بارم بندی قران هفتم 1401-1400

در این نوشته با بارم بندی قران هفتم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هفتمی ها هستیم.

بارم بندی قران پایه هفتم

بارم بندی قران هفتم
بارم بندی قران هفتم

توضیحات:
1 -پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهی است.
2 -هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود 4 سطر از آیات صفحات قرآنی دروس یا صفحات مذکور از قرآن کامل در جدول فوق
است.
3 -برای هر کلمه غلط خواندهشده، 0/25( بیست وپنج صدم( نمره از امتیاز آن پرسش کسر میشود.

بارم بندی قران هفتم

تذکر:
نمره پایانی هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهیم اوست

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی هفتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
1 نظر
یه بند خدایی

😑 خدایی من این تفکر اموزش و پرورش رو نمی فهمم😑😑😑😑😑😑😑

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.