معنی کلمات درس پنجره های شناخت فارسی ششم+کلمات هم خانواده و متضاد


haladars شهریور 9, 1401 دقیقه مطالعه
معنی کلمات درس پنجره های شناخت فارسی ششم+کلمات هم خانواده و متضاد

در این نوشته با معنی کلمات درس پنجره های شناخت فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس پنجره های شناخت فارسی ششم

دقت: توجه خلق: آفریده، مردم

عجله: شتاب

درنگ: صبر، تأمل

ارتباط: ربط دارن، رابطه

باز گو: بیان

اعضا: افراد یک گروه

شباهت: تشابه، همانندی

آفرینش: خلقت

برخاست: بلند شد رنگ و بونشان و شوکت

باور: عقیده، اعتقاد

خواست: طلب کرد

اشیا: چیزها

رعایت: حفظ، مراقبت

رشته:تار، نخ

احسان: نیکی

دیدگاه: نظر

مشترک: دارای شریک

تکیه: اعتماد، اطمینان

پیشه: حرفه، شغل

لابد: ناچار

نمایندگی: شعبه

واژه: کلمه

خلقت: آفرینش

فکر: اندیشه

فهم: درک، شعور

دریافت: فهم

سپری: طی شده، تمام شده

تفکر: اندیشه

نقطه: محل، مرکز

تفاوت: فرق، اختلاف

به راستی: به درستی

وظيفه: تکلیف

ایمان: باور، عقیده

ریشه: اصل، بن

پسندیده: خوب، نیکو

پایبند: وفادار

پیوند: اتصال، پیوستگی

توجه: دقت

مشاهده: دیدن

بقیه: دیگر

خودبینی: غرور، تکبر

بحث: گفت و گو

بگذارید. اجازه دهید

ارزش: بها، قیمت

اندازه: مقدار

مفید: سودمند

نمایان: آشکار

موضوع: مطلب

نهراسیم: نترسیم

عملکرد: فعالیت

شخصیت: بزرگواری، شرافت

تماشا: نظاره، نگاه

کشف: آشکار شدن

کلمات هم خانواده پنجره های شناخت فارسی ششم

عجله = عجول، تعجیل، عجل

فهم = مفاهیم، مفهوم، فهیم

دقایق = دقیق، دقت، دقیقه

آفرینش = آفریننده، آفریدگار، آفریده

ایمان = مومن، امن، امان

بقیه = باقی، باقی مانده

احسان = تحسین، محسن، محسن

مشاهده = شهد، شاهد، شهید

تکیه = متکی، اتکا، تکیه گاه

بحث = مبحث، مباحث

نقش = نقشه، نقاش، نقوش

علم = عالم، معلوم، معلم، علوم

کشف = کاشف، مکشوف، اکتشاف

خلق = خالق، مخلوق، خلقت

فكر = تفکر، افکار، متفکر

ارتباط = ربط، رابط، رابطه، روابط

شباهت = شبیه، مشابه، تشابه

وظیفه = وظایف، موظف

رعایت = مراعات، رعیت، رعایا

رشته = ریسمان، ریسندگی

توجه = متوجه، موجه، توجیه

مشترک = شریک، اشتراک، شرکت

عمل = عامل، معامله، تعامل

ارزش = ارزان، ارزنده

شخصیت = شخص، شاخص، متشخص

حقیقت = حق، حقایق، تحقیق، محقق

نهراسیم = هراس، هراسان، هراسیدن

کلمات متضاد پنجره های شناخت فارسی ششم

عجله #صبر

آغاز # پایان

خودبینی # فروتنی

تازه کهنه

ابتدا # انتها

دور # نزدیک

ایمان # کفر

آشکار # پنهان

شباهت تفاوت

پسندیده # ناپسند

مفید مضر

بهتر #بدتر

واژگان مهم املایی: معلم – دقت – شنیده اید خوانده اید- عجله – واژگان – ارتباط – دقایقی – سپری – اعضای – نقطه – آغاز – برخاست – وظيفه ای – خلقت – اخلاق – رعایت – پایبند – محبت – احسان – علم – حرف – بحث های شگفت زده – نقش – عملکرد – شخصیت – عمل – تفکر – نظر – موضوع – بپردازیم – نهراسیم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه