سوالات متن مطالعات چهارم

فهرست مطالب سوالات متن مطالعات چهارم

فصل اول محله ی ما 

درس اول: همسایه ی ما
درس دوم: اینجا محله ی ماست
درس سوم: خرید و فروش در محله
درس چهارم: نقشه ی محله ی ما

فصل دوم: شهر من، روستای من

درس پنجم: زندگی در شهر و روستا
درس ششم: جهت های جغرافیایی
درس هفتم: جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه میکنند؟

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟
درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟
درس دهم: مورخان چگونه گذشته را مطالعه میکنند؟

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

درس یازدهم: سفری به شهر باستانی همدان
درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید (۱)
درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (۲)
درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

فصل پنجم: کشور زیبای من

درس پانزدهم: کوه ها و دشت های زیبا
درس شانزدهم: آب و هوا
درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران
درس هجدهم: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران
درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

فصل ششم: ما ایرانی هستیم

درس بیستم: نشانه های ملی ما
درس بیست و یکم: تقویم
درس بیست و دوم: روزهای مهم