معنی شعر با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم

در این نوشته با معنی شعر با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم درس چهارم همراه شما هستیم.

معنی شعر با بهاری که میرسد از راه فارسی هفتم

روشن و گرم و زندگی پرداز  / آسمان مثل یک تبسم شد

آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت، روشن شد )آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت( و امید به زندگی را در دل ها
زنده کرد.

آسمان مثل یک تبسم: تشبیه

هر چه سرما و هرچه دل سردی / پر زد آهسته از نظر گم شد

سرما و افسردگی وناامیدی، آهسته از نظرها پنهان شد.

دل سردی: کنایه از نا امیدی، افسردگی؛ متضاد دل گرمی

با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه ای وا شد

نسیم زندگی بخش، دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

وا شدن چشم جوانه: تشخیص

بر درختی شکوفه ای خندید / در کتابی بهار معنا شد

شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره، بهار، جهان را زیبا کرد

شکوفه ای خندید: تشخیص / شکوفه و درخت و بهار: تناسب

با بهاری که می رسد از راه / بز شو ٬ تازه شو ٬ بهاری شو

به همراه فصل بهار، شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده

مثل یک شاخه گل جوانه بزن / مثل یک چشمه سار ٬ جاری شو

همانند شاخه ی گل، جوانه بزن و مانند چشمه، زندگی را از سر بگیر و در تلاش و حرکت باش.

مثل یک شاخهی گل و مثل یک چشمه سار: تشبیه

زندگی بر تو می زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز

زندگی به تو میگوید که اکنون زمان تلاش و رشد و شادی و نشاط است

 زندگی بر تو میزند لبخند: تشخیص

بهتر از هر چه هست در دنیا / با خدا راز گفتنت امروز

بهترین چیز امروز در دنیا، مناجات و عبادت کردن با خداوند است

معنی لغات شعر درس چهارم فارسی هفتم

:تبسم: لبخند زدن/ آهسته: آرام / از نظر گم شد: ناپدید شد / نسیم: باد مالیم / جوانه: شاخهی تازهی درخت/ شکفتن: رشد
کردن، پیشرفت کردن / راز گفتن: در اینجا به معنی سخن گفتن، درد دل کردن

برای مشاهده سایر مطالب گام به گام فارسی هفتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.