پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم


haladars اسفند 14, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم شامل 9 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت 1 درس دوم محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید.

1- این خبرها چه پیامی دارند؟ 

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

-اهمیت استفاده ازکودهای زیستی 

-مهار بیماری ها با ارتقای ایمنی غذایی 

-آلودگی خاک ها 

-پیامدهای خطرناک استفاده ازکودهای شیمیایی 

2- اهمیت این خبرها در چیست؟ 

با این خبرهامتوجه شدیم که کودهای شیمیایی که درتولید محصولات کشاورزی درکشوراستفاده می شود سلامت مردم را به خطرانداخته است و همچنین باید مراقب باشیم خاک ها آلوده نشوند زیرا با آلودگی خاک سلامت همه ما به خطرمی افتد.
وهمچنین می توانیم با ارتقای ایمنی غذایی بسیاری از بیماری ها را مهارکنیم ویا استفاده از کودهای زیستی می توانیم سلامت غذایی مردم و به دنبال آن سلامت مردم را تامین کنیم و…

3- کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟ 

جنبه مثبت 

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

جنبه منفی

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

4-پیام مشترک همه آنها چیست؟

آلودگی خاک ها و عدم استفاده ازسموم شیمیایی درتولید محصولات کشاورزی و استفاده از کودهای زیستی

فعالیت 2 درس دوم محیط زیست یازدهم

اطلاعات جمع آوری کنید
1- درباره نوع خاک و میزان آب مورد نیاز یکی از گیاهان محل زندگی خود اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس ارائه دهید .

این فعالیت را با توجه به ویزگی های محل زندگی تان بنویسید.

2- اگر به  طور متوسط هر انسان در شبانه روز یک کیلوگرم غذا بخورد محاسبه کنید در یک هفته و یا یک ماه،7 میلیارد جمعیت جهان چه مقدار غذا مصرف می کنند و این مقدار از کجا تأمین می شود؟

دریک هفته 7کیلوگرم هرنفر غذا مصرف می کند ووقتی بر 7میلیارد ضرب می کنیم عدد 49 میلیون تن به دست می آید.دریک ماه هرنفر 30 کیلوگرم غذامصرف می کند ووقتی بر 7میلیاردضرب می کنیم پاسخ می شود 210 میلیون تن به دست می آید.

این مقدار غذا از طریق توسعه بی رویه زمین های کشاورزی و مصرف زیاد آب و تحمیل فشارزیاد برمنابع طبیعی کره زمین به دست می آید.درواقع با افزایش جمعیت تخریب منابع طبیعی زمین بیشترمی شود بنابراین کاهش رشد جمعیت به نفع جمعیت فعلی زمین خواهد بود و…

فعالیت 3 درس دوم محیط زیست یازدهم

اطلاعات جمع آوری کنید
با جمع آوری اطلاعات جدول زیر را کامل کنید

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

فعالیت 4 درس دوم محیط زیست یازدهم

فکر کنید
1- آیا تا به حال دربارۀ سهم خود در آلودگی خاک فکر کرده اید؟

بله من همیشه درمورد سهم خوددرآلودگی خاک فکرمی کنم و یا اقداماتی که انجام می دهم سعی می کنم نقش کمتری در آلودگی خاک و دیگرمنابع داشته باشم و….

2 -نقش شما در جلوگیری از آلوده کردن خاک چیست؟

راه های کاهش آلودگی ناشی از مواد سمی را می توان با عدم یا کاهش کاربرد آن ها در خاک ، مدیریت صحیح خاک و گیاه در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها و کاهش آلودگی هوا هم چنین شخم زدن زمان پایداری سموم را در خاک می توان کاهش داد در شرایطی که کود حیوانی لازم در دسترس نباشد، از کاه به عنوان مواد آلی استفاده شود آنگاه با افزودن کود شیمیایی مناسب یک کود کامل از آن ها به وجود آورد که در آن هم ماده آلی وجود دارد هم ماده معدنی و….

فعالیت 5 درس دوم محیط زیست یازدهم

مقایسه کنید
استاندارد کیفیت خاک ایران را بر سامانه سازمان حفاظت محیط زیست مطالعه کنید. کدام عناصر بیشترین و کمترین مقدار استاندارد را بر اساس نوع کاربری دارند؟

در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است .مهمترین هدف از تدوین استاندارد خاک در همه کشورها حفاظت از سلامت انسان است واستانداردهای آلودگی منابع خاک به منظورحفظ سلامت انسان ، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از آبهای زیر زمینی در دستور کار است.

استاندارد ها برای کاربری های مختلف مسکونی، کشاورزی، جنگل و مرتع، تجاری و پارک تفریحی ، در خاک های اسیدی و غیراسیدی مشتمل بر 88 پارامتر آلاینده در پنج گروه ترکیبات آلی (21 پارامتر) ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای ( 16 پارامتر)  هیدروکربن های کلره ( 22 پارامتر) آفت کش ها ( 7 پارامتر) و فلزات سنگین ( 22 پارامتر)  توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های مرتبط تهیه و تدوین شده است .

مقادیر استاندارد آلاینده ها در خاک نشاندهنده غلظتی از آلاینده های خاک است که در صورتی که مقدار آنها افزایش یابد ممکن است باعث ایجاد اثرات سوء بر سلامتی انسان و یا سایر موجودات گردد و در صورتی که غلظت واقعی این آلاینده ها کمتر و یا معادل مقدار استاندارد باشد این مقدار قابل قبول است .

یکی از پیامدهای مهم آلودگی خاک را انتقال آلاینده از سطوح مختلف خاک به لایه های زیرین خاک و در نهایت آلودگی منابع آب زیر زمینی ، انتقال آلاینده ها از خاک به گیاهان، موجودات خاکزی و انتقال آلودگی از خاک به انسان برشمرد .
در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است.

فعالیت 6 درس دوم محیط زیست یازدهم

گفت وگو کنید
1 -چه عواملی در مزرعه بر امنیت و ایمنی مواد غذایی اثر می گذارند؟

سلامت مواد غذایی: از مزرعه تا بشقاب
همانطور که بحث شد، تغذیه سالم به سلامت مواد اولیه بکار رفته شده، یعنی سلامت مراحل تولید، نگهداری، تهیه، توزیع و مصرف آن بستگی دارد و لذا اصطلاح رایج در مباحث امنیت غذایی یعنی سلامت غذا از “مزرعه تا بشقاب” یا به عبارتی از تولید تا مصرف بر همین اساس مطرح می شود .
اصل مهم در تولید ماده غذایی، چه محصولات کشاورزی و چه دامپروری رعایت اصول امنیت غذایی است. نکات مهمی که تحقیقات علمی آن را مطرح می کنند عبارتند از :
نوع کود و آفت کش مورد استفاده در کشاورزی در سلامت محصولات کشاورزی اثر دارد. مصرف مواد شیمیایی به خصوص میزان بی رویه آن تهدید کننده سلامت مصرف کننده آن محصولات است و اثر سرطان زایی دارد .

 

نوع آب مصرفی و سلامت آن در آبیاری محصولات کشاورزی مهم است. آلودگی آب به فضولات انسانی و یا صنعتی  در آلودگی به خصوص سبزیجات و صیفی جات موثر است. آلودگی آب رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها با فاضلاب صنعتی باعث آلودگی نه تنها محصولات کشاورزی بلکه آبزیان می شود و سلامت انسان با مصرف آن به خطر می افتد

 

کیفیت آب مشروب نیز در سلامت انسان بسیار مهم است. آلودگی آب مشروب و یا وجود مقادیر غیر طبیعی برخی املاح و اجزای آب مثل نیترات و فلوراید اثرات مضری بر سلامت انسان و حتی جنین دارد .

 

نوع غذا، داروها و مکمل هایی که در پرورش ماهی و مرغ، سایر پرندگان و دامها استفاده می شود و نیز میزان سلامت این حیوانات در سلامت فراوردهای آنها شامل گوشت و شیر و تخم مرغ و لذا در سلامت مصرف کنندگان این محصولات تاثیر بسیاری دارد. مصرف بی رویه مواد شمیایی و یا هورمونی برای کاهش هزینه های تولید و افزایش کمی محصولات و عدم درمان بیماری های آنها تهدید جدی در سلامت انسان هاست که باعث ایجاد بیماری های مختلفی چون اختلالات هورمونی، جنون گاوی، آنفولانزای مرغی، تب مالت و و نیز سایر بیماری های مشترک انسان وحیوان می شود.

 

حتی در صورت سلامت محصول تولید شده، نحوه بسته بندی، نگهداری و توزیع آنها نیز مسئله مهمی است. برای مثال نوع ماده ای که برای افزایش ماندگاری به محصولات کشاورزی زده می شود، جنس و پاکیزگی ظرف یا بسته بندی، جنس و تمیزی بطری آب همه بر سلامت مصرف کنندگان تاثیر گذار است. سلامت این مرحله از زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی و به عبارتی امنیت غذایی عمدتا در حیطه مسئولیت دولت ها، مسئولین دولتی و خصوصی بخش های مرتبط و نیز صاحبان این مشاغل است. بدیهی است افزایش آگاهی و سواد بهداشتی افراد در این موارد می تواند نقش مهمی در پیشگیری و یا رفع سریعتر این تهدیدات و یا کاهش دامنه عوارض آن شود. مثلا کاهش خرید و استقبال از مواد غذایی غیر بهداشتی باعث کاهش عرضه و اصلاح محصول خواهد شد.

2-در منزل شما برای امنیت و ایمنی غذایی که مصرف می کنید، چه کارهایی انجام می شود ؟

پنج کلید برای دستیابی به غذای سالم تر و ایمن تر .
پنج کلید برای دستیابی به غذای سالم تر و ایمن تر از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

همیشه نظافت را رعایت نمایید .
بیشتر میکروب های موجود در محیط زیست بی خطر می باشند ولی با این وجود میکروب های زیان آور بسیاری نیز به طور گسترده در خاک، آب، بدن حیوانات و انسان یافت می شوند که از طریق دست ها و وسایل منتقل می شوند بنابراین :
– دست های خود را قبل از تهیه غذا و در طول تهیه آن به تناوب با آب و صابون بشویید .

-بعد از هر بار استفاده از توالت، دست های خود را با آب و صابون به خوبی بشویید 

-تمامی سطوحی را که برای آشپزی و تهیه غذا استفاده می کنید، قبل از هر گونه پخت و پز شسته و پاکیزه نمایید .

-آشپزخانه و غذاها را از دسترس حشرات، آفات و حیوانات موذی دور نگاه دارید .

غذاهای خام را از پخته جدا کنید .
مواد غذایی خام می توانند حاوی میکروارگانیسم های خطرناک باشند که مستقیماً با مصرف غذاهای نیمه پخته به انسان منتقل شوند و عدم رعایت جداسازی مواد غذایی پخته از مواد غذای خام چه در حین تهیه و یا به هنگام نگهداری، سبب آلودگی آنها می شوند که در انسان نهایت می تواند منجر به بروز بیماری شود بنابراین :

-از ظروف متفاوت برای نگهداری گوشت، ماکیان و نیز غذاهای دریایی استفاده کنید .

– از کارد و تخته آشپزی مجزا برای مواد خام استفاده نمایید و این وسایل را در طول پختن و بعد از طبخ غذا بکار نبرید مگر بعد از شسته شو با آب و مایع پاک کننده

غذاها را خوب بپزید .

مطالعات نشان داده است که رساندن دمای غذا به 70 درجه سانتی گراد می تواند به ما اطمینان دهد که غذا سالم است بنابراین :
– تمامی غذاها خصوصاً گوشت، ماکیان و تخم مرغ و غذاهای دریایی را خوب بپزید .

-مطمئن شوید که دمای غذاهای نظیر سوپ و خورشت از – 70 درجه سانتی گراد که میکروب ها از بین می روند گذشته است .

– از صورتی نبودن و شفاف بودن آب گوشت و مرغ اطمینان حاصل کنید . 

غذاها را در دمای مناسب و سالم نگهداری کنید .

میکروارگانیسم ها خیلی سریع دردمای اتاق رشد می کنند. ولی در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد و بیش از 60 درجه قادر به ادامه حیات نبوده و یا رشد آن ها متوقف می شود. تعداد اندکی از میکروارگانیسم های خطرناک می توانند در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد قابلیت رشد دارند بنابراین :
-غذاهای پخته را در دمای اتاق بیش از 2 ساعت نگهداری نکنید .

– هرگونه مواد غذایی پخته شده و فاسد شدنی را در یخچال قراردهید .

-غذاهای پخته شده را برای مصرف دوباره، در دمای بیش از 60 درجه گرم کنید و ترجیحاً به دمای جوش برسانید .

-مواد غذایی را برای زمان طولانی حتی در یخچال نگهداری نکنید 

-اجازه ندهید که مواد غذایی منجمد در دمای اطاق بتدریج از حالت انجماد خارج شوند . 

همیشه از آب سالم و مواد خام سالم برای تهیه غذا استفاده نمایید .

مواد خام از جمله آب و یخ ممکن است به میکروارگانیسم های زیان آور و موادشیمیایی آلوده شده باشند. دقت در انتخاب غذاهای خام و استفاده از راههای ساده ای نظیر شستن، پوست گرفتن به حد قابل ملاحظه ای از مخاطرات می کاهد بنابراین :

– همیشه از آب سالم استفاده کنید و یا با روش های سالم سازی آب نظیر جوشاندن و استفاده از قرص کلر استفاده نمایید و آن را سالم کنید .

-همواره از مواد غذایی تازه و سالم استفاده نمایید. از مصرف غذاهای دست خورده اجتناب ورزید .

– غذاهای فرایند شده بهداشتی نظیر شیر پاستوریزه مصرف نمایید .

فعالیت 7 درس دوم محیط زیست یازدهم

فکر کنید
اگر متخصص ژنتیک باشید، انگیزۀ شما برای تولید محصول تراژن چیست؟ چه اصول اخلاقی، دینی و علمی را رعایت می کنید؟

تراژن زایی یا تراریخت (به انگلیسی : Transgenesis) به فرآیند تزریق یک ژن خاص exogenous gene تراژن به انگلیسی Transgene خوانده می شود_ به جاندازان زنده، گفته می شود، به طوری که جاندار ویژگی جدیدی پیدا کند .و آن را به فرزندانش منتقل کند.در فناوری تولید جانداران تراریخت، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه یا از آن حذف می شود. درصورتی که ژنی از جاندار حذف شود، به جاندار حاصل فروریخته یا Knock out گفته می شود .
جانداران تراریخت و فروریخت کاربردهای زیادی در پزشکی و زیست فناوری دارند. امروزه بسیاری از پروتئین های دارویی مانند انسولین، فاکتور انعقاد خون، هورمون های رشد و … از طریق این فناوری تولید می شود. با استفاده از فناوری تراریخت گیاهانی تولید شده اند که ارزش غذایی بیشتری دارند یا مقاوم به یک سری از آفت ها هستند .

فعالیت 8 درس دوم محیط زیست یازدهم

گفت و گو کنید
شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟

با توجه به شرایط امروزی کره زمین توسعه کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد می کنم.
رشد جمعیت از یک سو و محدودیت رو به رشد عوامل و منابع محصولات کشاورزی مانند زمین، آب و غیره از سوی دیگر و نیز تلاش افراد به منظور تولید محصولی سالم و دستیابی به توسعه پایدار، مقوله تولید محصولات ارگانیک را مطرح ساخته است . کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامع گراست که موجب بهبود سلامت کشت بوم ها (تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت زیستی خاک ) می شود. در کشاورزی ارگانیک به جای کاربرد نهاده های برون مزرعه ای (کودها وسموم شیمیایی) با استفاده از عملیات مدیریتی (مدیریت تولید محصولات ایمن ارگانیک ) که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود تأکید می کند . که این عملیات مدیریتی بر اساس زیست بوم زراعی، حاصل خیزی خاک، سلامت گیاه، عدم مصرف مواد
شیمیایی مصنوعی و انطباق با ساختارهای اقتصادی، زیست محیطی، فنی، بهداشتی و اجتماعی درهر منطقه تأکید دارد .

فعالیت 9 درس دوم محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

تصویرچشم انداز مثبتچشم انداز منفی
1-میراث فرهنگیحفظ خاک به عنوان میراث فرهنگی،توسعه اکوتوریسم و بهره وری اقتصادتخریب خاک، از دست دادن استعداداکوتوریسم طبیعی و کاهش بهبود اقتصاد
2- جایگاه ساخت وساز انسانایجاد رفاه نسبی برای مردمافزایش تراکم جمعیت وافزایش آلودگی های زیست محیطی و ایجاد مشکلات اجتماعی و…
3- زیستگاه موجوداتایجاد تعادل درمحیط شکاربی رویه جانوران و انقراض نسل جانوران وحشی و…
4- تعدیل آب و هواکاشتن درخت و ایجاد فضای سبزقطع درختان و از بین بردن مراتع
5-تصفیه آب و پاکسازی آلودگی خاکبه وجود آمدن محیطی سالم با آلودگی کمآلودگی آب وخاک با توسعه بی رویه کشاورزی وافزایش بی رویه جمعیت و توسعه شهرها و روستاها و…
6 تهیه غذا، سوخت و لباستامین نیازهای انساننابودی منابع طبیعی مانند جنگل ها و منابع آب و…
جدول فعالیت 9 درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

با توجه به آنچه در تصویر بالا مشاهده می کنید (مشخصات، نقش و اهمیت خاک،) درباره چشم انداز مثبت و منفی هر تصویر و اهمیت حفاظت از خاک در گروه با دوستان خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را در جدول زیر ثبت کنید.

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

-سعی می کنم ازخرید کالاهای غیرضروری و لوکس اجتناب کنم. 

-غذاهایی میل می کنم که میزان زباله آن بعد از مصرف بسیارکم باشد. 

-با طبیعت مهربان هستم ودرزندگی سعی می کنم به محیط فشارکمتری وارد کنم

-سعی می کنم از مصرف بی رویه پلاستیک و ظروف یکبارمصرف خودداری کنم 

-سعی کنیم دربرگزاری مراسم عزاداری ائمه(ع) وجشن های مذهبی با طبیعت مهربان ترباشیم وزباله کمتری تولید کنیم تا خاک و منابع آب کشورمان آلوده نشود و…

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم

-مسئولین باید ازورود بعضی ازمحصولات کشاورزی ناسالم مانندبعضی ازانواع برنج های هندی وپاکستانی به کشور جلوگیری کنند تا جان مردم به خطرنیفتند.

-مسئولین باید درتولید محصولات غذایی درکشورنظارت کامل داشته باشند.وجود محصولات غذایی سالم حق مردم است ولی متاسفانه امروزه بعضی ازمحصولات -غذایی تولیدی درکشور ناسالم اند و موجب افزایش بیماری های سرطانی درکشورشده است.امروزه شیرسالم و یا گوشت مرغ سالم و…بسیارکم است

-جلوگیری از مصرف بی رویه سم هاو آفت کش های گیاهی درتولید محصولات کشاورزی و… 

-دولت باید سعی کند از افزایش تولید ومصرف ظروف یک بارمصرف جلوگیری کند و…

همچنین ببینید: سوالات درس دوم محیط زیست یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. مرجان صفائی

    عالی ولی کمی مختصر کوتاه تر توضیح بدین ممنون♥