برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

گام به گام ریاضی چهارم

127   مقاله
127

گام به گام ریاضی چهارم

فهرست مطالب گام به گام ریاضی چهارم

فصل ۱ : اعداد و الگوها

حل مسئله
درس اول : عددنویسی
درس دوم: الگوها
درس سوم: ماشین ورودی ــ خروجی
درس چهارم: معرفی میلیون
مرور فصل

فصل ۲ :کسر

حل مسئله
درس اول: شناخت کسرها
درس دوم: جمع و تفریق
درس سوم: تساوی کسرها
درس چهارم: ضرب عدد در کسر
مرور فصل

فصل ۳ :ضرب و تقسیم

حل مسئله
درس اول: ضرب دو عدد دورقمی
درس دوم: محاسبه ی حاصل ضرب
درس سوم: محاسبه های تقریبی
درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری
درس پنجم: تقسیم بر عددهای یک رقمی
درس ششم: تقسیم بر عددهای دورقمی
مرور فصل

فصل ۴ :اندازه گیری

حل مسئله
درس اول: زاویه
درس دوم: اندازه گیری زاویه
درس سوم: اندازه گیری زمان
درس چهارم: اندازه گیری طول
مرور فصل

فصل ۵ :عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله
درس اول: عدد مخلوط
درس دوم: عدد اعشاری
درس سوم: جمع و تفریق اعشاری
درس چهارم: ارزش مکانی عددهای اعشاری
مرور فصل

فصل ۶ :شکل های هندسی

حل مسئله
درس اول: عمود ــ موازی
درس دوم: چهارضلعی ها
درس سوم: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
درس چهارم: محیط و مساحت
مرور فصل

فصل ۷ :آمار و احتمال

حل مسئله
درس اول: نمودار خط شکسته
درس دوم: احتمال
مرور فصل