در این نوشته با جواب صفحه 78 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم

جواب صفحه 78 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی 

خودآگاهی، هویت، هویت فردی، هویت اکتسابی، هویت انتسابی، هویت اجتماعی، تغییر هویت، بُعد جسمانی، بُعد نفسانی و هویت معنوی

خلاصه کنید 

 هویت اجتماعی هر فرد درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش‌های آن شکل می‌گیرد.

– هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است.

– هویت در مراتب اکتسابی، انتسابی، فردی، اجتماعی، متغیّر و ثابت ظاهر می‌شود.

– ابعاد سه گانهٔ هویت (نفسانی، جسمانی و اجتماعی) در تعامل دوسویه با یکدیگر قرا دارند.

– برای شناخت هویت خود می‌توان از نظرات والدین، دوستان، مشاوران و جامعه شناسان استفاده کرد.

– در جامعهٔ دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش‌هایی است که آن دین محترم می‌شمارد.