سوالات متن مطالعات سوم

فهرست مطالب سوالات متن مطالعات سوم

فصل اول : من بزرگتر میشوم

درس ۱ : من به دنیا آمدم
درس ۲ : من بزرگتر شده ام
درس ۳ : آیا ما مثل هم هستیم؟

فصل دوم : خانواده

درس ۴ : اعضای خانواده
درس ۵ : خانواده ام را دوست دارم
درس ۶ : تغییر در خانواده
درس ۷ : از بزرگترها قدردانی کنیم

فصل سوم : همکاری در خانواده

درس ۸ : چرا با هم همکاری میکنیم؟ّ
درس ۹ : مقررات خانه ی ما

فصل چهارم : نیاز های خانواده

درس ۱۰ : نیازهای خانواده چگونه تأمین میشود؟
درس ۱۱ : منابع
درس ۱۲ : درست مصرف کنیم
درس ۱۳ : بازیافت

فصل پنجم : خانه ی ما

درس ۱۴ : خانه ام را دوست دارم
درس ۱۵ : خانه ها با هم تفاوت دارند.
درس ۱۶ : خانه ی شما چه شکلی است؟
درس ۱۷ :از خانه محافظت کنیم

فصل ششم : مدرسه ی ما

درس ۱۸ : مدرسه ی دوست داشتنی ما
درس ۱۹ : مکان های مدرسه را بشناسیم

فصل هفتم : از خانه تا مدرسه

درس ۲۰ : خانه ی شما کجاست؟
درس ۲۱ :جهت های اصلی
درس ۲۲ :پست
درس ۲۳ :ایمنی در کوچه و خیابان