معنی ستایش فارسی هفتم + نکته های قوائدی

در این نوشته با معنی ستایش فارسی هفتم همراه با نکته های قوائدی همراه شما هفتمی ها هستیم

معنی ستایش فارسی هفتم

ای نام تو بهترین سرآغاز بینام تو نامه کی کنم باز
معنی: ای کسی که نام تو بهترین واژه برای آغاز کردن است، بدون نام تو من کی کتاب را شروع میکنم؟ 
نکته ها:
نامه : در اینجا یعنی کتاب/ بیت 3 جمله است / ای (خدایی) منادای محذوف است./ فعل « است » در پایان مصرع اول حذفشده
ا سـت / م صـرع دوم در سـت ا سـت که لحن جمله سـؤالی ا سـت ولی مخاطب جواب آن را میداند و ق صـد پر سـش ندارد . ( ا سـتفهام انکاری ) / سرآغاز و باز: قافیه


ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم
معنی: ای کسی که یاد کردن تو همدم روان من است من جز نام تو را بر زبان نمیآورم. 
نکته ها:
مونس: همدم/روان: جان، روح/ بیت سه جمله است./ اشاره به: الا بذکر االله تطمئن القلوب/روانم و زبانم : قافیه


ای کارگشای هر چه هستند نام تو کلید هر چه بستند
معنی: ای خدایی که حل کننده ی مشکلات هستی نام تو مانند کلیدی است که مشکلات را حل میکند.
نکته ها:
نام خدا به کلید تشبیه شده است/ هستند و بستند: قافیه / بیت ، چهار جمله دارد: 1 -ای کارگشا(منادا)
2 -هرچه هستند3 -نام تو کلید [است] 4 -هرچه بستند. /کارگشا: حلکننده مشکلات، آسانکننده کارها


ای هستکن اساس هستی کوته ز درت درازدستی
معنی: ای به وجودآورنده جهان، ستمگری و تجاوز به درگاه تو راه ندارد.

نکته ها:
هستکن: هستی بخش، به وجود آورنده/ اساس: پایه /درازدستی: گذشتن از حدّ، تعدّی، کنایه از ستمگری/
بیت دوجمله است/هستی و درازدستی: قافیه


هم قصّه نانموده دانی هم نامۀ نانوشته خوانی
معنی: هم داستان ها و سرگذشت های واقع نشده را میدانی و هم هر کتابی را که هنوز نوشتهنشده است آن را هم میدانی.

نکته ها:
بیت دو جمله است. نهاد هر دو جمله (تو) محذوف است. دانی و خوانی : قافیه / پیام بیت: خدا همه چیز را میداند./ قصه در اصل
به معنی گِله و شکایت است.

هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی
معنی: خدایا با لطف خودت مرا به آنجا که میخواهی برسان.
نکته ها:
بیت دو جمله است./ الهی و خواهی: قافیه / عنایت: لطف، توجه، احسان، بخشایش


از ظلمت خود رهاییام ده با نور خود آشناییام ده
معنی: مرا از گمراهی خود رهایی ببخش و مرا با نور هدایت خود آشنا کن. 
نکته ها:
تضاد: « نور » و « ظلمت »/ ظلمت: تاریکی/ خود در مصراع اول انسان و در مصراع دوم خداوند است. بیت دو جمله است.
رهاییام و آشناییام، قافیه و ده ردیف است.

تاریخ ادبیات ستایش هفتم


نظامی، شاعر معروف قرن ششم هجری است، آثار او: آثار او عبارتاند از: 1 ـ مخزن الاسرار 2 ـ خسرو شیرین 3 ـ لیلی و
مجنون 4 ـ هفتپیکر 5 ـ اسکندرنامه که به «پنج گنج» یا «خمسۀ نظامی» معروف است

برای مشاهده سایر مطالب گام به گام فارسی هفتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.