بارم بندی قران هشتم ۱۴۰۱-۱۴۰۰


haladars آذر 29, 1400 دقیقه مطالعه
بارم بندی قران هشتم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در این نوشته با بارم بندی قران هشتم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هشتمی ها هستیم.

بارم بندی قران پایه هشتم

توضیحات:
1 -پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهی است.
2 -هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود 4 سطر از آیات صفحات قرآنی دروس یا صفحات مذکور از قرآن کامل در جدول فوق
است.
3 -برای هر کلمه غلط خوانده شده، 0/25( بیست وپنج صدم) نمره از امتیاز آن پرسش کسر میشود.

بارم بندی قران هشتم

بارم بندی قران هشتم

تذکر:
نمره پایانی هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهیم اوست

image 114

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی هشتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه