در این نوشته با بارم بندی قرآن ششم همراه شما هستیم.

بارم بندی قرآن ششم

بارم بندی قرآن ششم

توضیحات:
1 آزمون قرآن در دوره ابتدایی به صورت شفاهی است.
2 تعریف و بیان قواعد روخوانی و روانخوانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها در هنگام خواندن ارزیابی می شود.
3 با توجه به توصیفی بودن ارزشیابی درس قرآن، آزمون پایانی بر اساس جدول صفحه ۲۳۹ کتاب راهنمای
معلم در ارزشیابی توصیفی ویژه معلمان دوره ابتدایی، کد 5/53 و در چهار سطح: “خیلی خوب”، ‘خوب”، “قابل
قبول” و “نیازمند آموزش” انجام می گیرد.

برچسب شده در: