در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 77 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 77 جامعه شناسی دهم

دین و پیامبران الهی، فیلسوفان، روان شناسان، انسان شناسان و جامعه شناسان دربارۀ غفلت و فراموشی انسان ها از هویت واقعی خود، نظریات متنوعی دارند. با راهنمایی دبیر خود دربارۀ این نظریات گفت وگو کنید.

*  یک فرد متولد می شود و همزمان با تولد، یک نام، نام خانوادگی، عنوان جنسی، نقش نوزاد، عنوان شهروندی، ملی، طبقاتی، زیستی مثل ضعیف، قوی، زیبا و زشت به او نسبت داده می شود.

*  آیا انسان فقط همین ابعاد جامعه شناختی را دارد که در ابتدای فرهنگ به او داده می شود؟

*  جامعه شناسان می گویند هویت یعنی مجموعه پاسخ هایی که به سوال من کیستم می دهید، ولی جامعه شناسان تمام هویت را اجتماعی کرده اند، فیلسوفان می پرسند : خود هویت کجاست؟

*  از دیدگاه رواشناختی، این نوزاد دارای یک شخصیت هست یعنی مجموعه ای از صفات که حتی در ابتدای نوزادی نیز قابل شناسایی هستند مثلا روانشناسان هوش نوزاد را اندازه می گیرند و او را باهوش می خوانند. حساس، آرام، هیجانی، ترسو، بی قرار.

*  پیامبران انسان را داری کی ذات و فطرت الهی می دانند که آینه تمام نمای خداوند است. او دارای اراده است و می تواند در نفس اماره بماند یا تا نفس مطمئنه پیش برود. حیوانات و فرشتکان نمی توانند از هویتی که موقع تولد دارند، فاصله بگیرند مثلا گربه همیشه گربه می ماند ولی انسان می تواند از حیوانات پست تر و از ملائکه بلاتر رود.

*  فلسفه اسلامی معتقد است فقط یک من (هویت) وجود دارد و آن ذات حق تعالی است. بقیه من ها جلوه های خداوند هستند. هویت زیستی (بدن) پایین ترین سطح هویت فرد است که نابود شدنی است.

*  از دیدگاه فلسفی هویت سه بعد دارد : جسمانی که همین بدن ضخیم و مادی است. بعد لطیف یا مثالی که در خواب، اموات را با آن بدن مثالی می بینیم. سوم بعد مجرد تام یا روح که صورت ندارد، شکل و اندازه هم ندارد. این صرت مجرد توسط اعمال ما ساخته می شود.