در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم

در جدول زیر، نام و فرمول شیمیایی برخی اکسیدهای فلزی داده شده است.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم

1) با بررسی داده های جدول:

آ) کدام فلزها، بیش از یک نوع اکسید تشکیل داده اند؟

آهن و مس

ب) نماد کاتیون را در اکسیدهای آهن و مس مشخص کنید.

image 180

پ) چه رابطه ای بین نام ترکیب، با بار الکتریکی این کاتیون ها وجود دارد؟

برای عناصر فلزی که کاتیون هایی با بیش از یک نوع بار الکتریکی تشکیل می دهند بار کاتیون را با اعداد رومی در پرانتز جلوی نام عنصر قید می کنیم.

ت) شیوه نام گذاری ترکیب های یونی را، که در آنها کاتیون، بارهای الکتریکی متفاوتی دارد توضیح دهید.

بعد از نام کاتیون فلزی و ذکر بار آن با اعداد رومی نام آنیون را می آورند.

2) جدول زیر را کامل کنید

image 181

3) هرگاه بدانیم که امت عنصر کروم در ترکیب های خود اغلب به صورت کاتیون 2+Cr یاCr3+ یافت می شود، فرمول و نام شیمیایی اکسیدها و کلریدهای آن را بنویسید.:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 56 شیمی دهم

برچسب شده در: