در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 62 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 62 شیمی دهم

1) دو دانش آموز با استفاده از قطعه های پلاستیکی، دو دست سازه به شکل های زیر درست کرده اند. درباره جرم این دو دست سازه گفت وگو کنید و شرط برابری جرم آنها را بنویسید.

image 189

تعداد قطعات همرنگ، هم شکل و  هم اندازه به کار رفته در سازه سمت چپ و راست با هم برابر باشد.

2) جای خالی را پر کنید.

image 190
جواب با هم بیندیشیم صفحه 62 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 62 شیمی دهم

3) میخ آهنی در هوای مرطوب زنگ می زند. با توجه به جرمی که ترازوها نشان می دهند، قانون پایستگی جرم را در این واکنش توضیح دهید

image 191

میخ آهنی در مجاورت هوا با جذب رطوبت و اکسیژن به تدریج اکسایش میابد و لایه ای اکسیدی بر سطح آن تشکیل شده و جرم آن افزوده می شود.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 61 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 62 شیمی دهم

4) درباره عبارت زیر در کلاس گفت وگو کنید.

«جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش ثابت است.»

طبق قانون پایستگی جرم شمار اتم ها ی عنصر در یک واکنش شیمیایی ثابت است در نتیجه جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش بدون تغییر می ماند.

برچسب شده در: