در این نوشته با معنی شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم

نوع قالب شعری: چهار پاره

شاعر: محمدجواد محبت

روشن و گرم و زندگی پرداز /  آسمان مثل یک تبسم شد

هر چه سرما و هر چه دل سردی/پر زد آهسته از نظر گم شد

آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا و حیات بخش و مهربان شد.

و سرما و هرچه غم و غصه بود، از بین رفت و از نظر غایب شد.

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تعداد جمله بیت اول  ←  1

تشبیه  ←  آسمان مثل یک تبسم شد (وجه شبه  ←  لبخند زدن)

لبخند زدن آسمان  ←  تشخیص

روشن و گرم  ←  مراعات نظیر

سرما  ←  مجاز از غم

دل سردی  ←  مجاز از ناراحتی

از نظر گم شد  ←  کنایه از تمام شدن

تبسم و گم  ←  قافیه (شد و شد  ←  ردیف)

با نسیمی که زندگی در اوست / باز چشم جوانه‌ای وا شد

بر درختی، شکوفه‌ای خندید  /در کتابی، بهار، معنا شد

با وزش نسیم زندگی بخش، دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد.

شکوفه ها بر روی شاخه درخت باز شدند و در کتاب طبیعت بهار آغاز شد.

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تعداد جمله بیت اول  ←  2

تعدادجمله بیت دوم  ←  2

باز  ←  قید تکرار

واشدن جوانه  ←  کنایه از گل شدن غنچه

چشم جوانه ای  ←  تشخیص

جوانه ای، درختی، شکوفه ای، کتابی  ←  دارای «ی» نکره

خندیدن شکوفه  ←  تشخیص

ین درخت، شکوفه و بهار  ←  مراعات نظیر

وا و معنا  ←  قافیه (شد و شد  ←  ردیف)

با بهاری که می‌رسد از راه / سبز شو، تازه شو، بهاری شو

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن  / مثل یک چشمه سار، جاری شو

همگام با فرا رسیدن بهار، تو هم تازه و جوان شو و سرسبز باش.

مثل یک شاخه‌ی گل رشد کن و مانند چشمه حرکت کن و تلاش کن.

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تعداد جمله بیت اول  ←  4 : شامل یک جمله خبری و سه جمله امری

تعدادجمله بیت دوم  ←  2 : شامل دو جمله امری

«با» و «از»  ←  حروف اضافه

بهاری و راه  ←  متمم

بهاری و جاری  ←  قافیه (شو و شو  ←  ردیف)

تکرار  ←  کلمه «شو» در مصرع دوم بیت اول

می رسد از راه  ←  تشخیص

تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن  ←  تشبیه:

تو  ←  مشبه

شاخه گل  ←  مشبه به

جوانه بزن  ←  وجه شبه

مثل  ←  ادات تشبیه

تو مثل یک چشمه جاری شو  ←  تشبیه:

تو:مشبه

چشمه سار  ←  مشبه به

جاری شدن  ←  وجه شبه

مثل  ←  ادات تشبیه

شاخه و گل و جوانه  ←  مراعات نظیر

زندگی بر تو می‌زند لبخند/هست وقت شکفتنت امروز

بهتر از هر چه هست در دنیا /  با خدا راز گفتنت امروز

زندگی به تو می گوید که الآن وقت تلاش و شادابی و نشاط است.

در این موقعیت بهترین کاری که می توانی انجام دهی گفتگو با خداست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
هستشدنشکفتنتشکوفا شدن تو
معنی شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تعداد جمله بیت اول  ←  2

تعدادجمله بیت دوم  ←  2

امروز  ←  قید زمان

لبخند زدن زندگی  ←  تشخیص

هست وقت شکفتنت امروز  ←  کنایه از شادابی و تلاش

خدا  ←  متمم

دنیا  ←  متمم

شکفتنت و گفتنت  ←  قافیه (امروز و امروز:ردیف)

همچنین ببینید: معنی کلمات شعر با بهاری که می رسد از راه فارسی هفتم

برچسب شده در: