در این نوشته با معنی کلمات درس راز زندگی فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس راز زندگی فارسی ششم

معنی واژگان درس «راز زندگی»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بزّازپارچه فروشبی انصافیبی عدالتی
گوناگونمختلفتاختنسواره و با سرعت رفتن
جوانمردیبخشندگی، کمک کردنمعذرتعذر خواهی
ثوابپاداش و مُزدِ عمل خوبمتأسّفمافسوس می خورم
زبان سبزسخنانی که همراه با شادی و شادابی باشد
دوره گردفروشنده ای که جای مشخّصی ندارد
همنوعافرادی که از یک نوع هستند
دلم راضی نشدنتوانستم بپذیرم و قانع بشوم
تا آبادی خیلی راه داریمتا روستا راه زیادی مانده است
معنی کلمات درس راز زندگی فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «راز زندگی»:

زندگی – زنده – زندگانیمقصد – قاصد – مقصود
مرموز – رمز – رموزلفظ – تلفظ – الفاظ
ظالم – ظلم – مظلومظهور – مظهر
عابر – معابر – عبورسکوت – ساکت
معنی کلمات درس راز زندگی فارسی ششم

واژگان متضاد درس «راز زندگی»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
افزایشکاهشخندهگریه
پسندیدهناپسندکمترینبیشترین
مقصدمبدأدرونبیرون

برچسب شده در: