گام به گام ریاضی چهارم

گام به گام ریاضی چهارم

فهرست مطالب گام به گام ریاضی چهارم

فصل ۱ : اعداد و الگوها

حل مسئله
درس اول : عددنویسی
درس دوم: الگوها
درس سوم: ماشین ورودی ــ خروجی
درس چهارم: معرفی میلیون
مرور فصل

فصل ۲ :کسر

حل مسئله
درس اول: شناخت کسرها
درس دوم: جمع و تفریق
درس سوم: تساوی کسرها
درس چهارم: ضرب عدد در کسر
مرور فصل

فصل ۳ :ضرب و تقسیم

حل مسئله
درس اول: ضرب دو عدد دورقمی
درس دوم: محاسبه ی حاصل ضرب
درس سوم: محاسبه های تقریبی
درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری
درس پنجم: تقسیم بر عددهای یک رقمی
درس ششم: تقسیم بر عددهای دورقمی
مرور فصل

فصل ۴ :اندازه گیری

حل مسئله
درس اول: زاویه
درس دوم: اندازه گیری زاویه
درس سوم: اندازه گیری زمان
درس چهارم: اندازه گیری طول
مرور فصل

فصل ۵ :عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله
درس اول: عدد مخلوط
درس دوم: عدد اعشاری
درس سوم: جمع و تفریق اعشاری
درس چهارم: ارزش مکانی عددهای اعشاری
مرور فصل

فصل ۶ :شکل های هندسی

حل مسئله
درس اول: عمود ــ موازی
درس دوم: چهارضلعی ها
درس سوم: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
درس چهارم: محیط و مساحت
مرور فصل

فصل ۷ :آمار و احتمال

حل مسئله
درس اول: نمودار خط شکسته
درس دوم: احتمال
مرور فصل