گام به گام ریاضی دوم

 • اعداد و عملیات‌های حسابی:
  • معرفی اعداد تا 1000
  • جمع و تفریق اعداد سه رقمی
  • مفاهیم زوج و فرد
  • الگوها و ترتیب اعداد
 • اندازه‌گیری:
  • طول، وزن و حجم
  • واحدهای اندازه‌گیری (سانتی‌متر، متر، کیلوگرم، لیتر و …)
  • اندازه‌گیری زمان (ساعت، دقیقه)
 • هندسه:
  • شناخت و رسم اشکال هندسی (مربع، مستطیل، دایره، مثلث)
  • محیط و مساحت اشکال ساده
  • تقارن و جابجایی اشکال
 • جمع و تفریق:
  • جمع و تفریق اعداد دو و سه رقمی
  • مسائل کلمه‌ای ساده
 • کسرها:
  • معرفی کسرها (نیم، یک چهارم، یک سوم)
  • مقایسه کسرها و کاربرد آن‌ها
 • الگوها و روابط:
  • شناخت الگوهای عددی
  • ترتیب اعداد و تکمیل الگوهای عددی
 • داده‌ها و احتمال:
  • جمع‌آوری و نمایش داده‌ها (نمودارهای ساده)
  • تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری ساده