در این نوشته با بارم بندی عربی هفتم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هفتمی ها هستیم.

بارم بندی عربی هفتم

بارم بندی عربی هفتم

بارم بندی عربی هفتم

بارم بندی عربی هفتم

بارم بندی عربی هفتم

تذکرات مهم: (برای طرح سؤال در امتحان پایانی نوبت اول و دوم و میان نوبت) 

1- طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی مصوب در پایه هفتم تغییراتی انجام دهد.

۲- در بسیاری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلا و در بخش مهارت ترجمه، لازم است دانش آموز قواعد را بداند.

۳- در طراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نباید از دانش آموز خواست مترادف یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنویسد؛ بلکه همانند تمرینات موجود در کتاب سؤال داده می شود. 

۴- این فونتها برای تایپ سؤالات امتحان مناسب اند:

KFGQPC Uthman Taha Naskh. Simplified Arabic. Traditional Arabic. Adobe Arabic

5- در بخش قواعد، از « ساختن» و «تبدیل کردن» خودداری شود؛ برای ن مونه طرح چنین سؤالی از اهداف آموزشی کتاب نیست: جمله «هذا الرجل طبیب.» را با «طبیبات» بازنویسی کنید.

یا جمله «ذلک الولد کتب درسه» ارائه گردد؛ سپس زیر «ذلک الولد کتب» نقطه چین داده شود و به جای درسه، درسها

داده شود تا دانش آموز جمله را بازنویسی کند و به پاسخ «تلک البنت کتبت درسها.» برسد.

۶- در بخش قواعد سؤالات تعریفی مانند تعریف اسم اشاره یا فعل ماضی طرح نمی شود.

۷- بارم بندی امتحان پایان سال «خرداد، شهریور … » مانند هم است.

۸- تعیین دقیق اینکه در امتحان پایان سال، چند ن مره از مطالب نوبت اول بیاید، در درس عربی امکان پذیر نیست؛ زیرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد در هم تنیده است؛ با این وجود توصیه می شود حتی الامکان پنج نمره به

محتوای نوبت اول (درس اول، دوم و سوم) و ده نمره به محتوای نوبت دوم (درس چهارم تا دهم) اختصاص داده شود.

۹- جمع نمره امتحان از پانزده است و در برگه امتحانی میزان کسب نمره شفاهی (روان خوانی و مکالمه مشخص شود. اگر تعداد سؤالات امتحان ۱۷ مورد است؛ مورد هجدهم درج نمره روان خوانی و مورد نوزدهم درج نمره مکالمه است).

۱۰- سؤال از مبحث رنگ مؤنث بر وزن فعلاء؛ مانند صفراء,

۱۱- از طرح سؤال معماگونه ، وجه اختلاف، شاذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود، مثال:

مفرد علماء، ملائکه، أحادیث چیست؟ پاسخ: علیم، ملاک یا ملک، أحدوثه

بنات، أخوات، نیات، أمهات، سماوات و سبعین چه نوع جمعی هستند؟

مفرد «أمهات» چیست؟ و پاسخ مورد انتظار شما «أمیه» باشد.

طرح سؤال از تطابق عدد و معدود

اشاره به جمع غیر عاقل با هذه وتلک؛ مانند این سؤال: در جای خالی اسم اشاره مناسب بگذارید.

رأیت …………………….. الأشجار فی الحدیقه. (تلک أولئک/ هاتان) دانش آموز در پاسخ به سؤال بالا به اشتباه گزینه أولئک» را برمی گزیند؛ زیرا قاعده اش را نخوانده است و این طرح سؤال غلط فاحش است.

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی هفتم عبارت لینک دار کلیک کنید.