بارم بندی فارسی یازدهم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در این نوشته با بارم بندی فارسی یازدهم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همراه شما هستیم.

بارم بندی فارسی یازدهم

 

image 135

یادآوری:
– سؤالهای معنایی و دستوری در »بافت متن« پرسیده شود.

– در امالی واژگان، »تشدید« اهمیت امالیی ندارد.

– گسسته یا پیوسته نویسی واژههایی که ساخت ترکیبی دارند )مانند کتابخانه یا کتابخانه(، یکسان است و اهمیت امالیی ندارد.
– در حفظ شعر، جای خالی به یک مصراع یا یک بیت اختصاص یابد و صرفاً یک واژه مدنظر نباشد

-در آزمونها و پرسش های فرایندی که در جریان یادگیری کالسی به صورت شفاهی برگزار می شود، به موضوع های خوانشی یا پاره مهارت های خوانداری )مانند لحن، تکیه، مکث و درنگ، فراز و فرودهای آوایی و…( و فن بیان باید توجّه شود.

– بارم آزمون نوبت دوم و شهریورماه، به نسبت ۸ نمره)نوبت اول( و ۱۲ نمره)نوبت دوم(، طبق بارمبندی جدول فوق باشد.

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه