در این نوشته با بارم بندی علوم هفتم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هفتمی ها هستیم.

بارم بندی علوم هفتم

نمره نهایی آزمونهای پایانی )نوبت اول و دوم ( کتابهای علوم تجربی بر اساس 15نمره کتبی و 5 نمره عملی است. در نظر گرفتن
موارد زیر در آزمون عملی ضروری است.

طراحی آزمایش بر اساس مفاهیم کتاب درسی

اجرای آزمایش

تفسیر نتایج آزمایش

ساخت ابزار، مدل یا وسایل مرتبط با مفاهیم درسی

مشاهده دقیق پدیدهها

کاربرد ابزار و اندازه گیری

رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها

درباره اجرایی کردن موارد فوق، پیشنهاد میشود دفتر آموزش متوسطه اول، زمینههای اجرایی آن را برای تحقق اهداف آموزش علوم
در این پایه فراهم آورد.از این اقدام ها میتوان به فعال شدن آزمایشگاه به مفهوم واقعی در مدارس شهری و روستایی و ایجاد کلاس های مناسب برای آموزش فعال علوم اشاره کرد . 

توجه داشته باشید که 5 نمره عملی، بخشی از نمره پایانی است و آزمون آن میتواند قبل یا یک روز بعد از آزمون کتبی برگزار شود و
نمره آزمون عملی ، نمره مستمر نیست.

ارزشیابی مستمر، ارزشیابی است که معلم آن را بر اساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در
طول سال تحصیلی انجام میدهد.

این ارزشیابی بر اساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت یا بر اساس پرسشهای کتبی و شفاهی انجام میشود. نمره این ارزشیابی برای هر نوبت )نوبت اول سال و نوبت دوم سال( 20 نمره است. 

بارم بندی علوم هفتم

بارم بندی علوم هفتم

در امتحانات نوبت اول، نمرات هر فصل میتواند نیم نمره نسبت به بارم فوق تغییر کند.

 در امتحانات نوبت دوم و شهریور، نمرات هر فصل میتواند بیست وپنج صدم نسبت به بارم فوق تغییر کند.

 در نوبت دوم از 5 نمره عملی 1/5 نمره به بخش اول کتاب و 3/5 نمره به بخش دوم کتاب اختصاص یابد .

منبع بارم بندی علوم هفتم: دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی هفتم عبارت لینک دار کلیک کنید.