گام به گام مطالعات چهارم

  • فصل اول: محله ما
  • فصل دوم: شهر من، روستای من
  • فصل سوم: پیدایش شهر و روستا
  • فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی
  • فصل پنجم: کشور زیبای من
  • فصل ششم: ما ایرانی هستیم
گام به گام مطالعات چهارم شامل ۶ فصل و ۲۲ درس می‌باشد. با توجه به رویکرد محیط‌های توسعه یابنده در سال قبل، دانش آموزان از خانه، مدرسه و از خانه تا مدرسه، محور آموزش‌های محیطی و اجتماعی قرار گرفت و امسال در ادامه مباحث قبلی، ابتدا محله و سپس روستا و شهر و بعد کشور ایران بستر آموزش و مطالعه قرار می‌گیرد.