در این نوشته با معنی کلمات درس کوچ پرستوها فارسی چهارم همراه ما هستیم.

معنی کلمات درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

واژهمعنیواژهمعنی
جامهلباسآسودگیآرامش
عهدهمسئولیت، وظیفهپی در پیپشت سر هم، پیوسته
ناچارمجبور، ناگزیردشواریسختی
از نودوبارهمنتظرچشم به راه
دلنشینجذاب، زیبا و قشنگبیابندپیدا کنند
شگفتیتعجب، حیرتباز می یابددوباره پیدا می کند
نشانعلامت، نشانهراه یابیپیدا کردن مسیر
نخستیناولینراه و رسمروش
هیجانشور و شوقلازمواجب
اصلاًابداً، به هیچ وجهاوقاتزمان ها، وقت ها
تغییراتدگرگونی هااوایلآغاز، جمع اول
لطیفملایم، نرمبرمی خیزیمبلند می شویم
پیشینقبلی، گذشتهنهاده استقرار داده است
جستجهید، پریدمعلوممشخص، آشکار
همتامانند، شبیهجفتزوج، دو تا
التماس کناناصرار کنانطفلکودک، بچه
فرصتزمانقوی پیکرنیرومند
باعثعلت، سببهیجانشور و شوق
اعتراض کردایراد گرفتشگفت زدهمتعجب
به خاطربرایبرخاستبلند شد
لطفمحبت، مهربانی
کوچمهاجرت، از جایی به جای دیگر رفتن
کمیابآنچه کم است ، چیزی که دسترسی به آن راحت نیست، نایاب، نادر
پیمودنطی کردن، پشت سر گذاشتن، طی راه کردن
می ربایندمی دزدند، با سرعت می گیرند، جذب می کنند
دور و دراززمانی بسیار طولانی از گذشته
سپری شدنگذشتن، به پایان رسیدن، به اتمام رسیدن، کامل شدن
جنب و جوشتلاش و فعالیت بسیار، هیجان
به سر برده اندگذرانده اند، به جا آورده اند
قرقینوعی پرنده شکاری از دسته ی بازها
نیرومندقوی، دارای زور و قدرت
معتدلآب و هوای نه گرم و نه سرد
بی پروانترس، شجاع، بی باک
ناگهاندور از انتظار و بی خبر
معنی کلمات درس کوچ پرستو ها فارسی چهارم

کلمات هم خانواده درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

واژگان هم خانواده درس «کوچ پرستوها»:

لطیف – لطف – لطافت – ملاطفتمعلوم – عالم – علم – معلم – تعلیم – علوم
طولانی – طول – طویلتعجب – عجیب – عجب
اعتراض – معترضغرور – مغرور
تعهد – عهد – عهدهجمع – جامع – مجموع – جماعت – جامعه – جمعه
سفر – مسافر – مسافرتضعیف – ضعف – مستضعف
موقع -موقعیت -مواقعاوقات -وقت
معتدل – اعتدال – عدلمشغول – شغل – شاغل – اشتغال
خراب – تخریب – مخرب – خرابهعشق – عاشق – معشوق
مهم – اهمیتلرز – لرزش
اوایل – اولغذا – تغذیه
کلمات هم خانواده درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

کلمات مخالف درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

واژگان متضاد درس «کوچ پرستوها»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
اوایلاواخرجوانپیر
طولانیکوتاهقویضعیف
دوستدشمندورنزدیک
آغازپایاندانانادان
غمگینخوشحالبالاپایین
درازکوتاهکمیابزیاد، فراوان
دشواریراحتی، آسانیسوالپاسخ، جواب
آهستهسریع، تندمعلوممجهول
نوکهنهدانایینادانی
کلمات مخالف درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

کلمات سخت درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

واژگان املایی درس «کوچ پرستوها»:

اوایللطیفجامهشکوفهگذشتهآسیب
عهده می گذراندمی خوابدحشراتراه و رسمآغازمعتدل
جمعمهممشغولعده ایبر می خیزیممعلوم
طولانیخطرهاییتغییراتحملهعقابقرقی
بازگشتپرستوهااشتباهنهاده استبیاموزندگفت و گوی مهم
طفلکیبه خاطرالبتهفرصتاعتراضاصلاً
التماسغرورخود پسندخرطومبرخاستاوقات تلخی
کلمات سخت درس کوچ پرستوها فارسی چهارم

برچسب شده در: