در این نوشته با جواب شناسایی کنید صفحه 62 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب شناسایی کنید صفحه 62 جامعه شناسی دهم

پدیده‌های باطلی در قلمرو آرمانی و واقعی بعضی جهان‌های اجتماعی وجود دارد. آیا می‌توانید مواردی را شناسایی کنید؟

ارزش‌ها و هنجارهای باطل
قلمرو آرمانیقلمرو واقعی
تکاثر (مال اندوزی) تکاثر (مال اندوزی)
قبیله گراییقبیله گرایی
نژادپرستینژادپرستی
سلطه بر جهانسلطه بر جهان