پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم


haladars اسفند 15, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل اول زمین شناسی یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

یادآوری صفحه 12 زمین شناسی یازدهم

1 -با توجه به این که، نورخورشید حدود 3 / 8 دقیقه نوری طول می کشد تا به زمین برسد .
فاصله متوسط زمین تا خورشید چند کیلومتر است؟
هرثانیه نوری 300000 کیلومتراست و یا هردقیقه نوری 18 میلیون کیلومترکه با ضرب عدد 3 / 8برعدد 18 میلیون کیلومتر نتیجه عدد 149400000 کیلومتربه دست می آید که فاصله زمین وخورشید می باشد.

2-به این فاصله در اصطلاح ستاره شناسی چه گفته می شود؟ 

فاصله متوسط زمین وخورشید 150 میلیون کیلومتراست که به آن یک واحد نجومی گفته می شود.

فعالیت صفحه 15 زمین شناسی یازدهم

مطابق شکل، اگر طول عمر کهکشان راه شیری را به یک سال شمسی تبدیل کنیم، حوادث و رویدادهای زیر، در چه ماه هایی رخ داده است؟

در متن سوال اگر به جای طول عمر کره زمین ، عمر جهان را مطرح کنیم ، به ترتیب ماه های سال شمسی ( از چپ به راست ) می توانیم هر کدام از اتفاقات خواسته شده را در ماه های مورد نظر ، در نظر بگیریم:
الف) پیدایش کهکشان راه شیری

مرداد
ب) منظومه شمسی

آذر
پ) پیدایش حیات

دی
ت) فناوری انسانی

اسفند


با توجه به شکل زیرهم می توان پاسخ داد(دوشکل را با هم مقایسه کنید)

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

تفسیر کنید صفحه 15 زمین شناسی یازدهم

با توجه به شکل زیر، ترتیب تشکیل هوا کره، سنگ کره، زیست کره و آب کره را از قدیم به جدید ذکر کنید.

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

1-سنگ کره  2- هواکره ابتدایی  3-آبکره 4- زیست کره
با توجه به شکل روبرو به ترتیب سنگ کره،هواکره،آب کره و زیست کره به وجود آمد. 4میلیارد سال پیش از سرد شدن سطح کره مذاب زمین پوسته یا سنگ کره به وجود آمد سپس با فعالیت های داخل زمین ووقوع آتشفشان ها، هواکره به وجود آمد و باادامه فعالیت ها ی زمین و ترکیب هیدروژن و اکیسژن ،ابرهای باران زا موجب ریزش باران زیادی درسطح زمین شدند و اقیانوس های بزرگ را به وجود آوردند و به این ترتیب آب کره به وجود آمد و از تعامل سه محیط سنگ کره ،سنگ کره و آب کره محیط دیگری به وجود آمد که زیست کره نام دارد.

ابتدایی ترین اشکال حیات تریلوبیت ها می باشند و سپس داینوسورها به وجود آمدند . در دوره کواترزنر انسان به وجود آمد و…

فعالیت صفحه 16 زمین شناسی یازدهم

1 دو نفر از ورزشکاران مورد علاقه خود را در نظر بگیرید، بدون توجه به شناسنامه آن ها، حدس بزنید که از نظر سن، کدام یک بزرگ تر و کدام کوچک ترند؟

قسمت اول: برای این فعالیت می توانیم ورزشکاران مختلفی را نام ببریم مثلاً علی دایی مسن تر است
از آقای مسعود شجاعی یا علی پروین مسن تر است از آقای علی کریمی و ……..
این نوع تعیین سن، نسبی است یا مطلق؟

تعیین سن نسبی
2-با جست و جو در اینترنت سن شناسنامه ای این دو نفر را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی بین این دو نوع تعیین سن وجود دارد؟

مسعود شجاعی 33 سال سن دارد و علی دایی 48 سال البته تا سال 1396
آقای علی پروین 70 سال سن دارد و علی کریمی 38 سال البته تا سال 1396
مهمترین اختلاف این است که تعیین سن نسبی حالت مقایسه ای دارد و کمیتی نیست اما در روش تعیین سن مطلق ، دقت تعیین سن زیاد است و به شما یک کمیت را نشان می دهد .

یادآوری صفحه 16 زمین شناسی یازدهم 

در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل روبه رو، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره گذاری کنید.

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

به ترتیب از قدیم به جدید:
M- 1
B- 2
Q- 3
N -4
P – 5 
W – 6
7- چین خوردگی ناودیس 
8 – F گسل عادی یا نرمال
9 – X تزریق توده نفوذی

پیوند با ریاضی صفحه 17 زمین شناسی یازدهم

در جدول زیر، نیمه عمر برخی از عناصر رادیواکتیو و عنصر پایدار حاصل از آنها نشان داده شده است. با استفاده از اطلاعات موجود در آن، به پرسشهای زیر پاسخ دهید :
1- برای تعیین سن نخستین که در کره زمین تشکیل شده اند، استفاده از کدام ماده رادیواکتیو مناسب تر است؟  چرا؟

اورانیوم 238 زیرا نیمه عمر آن با سن زمین یکسان است.

2- برای تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن رادیواکتیو استفاده می شود – . دلیل آن را توضیح دهید.

چون نیمه عمر کربن 14 برابر با 5730 سال است که با سن این موجودات مطابقت دارد.

3 -با استفاده از کربن رادیواکتیو، سن فسیل ماموتی که تنها ماده رادیواکتیو را دارد محاسبه کنید. 
طول نیمه عمر تعداد نیمه عمر= سن پدیده
سه نیمه عمر را سپری کرد :
1- یک دوم 
2 -یک چهارم 
3 -یک هشتم 
سه تا نیمه عمر دارد بنابراین:
17190 = 3 × 5730
17190 سال

یاد آوری صفحه 19 زمین شناسی یازدهم

درفصل زمین ساخت ورقه ای کتاب علوم نهم، در مورد حرکت ورقه های سنگ کره و پیامدهای آن مطالبی آموختید. در این باره به پرسش های زیر پاسخ دهید :
1 – علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟

ورقه های پوسته زمین که از هم جدا هستند برروی مواد خمیری نرم کره قرار دارند و به دلیل حرکت همرفتی مواد خمیری نرم کره و گوشته داغ فوقانی ،ورقه ها حرکت می کنند. )جریان های همرفتی ( کنوکسیونی ) در گوشته داغ فوقانی)

2- انواع حرکت ورقه ها را بیان کنید.

ورقه ها به سه شکل حرکت می کنند:
الف- دوورقه از یکدیگردور می شوند(واگرا)

ب- دوورقه به هم برخورد می کنند(همگرا)

پ-دو ورقه درکنار یکدیگرمی لغزند (امتداد لغز)

3-پیامدهای حاصل از حرکت ورقه ها را ذکر کنید.
نتایج واگرایی ورقه ها :

ایجاد دره ها- تشکیل پوسته های جدید تشکیل دریاها و اقیانوس های جدید- زمین لرزه- آتشفشان های خطی ونقطه ای
نتایج همگرایی ورقه ها :

برخورد ورقه ها و چین خوردگی -آتشفشان های انفجاری _زمین لرزه ها_ فرورانش ورقه های اقیانوسی و فلز زایی -ایجاد رشته کوه ها 
نتایج ورقه های امتداد لغز :
وقوع زمین لرزه و ایجاد گسل

پاسخ دهید صفحه 20 زمین شناسی یازدهم

عامل باز و بسته شدن اقیانوس ها چیست؟

وقتی دو ورقه اقیانوسی -اقیانوسی و یا اقیانوسی- قاره ای از یکدیگردور می شوند موجب گسترش بستراقیانوس می شود ووقتی دو ورقه های اقیانوسی اقیانوسی و یا اقیانوسی قاره ای به یکدیگرنزدیک می شوند دراثربرخورد و فرورانش موجب بسته شدن بستراقیانوس می شود.
(عامل باز شدن حرکت واگرای ورقه هاست و عامل بسته شدن همکرایی ورقه هاست)

چرا وسعت سطح زمین افزایش نمی یابد؟
درقسمتی از یک ورقه که مواد مذاب بالا می آید و موجب ایجاد پوسته جدید می شود درطرف دیگر پوسته تشکیل شده دراثرفرورانش به داخل گوشته نفوذ کرده و ذوب می شود و پوسته از بین می رود وبه این دلیل وسعت سطح همه ورقه های زمین افزایش نمی یابد و ثابت است.
(چون در محل برخوردها ( همگرایی ) ورقه هایی به زیر دیگر ورقه ها کشانده می شوند و به همان اندازه که بازشدن داریم به همان نسبت هم نزدیک شدن یا همگرایی ورقه ها را داریم که باعث می شود که مساحت زمین تغییر نکند.)

خود را بیازمایید صفحه 24 زمین شناسی یازدهم

1- وضعیت فصل ها در نیمکرۀ شمالی و جنوبی را مقایسه کنید .

درزمانی که درنیمکره شمالی فصل تابستان می باشد در نیمکره جنوبی فصل زمستان است که به آن آهگ فصلی گفته می شود.

2 -انحراف 5 / 23 درجه ای محور زمین، چه تأثیری در تشکیل فصل ها دارد؟

مهم ترین تاثیرات انحراف 5 / 23 درجه ای محورچرخشی زمین عبارتست از :

الف -به وجود آمدم فصل ها 

ب- به وجود آمدن آهنگ فصلی 

پ -تغییردرطول مدت شبانه روز دردو نیمکره در تابستان و زمستان

3 -جهت تشکیل سایه، در نیمکره شمالی و جنوبی چه تفاوتی دارد؟ 

جهت سایه درهنگام ظهردرنیمکره شمالی به طرف شمال است و همزمان درنیمکره جنوبی جهت سایه شاخص به طرف جنوب است یعنی عکس نیمکره شمالی

4-در طول یک سال، خورشید در چه روزهایی بر استوا عمود می تابد؟ 

برطبق شکل پایین فقط دردوروز خورشید براستوا عمود می تابد یعنی اول فروردین و اول مهرماه

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم

همچنین ببینید: سوالات فصل اول زمین شناسی یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل اول زمین شناسی یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. زری

    خوب بود ولی بروز کنین مطالبو ممنون