در این نوشته با بارم بندی مطالعات اجتماعی هفتم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هفتمی ها هستیم.

بارم بندی مطالعات اجتماعی هفتم

image 131

ارزشیابی از درس مطالعات اجتماعی در هر نوبت به صورت زیر است:
ارزشیابی مستمر 20 نمره و ارزشیابی پایانی 20 نمره و نمره نهایی دانش آموزان در هر نوبت میانگین این دو نمره است. در
کارنامه دانش آموزان تنها دو ستون ارزشیابی مستمر و پایانی درج میشود

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی هفتم عبارت لینک دار کلیک کنید.