در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 59 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 59 جامعه شناسی دهم

سه نمونه از آرما‌ن‌های حق را که در اغلب یا همۀ فرهنگ‌ها حضور دارند، نام ببرید.

آرمان حق
وفای به عهد راست گوییاحترام به حقوق همهمبارزه با فقرمسئولیت پذیری