در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 100 علوم هفتم همراه شما هستیم.

به شکل های زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید.

image 145

همه‌ٔ این سلول‌ها دارای پوشش هستند همچنین همگی هسته دارند و در قسمت بین غشا و هسته‌ٔ همه آنها فضایی وجود دارد.

برچسب شده در: