در این نوشته با پیام بخوان و بیندیش پیاده و سواره فارسی ششم همراه شما هستیم.

پیام بخوان و بیندیش پیاده و سواره فارسی ششم

  • نوع نثر: ساده و روان
  • نویسنده: سعد الدین وراوینی
  • کتاب: مرزبان نامه
  • بازنویسی: مهدی آذر یزدی
واژهمعنی واژهواژه
بزّازپارچه فروشبی انصافی
گوناگونمختلفتاختنسواره و با سرعت رفتن
جوانمردیبخشندگی، کمک کردنمعذرت
ثوابپاداش و مُزدِ عمل خوبمتأسّفمافسوس می خورم
دوره گردفروشنده ای که جای مشخّصی ندارد
همنوعافرادی که از یک نوع هستند
دلم راضی نشدنتوانستم بپذیرم و قانع بشوم
تا آبادی خیلی راه داریمتا روستا راه زیادی مانده است
پیام بخوان و بیندیش پیاده و سواره فارسی ششم

پیام:

باید در زندگی از عقل و هوش خود، خوب استفاده کنیم و مسئولیّت کارها را خودمان بر عهده بگیریم و بی جهت به کسی اعتماد نکنیم. علاوه بر این نباید اشتباهی بکنیم که جبران آن خیلی دشوار است.

مرزبان نامه:

کتابی است شامل داستان ها و حکایت هایی به زبان حیوانات با محتوایی پندآمیز که مرزبان بن رستم شروین پَریم از شاهان طبرستان، آن را در اواخر قرن چهارم به زبان مازندرانی کهن (طبری) تألیف کرده است و سعدالدّین وراوینی آن را در قرن ششم به فارسی دری بازگرداند.

مهدی آذریزدی (1301 – 1368 هـ.ش):

در خرّمشاه واقع در حومه ی شهر یزد متولد شد. پنج کتاب در مجموعه ی «قصّه های خوب برای بچه های خوب» و پنج کتاب کوچک تر در مجموعه ی «قصّه های تازه از کتاب های کهن» انتشار داد و حکایت منظومی دارد به نام «شعر قند و عسل». یکی از مجموعه داستان های او برنده جایزه ی یونسکو در ایران و دیگری برنده ی کتاب برگزیده سال از طرف شورای کتاب کودک گردیده است. ضمناً «قصّه های برگزیده از مرزبان نامه»، بازنویسی مهدی آذریزدی است.

برچسب شده در: