معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم

در این نوشته با معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی شعر توفیق ادب فارسی هفتم

ای خدا ای فضل تو حاجت روا
با تو یاد هیچ کس نبود روا

ای خدایی که بخشش و احسان تو برآورده کنندهی نیازهاست، با حضور تو یاد کردن از هیچ کس دیگری شایسته و جایز نیست.

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش
متصل گردان به دریاهای خویش

(خداوندا) علم اندکی که به ما بخشیدی را به علم فراوان خود متصل و آن را زیاد بگردان.

صد هزاران دام و دانه است ای خدا
ما چو مرغان حریصی بینوا

)خدایا( در مسیر زندگی مشکالت و مسائل گمراه کنندهی فراوانی وجود دارد و ما نیز، مانند پرندگانی بیچاره و طمع
کار هستیم )زود فریب میخوریم

 گر هزاران دام باشد هر قدم
چون تو با مایی نباشد هیچ غم

)خدایا( اگرچه مشکالت و سختیهای فراوانی در مسیر زندگی ما وجود دارد، ولی چون تو با ما هستی هیچ نگرانی
نداریم

از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم شد از لطف رب

از خدا درخواست میکنیم که ما را در کسب ادب و تربیت موفق گرداند؛ چرا که افراد بیادب از لطف و رحمت الهی بیبهره
میمانند.

بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

فرد بیادب تنها به خودش بدی نمیکند؛ بلکه موجب فساد و ویرانی تمام جهان میشود.

معنی کلمات شعر توفیق ادب

فضل: بخشش، احسان / حاجت: نیاز / حاجت روا: برآورده کنندهی نیاز / روا )مصراع دوم(: شایسته، پسندیده / دام: تله / مرغان: پرندگان /
حریص: طمعکار، زیادهخواه / بینوا: بی چیز، درمانده / جوییم: میطلبیم، میخواهیم / توفیق: لیاقت / محروم: بینصیب، بیبهره / لطف:
مهربانی / رب: خداوند / آفاق: جمع افق، کرانه های آسمان

آرایه های شعر توفیق ادب

روا: جناس تام >> مصراع اول به معنی برآورده شدن؛ مصراع دوم به معنی جایز و پسندیده / مصراع اول بیت دوم: واج آرایی »ش« /
قطرهی دانش: اضافهی تشبیهی / دریا: استعاره از علم خداوند / صدهزار: عدد کثرت / دانه: استعاره از مظاهر فریبندهی دنیا / ما چو مرغان:
تشبیه / دام و دانه و مرغان: تناسب / هزاران: عدد کثرت / دام: استعاره از مشکالت و سختیها / هزاران با هیچ: تضاد معنایی / آتش زدن در
چیزی: کنایه از نابود کردن / آفاق: مجاز از کل جهان

برای مشاهده سایر مطالب گام به گام فارسی هفتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.