در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی دوازدهم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته های تجربی ریاضی فیزیک و فنی حرفه ای و کارودانش می باشد.

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

ارزشیابی کتاب در دو بخش انجام می شود :
الف- ارزشیابی مستمر

1.قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره

2.انجام فعالیت های داخل درس ) مانند تدبر در قرآن، فعالیت کلاسی و…( و پرسش از متن:8 نمره

3.حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی: 5 نمره

4.پاسخ به سوال های بخش اندیشه و تحقیق: 3 نمره

انجام پیشنهادها،نگارش مقالات تحقیقی و انجام کارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه می کند.

ب. ارزشیابی پایانی

– ارزش یابی پایانی نوبت اول،شامل ارزشیابی از قرائت آیات)4 نمره( و آزمون کتبی) 16نمره( می باشد.. در بخش قرائت از هر
دانش آموز از حدود دو صفحه از آیات ابتدای هر درس ،امتحان قرائت به عمل میآید

– ارزش یابی پایانی نوبت دوم به صورت نهایی و کتبی می باشد و 20 نمره کامل را به خود اختصاص می دهد )ارزشیابی نوبت دوم
فاقد آزمون قرائت می باشد.)

بارم آزمون کتبی

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

توجه:
1 .آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان
پرسیده میشود و نباید هیچگونه سؤالی در امتحانات کتبی و آزمونهای ورودی دانشگاه ها از این آیات طراحی شود.

2 .ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و صرفاً جهت آشنایی
دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در آزمون ها، اعم از آزمونهای کتبی و
شفاهی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمونهای ورودی دانشگاه ها، نباید سؤالی طرح شود.

3 .قسمتهای »بیشتر بدانیم«، »رمزینه«،»پیشنهاد«، »پاورقی ها«، »دانش تکمیلی« و » پاسخ سوالات شما« فقط
برای توسعه اطلاعات و کسب نمره تشویقی است و در امتحانات مستمر و پایانی و آزمونهای ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمتها
سؤال طرح شود.

4 .حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.از مفاهیم آیات باید به گونه
ای سوال طراحی شود که مرتبط با موضوعات درس باشد

منبع بارم بندی دین و زندگی دوازدهم: دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.