در این نوشته با بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی تاریخ یازدهم

image 124

توجه:
در آزمون نوبت دوم )خرداد( و شهریور از بخش نخست کتاب، دو مجموعه سؤال مجزا، هر کدام به ارزش 5 نمره، مطابق جدول فوق
طراحی و دانش آموزان را مجاز به انتخاب فقط یکی از این دو مجموعه نمایید.

image 124

توجه:
از متن یک توضیح، نقشه ها، نمودارها، جدول ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوی که در ردیف 6 جدول فوق بیان شد، سنجش به
عمل آید و مطلقاً به شکل دیگری هیچ پرسشی طرح نشود

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.