در این نوشته با جواب صفحه 59 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 59 مطالعات سوم

در مناطق پر باران، سقف خانه ها را شیب دار می سازند. چرا؟ آیا می دانید این نوع خانه ها را در کدام مناطق ایران می توان دید؟

به دلیل بارندگی زیاد، سقف خانه ها را شیب دار می سازند که آب باران روی سقف خانه ها جمع نشود.
در مناطق شمالی کشور.

1- چرا در شهرهای بزرگ، ساختمان های بلند مرتبه یا آپارتمان می سازند؟

چون جمعیت شهرها زیاد است و در طبقات مختلف، تعداد زیادی خانواده می توانند زندگی کنند.

2- خانه ی شما به تصویر کدام نوع خانه بیشتر شبیه است؟

ساختمان های چند طبقه ی در شهرها.

3- کاربرگه های شماره ی (13) و (14) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه ی شماره ی 13 انواع خانه ها (الف)

با خط، تصویر را به عبارت مناسب وصل کن.

جواب صفحه 59 مطالعات سوم
جواب صفحه 59 مطالعات سوم

کاربرگه ی شماره ی 14 انواع خانه ها (ب)

به این تصویر ها نگاه کنید و شماره ی تصویر مناسب را در جای خالی بنویسید.

– کدام خانه را می توان از جایی به جای دیگر برد؟ (3)

– کدام نوع خانه بیشتر در شهرهای بزرگ دیده می شود؟ (1)

– کدام خانه مخصوص آب و هوای پرباران است؟ (4)

– کدام خانه مخصوص آب و هوای گرم است؟ (2)

– کدام خانه مخصوص عشایر است؟ (3)