بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

b12

در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته ی انسانی می باشد.

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی

رزشیابی کتاب در دو بخش انجام می شود :
الف- ارزشیابی مستمر شامل :
۱.قرائت صحیح آیات شریفه: ۴ نمره

۲.انجام فعالیت های داخل درس)مانند ترجمه کردن آیات،تدبر در قرآن، فعالیت کلاسی و…( و پرسش از متن:۸ نمره

۳.حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی: ۵ نمره

۴.پاسخ به سوال های بخش اندیشه و تحقیق: ۳ نمره

انجام پیشنهادها، مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند

ب. ارزشیابی پایانی:

– ارزش یابی پایانی نوبت اول،شامل ارزشیابی از قرائت آیات)۴ نمره( و آزمون کتبی) ۱۶نمره( می باشد.. در بخش قرائت از هر
دانش آموز از حدود دو صفحه از آیات ابتدای هر درس ،امتحان قرائت به عمل میآید.

– ارزش یابی پایانی نوبت دوم به صورت نهایی و کتبی می باشد و ۲۰ نمره کامل را به خود اختصاص میدهد )ارزشیابی نوبت دوم
فاقد آزمون قرائت می باشد.)

بارم آزمون کتبی

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی
بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی

توجه:
۱ .آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان
پرسیده میشود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود

۲ .ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و صرفاً جهت آشنایی
دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمون های کتبی
در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمونهای ورودی دانشگاهها، نباید سؤالی طرح شود.

۳ .قسمتهای »بیشتر بدانیم«، »رمزینه«،»پیشنهاد«، »پاورقی « و »دانش تکمیلی« فقط برای توسعه اطلاعات و
کسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاهها نباید از این قسمتها سؤال طرح شود.

۴ .بخشهای »پاسخ به یک پرسش« و »ذکر یک نمونه« جزء متن آموزشی است که در فرایند آموزش بایستی ارائه شود
و از آن سؤال طرح میگردد.

۵.در آزمون کتبی، تا ۳ نمره میتوان از مفاهیم آیات و ترجمه آن دسته از آیات که ترجمه آنها بر عهده دانش آموز گذاشته
شده است،سوال طراحی نمود.

۶ .حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد. از مفاهیم آیات باید به گونه
ای سوال طراحی شود که مرتبط با موضوعات درس باشد.

منبع بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی: دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه