در این نوشته با بارم بندی فارسی یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم.

بارم بندی فارسی یازدهم

 

image 135

یادآوری:
– سؤالهای معنایی و دستوری در »بافت متن« پرسیده شود.

– در امالی واژگان، »تشدید« اهمیت امالیی ندارد.

– گسسته یا پیوسته نویسی واژههایی که ساخت ترکیبی دارند )مانند کتابخانه یا کتابخانه(، یکسان است و اهمیت امالیی ندارد.
– در حفظ شعر، جای خالی به یک مصراع یا یک بیت اختصاص یابد و صرفاً یک واژه مدنظر نباشد

-در آزمونها و پرسش های فرایندی که در جریان یادگیری کالسی به صورت شفاهی برگزار می شود، به موضوع های خوانشی یا پاره مهارت های خوانداری )مانند لحن، تکیه، مکث و درنگ، فراز و فرودهای آوایی و…( و فن بیان باید توجّه شود.

– بارم آزمون نوبت دوم و شهریورماه، به نسبت 8 نمره)نوبت اول( و 12 نمره)نوبت دوم(، طبق بارمبندی جدول فوق باشد.

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.