در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 31 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 31 شیمی یازدهم

الف) آرایش الکترونی اتم کربن را بنویسید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 31 شیمی یازدهم

ب) آرایش الکترون نقطه‌ای اتم کربن را رسم کنید.

image 203

پ) اتم کربن برای رسیدن به آرایش هشت‌تایی چند پیوند اشتراکی یگانه، دوگانه یا سه گانه می‌تواند تشکیل دهد؟
حالات مختلف به منظور رسیدن به 8 تایی پایدار:

جواب خود را بیازمایید صفحه 31 شیمی یازدهم

سایر صفحات گام به گام شیمی یازدهم