پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم

در این درس هشت فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس ششم جغرافیا دهم یعنی درس ویژگی های جمعیت ایران بدین شرح است:

فعالیت یک درس هفت جغرافیا دهم

باتوجه به اطلاعات داده شده جدول زیر را تکمیل کنید.

عوامل طبیعی اثرگذار بر پراکندگی جمعیتعوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت
خاکحمل و نقل
منابع آب مانند رودها و آب هاز زیرزمینیوجود اماکن مقدس مذهبی
شیب مناسب زمین و زهکشی مناسبوجود زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی
وجود منابع معدنی مانند نفت و گازتوجه ویژه دولت به یک مکان
آب وهوای مناسبوجود رفاه
جدول فعالیت ۱ درس هفتم جغرفیا دهم

فعالیت دو درس هفت جغرافیا دهم

میزان رشد استان محل زندگی خود را از کتاب استانشناسی یا سایت مرکز آمار )درگاه آمار ملی ایران( بگیرید و آن را با کشور مقایسه کنید. وضعیت استان خود را از این نظر مورد بحث و گفتوگو قرار دهید.

با توجه به استان محل زندگی تان این فعالیت را پاسخ دهید.

فعالیت سه درس هفت جغرافیا دهم

با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات و آمار در برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به عنوان عضو خانواده، جایگاه سرشماری و جمعآوری اطلاعات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید .

سرشماری نفوس و مسکن فقط شمارش جمعیت نیست بلکه از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، اطلاعات مهمی درباره ساختارجمعیت ، مهاجرت ، ویژگی های اجتماعی ، باروری ، آموزش و ویژگی های مسکن تا پایین ترین سطوح جغرافیایی به دست می آید .

نتایج حاصل از سرشماری مورد استفاده برنامه ریزان ، تصمیم گیران ، پژوهشگران و سایر کاربران قرار می گیردمهم ترین اهمیت سرشماری نفوس و مسکن عبارتست از :

– برنامه ریزی برای توزیع عادلانه منابع ، خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور

-شناسایی اوضاع اجتماعی و اقتصادی مانند وضع سواد و تحصیلات و ارائه خدمات آموزشی و برنامه ریزی های مربوط به سیاست های  آموزشی .

-تهیه برآوردها و پیش بینی های جمعیتی برای برنامه ریزی های دراز مدت توسعه و عمران کشور

-تولید آمارهای اختصاصی و پایه ای برنامه ریزی های جمعیتی مانند محاسبات مربوط به شاخص های مرگ و میر ، ولادت و باروری ،
مهاجرت و جابه جایی های جمعیت و…

۲- به هرم سنی ایران در سال  ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ توجه کنید.

مقایسه ای بین هرم سنی ایران در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ انجام دهید و تغییرات آن را بررسی کنید.

میزان موالید درسال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ کمی افزایش یافته است و درواقع جمعیت ۰تا ۴سال افزایش داشته است و درمجموع در تمام گروه های سنی تقریبا افزایش محسوس جمعیت را درسال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ می بینیم.

پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم
پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم

مقایسه هرم های سنی جمعیت ایران در دو دهه اخیر نشان می دهد که ساختمان هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است.

جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی است، در سال های آتی به سوی سال مندی متمایل خواهد شد. به بیانی دیگر، در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در مراحل اولیه انتقال از مرحله جوانی به سالخوردگی جمعیت است. در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی ساختمان سنی و جنسی جمعیت به شکل هرم سنی نامرتب خواهد بود. در این حالت رشد جمعیت آهسته خواهد شد.

گروه های سنی ایران را در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار دهید .

درسال ۱۳۹۵ بیشرین تعدادجمعیت درگروه بزرگسالان مشاهده می شود با رقم حدود ۲۸ میلیون نفر و درگروه بعدی جوانان هستند با رقم حدود ۲۶ میلیون نفر و سپس درگروه جوان و نوجوان حدود ۱۹ میلون نفر و کم ترین تعداد درگروه سالمندان حدود ۶ میلیون نفرمی باشد.
در سال های آینده چنین ترکیبی کاملا تغییر می کند و تعداد سالمندان از ۶میلیون نفر بیشترخواهد شد و از تعداد گروه های دیگرجمعیتی کاسته می شود تا این که به روزی می رسیم که جمعیت کشور ماهش یافته و بیشترجمعیت سالمند می باشند.

بیشترین جمعیت در کدام گروه سنی مشاهده میشود؟ این گروه سنی چه ویژگی هایی دارد؟

تعدادجمعیت درگروه سنی جوانان ( ۲۰ تا ۲۹ سال)ازهمه دیگرگروه های سنی بیش تراست ولی در آینده جمعیت بزرگسالان بیش تر از جوانان شده و جمعیت روبه پیری حرکت می کند .

البته پیرشدن جمعیت امری است که حتما درکشور اتفاق می افتد و اساسا پیربودن جمعیت مشکلات خاص خود را دارد و از طرفی دیگرجوانی جمعیت بدون توسعه کشور و عدم تامین امکانات لازم برای جوانان مشکلات زیادی را برای کشورایجاد می کند .بهتراست بین جمعیت و منابع و امکانات فضای جغرافیایی کشور تعادل باشد .

به دوراز هرگونه شتابزدگی و سردادن شعارهای نامناسب با برنامه ریزی درست اقدام کنیم.ولی کشورما با توجه به امکاناتی که دارد فقط می تواند ۳۰ میلیون جمعیت داشته باشد و اگر بیشتر از ۳۰ میلیون باشد.

چه مزایا و محدودیت هایی را برای کشور ما ایجاد می کنند؟

جوان بودن جمعیت کشورمزایایی دارد مانند وجود نیروی کار درکشورو امکان دفاع از مرزهای کشور و …. والبته اگردرکشوری جمعیت جوان زیاد باشد وکشورتوسعه نیابد مشکلاتی از قبیل کمبود شغل و مسکن و دیگرمشکلات برای جوانان ایجاد می شود.

جمعیت جوان باید همراه با توسعه و پیشرفت کشورباشد و اساسا افزایش جمعیت بطورکلی باید همسو با پیشرفت و توسعه کشورباشد اگرتبلیغات افزایش جمعیت داشته باشیم ولی امکانات اولیه برای جمعیت مانند آب و محیط زندگی مناسب وجودنداشته باشد ازنظرامنیتی کشوربه خطرمی افتد و مردم به سختی دراین سرزمین پاک زندگی می کنند.

۳-با کمک هرمهای سنی زیر، به سؤالات پاسخ دهید .

میزان رشد موالید در کدام کشور بیشتر است؟

رشد موالید درکشور اکوادر بیشتراست زیرا قاعده یا پایه هرم پهن تراز کشور آلمان می باشد.

کدام کشور، افراد سالمند بیشتری دارد؟ پیامدهای آن چیست؟

کشورآلمان سالمند تراست زیرا بالای هرم یا راس هرم پهن تر از کشوراکوادرمی باشد.پیربودن جمعیت موجب کاهش نیروی کار درکشورشده و از نظدفاعی کشوررا ضعیف می کند و ورود نیروی کار از کشورهای دیگر نسبت جمعیت بومی را به غیربومی نامتعادل کرده و مشکلاتی را برای کشورایجاد می کند و ضمنا نگهداری از سالمندان هزینه زیادی را به اطرافیان و دولت وارد می سازد.

کدام کشور درصد جمعیت فعال اقتصادی بیشتر، و چه مزایا و محدودیت هایی پیش رو دارد؟

درکشورآلمان درصد جمعیت فعال اقتصادی بیش تراس زیرا میانه هرم پهن تر از کشور اکوادور می باشد . درکشورهایی که درصد جمعیت فعال اقتصادی بیش تراست کشور از نظرنیروی کار و توان نظامی مشکلی ندارد و امکان فعالیت های اقتصادی و تولیدی درکشوررا بیش ترمی کند البته اگر جمعیت فعال اقتصادی زیاد باشد و کشورزیرساخت های مورد نیاز را نداشته باشد موجب افزایشبی کاری و….درکشورمی شود.

بالا بودن درصد جمعیت فعال اقتصادی اگر با توسعه و رشد کشوردرهمه ابعاد همراه باشد مزایای زیادی برای کشوردارد و موجب افزایش تولید و پیشرفت کشورمی شوند ولی اگر جمعیت فعال اقتصادی درکشورزیاد باشد و کشور توسعه و پیشرفت درهمه ابعاد را نداشته باشد مشکلات زیادی را برای کشورایجاد می کند و یکی از پیامدهای آن افزایش بیکاری و افزایش بزهکاری های اجتماعی درجامعه است.

قاعده هرم دو کشور را مقایسه کنید.

پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم
پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم

قاعده هرم سنی جمعیت کشوراکوادر بزرگ تر از قاعده هرم سنی جمعیت کشورآلمان می باشد زیرا میزان زاد ولد در آلمان خیلی کمتراز اکوادر می باشد.

۴-به نظر شما یک هرم سنی مطلوب )جمعیت مناسب برای حال و آینده( چه شکلی دارد؟ به صورت شماتیک، هرم مناسب  جمعیتی رسم کنید. دلایل خود را از چگونگی رسم هرم سنی ارائه کنید.
این شکل ازهرم سنی مناسب است زیرا :

۱ -تعداد مناسب گروه کودکان ونوجوانان زیرا پایه هرم زیاد پهن نیست 

۲ -بالا بودن جمعیت بزرگسالان زیرا میانه هرم پهن است

۳- کم بودن جمعیت کهنسالان زیرا بالای هرم باریک است 

۴ -افزایش نسبتا متعادل جمعیت به دلیل تعدادمناسب جوانان وبزرگسالان

۵- دراین هرم مشکل جوانی وپیری جمعیت بسیارکم است و….

پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم
پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم

فعالیت چهار درس هفت جغرافیا دهم

دربارۀ ویژگیهای جمعیت استان خود، بحث و گفتوگو کنید. استان شما در مورد مهاجرت، ترکیب سنی و جنسی چه وضعیتی دارد؟

این فعالیت را با راهنمایی های معلم خود و از طریق کتاب استان شناسی انجام دهید.

فعالیت پنج درس هفت جغرافیا دهم

به اطلاعات داده شده از شهر آبادان، توجه کنید. این اطلاعات، تغییرات جمعیتی این شهر را طی چند دهه نشان می دهد. با توجه به سؤالات داده شده، با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید؛ سپس پاسخ خود را ارائه کنید 

مهاجرت اجباری و اختیاری مربوط به چه سال هایی می باشد؟

آغاز جنگ تحمیلی،سال ۱۳۵۹

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی اروند در آبادان و خرمشهر،سال ۱۳۹۲
عوامل انسانی و طبیعی اثرگذار بر این نوع مهاجرت ها، کدام است؟

وقوع جنگ تحمیلی و عوامل اقتصادی.البته با توجه به مثال ها عوامل طبیعی وجودندارد.

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس هفتم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر پاسخ فعالیت های جغرافیا ایران پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

 

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها