معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم + ❤️قلمرو ها و معنی کلمات

در این نوشته با معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم

آسمان با هفت دستِ گرم و پنهانی دف می زد، و رنگین کمانی از شوق و شور، کلاف ابرهای تیره را از هم باز می کرد .خورشید در جشنی بی غروب، بر بام روشن جهان ایستاده بود، و تولّد جمهوری گل محمّدی را، کِل می کشید.

قلمرو فکری:

مردم از خوشحالی دست می زدند و از شور و شوق،‌ روزهای بد و تیره را پشت سر گذاشت. در جشن ۲۲ بهمن؛ مردم ایستاده بودند و تولّد جمهوری اسلامی را جشن می گرفتند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بامپشت بامکِلآوایی برای شادی
معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

آسمان … دف می زد    جانبخشی، کنایه از شادمانی بسیار

کلاف ابرهای تیره    اضافه تشبیهی

ابرهای تیره    استعاره از ستم و بیداد

رنگین کمانی از شوق و شور    تشبیه

بام جهان    اضافه استعاری

خورشید … ایستاده بود    جانبخشی

جشن بی غروب    کنایه از بی پایان

تولّد جمهوری گل محمّدی    جانبخشی

گل محمدی    استعاره از اسلامی

بیست و دوّم بهمن در هیأت روزی شکوهمند، آرام آرام از یال کوه ‌های بلند و برف‌گیر فرود آمد و در محوِطه آفتابی انقلاب، ابدی شد. صمیمی ترین فصل زندگی ما در بهمن آغاز شد و ما در سایه خورشیدی ترین مرد قرن به بارِ عامِ تفضّل و رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم.

قلمرو فکری:

روز شکوهمند ۲۲ بهمن فرا رسید، زمان آزادی مردم فرا رسیده و ما در رهبری خردمندانه ی امام خمینی به رحمت خدا راه پیدا کردیم (رحمت الهی نصیب همه مردم ایران شد) و به آزادی رسیدیم.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
هیأتشکلیالتیغه (خط الرأس) کوه
محوِطهپهنه، میدانگاه، صحنابدیجاودانه
بارِاجازه، رخصتتفضللطف و مهربانی
جلودارپیشرو
بارِ عامپذیراییِ عمومی، شرفیابی همگانی
معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

بیست و دوّم بهمن … فرود آمد    جانبخشی

محوِطه انقلاب    اضافه استعاری

سایه    استعاره از عنایت و توجه

سایه خورشیدی ترین مرد    تناقض

صبح روشن آزادی    اضافه تشبیهی

«را» در عبارت «صبح روشن آزادی را به تماشا»    «را»ی فک اضافه؛ به تماشای صبح روشن آزادی

اندک اندک جلوه هایی از تقدیرِ درخشان این نهضت به ملّت ما لبخند زد. حلول این صبح روشن را بزرگ می داریم و یاد ایثارگران سهیم در این حماسه سترگ را – تا همیشه – در خاطره خویش به تابناکی پاس خواهیم داشت .

قلمرو فکری:

اندک اندک جلوه هایی از سرنوشت درخشان این نهضت برملت ما آشکار شد. و یاد ایثارگرانی را که در به وجود آمدن انقلاب اسلامی سهیم بوده اند، برای همیشه و به روشنایی در خاطره خویش گرامی می داریم.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حلولفرا رسیدنحماسهدلاوری
سترگبزرگ، عظیمتابناکدرخشان، نورانی
ایثارگراز جان گذشته، مجاهد راه خدا
معنی گنج حکمت به یاد ۲۲ بهمن فارسی یازدهم

قلمرو ادبی:

جلوه‌هایی از تقدیرِ … لبخند زد    جانبخشی

صبح روشن    استعاره از ۲۲ بهمن

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه