقاطی بود.

۶۸-چه خصوصیاتی از امام موجب عملی کردن نظریه ولایت فقیه داشت؟

ایمان، تقوا، اخلاص، هوشمندی، شجاعت و از خودگذشتگی امام نقش اساسی در عملی کردن نظریه ولایت فقیه داشت.

۶۹-حوادثی که در زمان رهبری امام خامنه ای در صحنه های بین المللی و منطقه ای رخ داد را شرح دهید.

فروپاشی جهان کمونیسم، حمله عراق به کویت و دو نوبت تهاجم امریکائیان به عراق و اشغال آن کشور، پیروزی حزب الله، حماس و جنبش جهاد اسلامی بر رژیم صهیونیستی در جنگ های ۳۳ روزه لبنان، ۲۲ روزه و ٨ روزه غزه که همگی این پیروزی ها در زمان رهبری امام خامنه ای رخ داده است.

۷۰-اصول انقلاب های کنونی در کشورهای اسلامی را بنویسید.

احیای عزت و کرامت ملى
اسلام گرایی
ایستادگى در برابر نفوذ و سلطه غرب
مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی
مردمی بودن

۷۱-عناصر هویتی بیداری اسلامی را بنویسید.

مردمى بودن
اسلامی بودن
استکبار ستیزی

۷۲-پیامد های بیداری اسلامی نوین در کشورهای اسلامی را بنویسید.

ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای خودباوری دینی و اجتماعی در ملت های مسلمان
از بین رفتن حاکمان دیکتاتور و دولت های دست نشانده و سرسپرده به نظام سلطه
نفوذ و تحکیم روابط اسلامی بین ملت ها و دولت ها و فراهم شدن زمینه های همگرایی مسلمانان
فراهم آمدن فرصت برای پیگیری مطالبات منطقه ای و فرامنطقه ای خود به ویژه در مورد قدرت های سلطه گر
از میان رفتن یا تضعیف پایگاه ها و حامیان رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی دارای تجربه بیداری اسلامی
قدرت گیری و رشد اقتدار جنبش های اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی، به ویژه جنبش های حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان

۷۳-سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که بود؟

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرماندهی سخت کوش بود که از سالیان قبل در سمت یکی از فرماندهان جوان دفاع مقدس و سپس در مقام فرمانده سپاه قدس، تمام زندگیاش را صرف تحقق آرمان های بلند اسلام و انقلاب کرد.

۷۴-نیروهای مقاومتی که مدیون سردار سلیمانی هستند را شرح دهید.

شکل گیری و تقویت هسته های مقاومت در منطقه تا حدی زیاد به تلاش های سپهبد سلیمانی مدیون است که از آن جمله میتوان حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و … را نام برد.

۷۵-علت و نحوه شهادت حاج قاسم را بنویسید.

استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ، آمریکا، حضور این فرمانده عاشق امت و نظام اسلامی را تحمل نکرد و در اولین ساعات جمعه، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ش در حمله موشکی ناجوانمردانه در فرودگاه بغداد او و برخی همرزمانش در جبهه مقاومت از جمله ابومهدی المهندس را طی یک عملیات تروریستی به شهادت رساند و چنین بود که خون پاک این رهرو راستین اباعبدالله الحسین به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخته شد.

۷۶-رهبر انقلاب روز تشیع میلیونی حاج قاسم را چه می دانند؟

رهبر انقلاب این روز را یک (یوم الله) دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی دانستند.

۷۷-رهبر انقلاب درباره روز تشیع میلیونی حاج قاسم چه می فرمایند؟

هر جا اخلاص بود، خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت می دهد، کار برکت پیدا می کند، رشد و نمو پیدا می کند، کار به نحوی می شود که اثر آن به همه می رسد، برکات آن در میان مردم باقی می ماند؛ این ناشی از اخلاص است. نتیجه آن اخلاص، همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدن روحیه انقلابی مردم است. اما اینکه ما بیاییم این حوادث را تقویم کنیم، قیمت گذاری کنیم، قدر آنها را بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدر است؛ درصورتی تحقق پیدا می کند که ما به حاج قاسم سلیمانی، (شهید عزیز) و به ابومهدی، (شهید عزیز) به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت اهمیت و قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد. اگر این جور شد، آن وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند… ملت ایران نشان داد که از خط مجاهدت شجاعانه دفاع می کند، ملت ایران نشان داد که به نمادهای مقاومت عشق می ورزد، ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه