بارم بندی کاروفناوری ششم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

در این نوشته با بارم بندی کاروفناوری ششم همراه شما هستیم.

بارم بندی کاروفناوری ششم

۱ بارم بندی و بودجهبندی حاضر براساس شرایط عادی )حضوری( در مدارس طراحی شده است. همکاران عزیز
میتوانند ترتیب آموزش درسها را به صلاحدید خود جابهجا نموده و تعداد جلسه های آموزش هر درس را کم یا
زیاد نمایند. فیلم آموزشی تمامی پودمانها در سایت بارگذاری شده است. به گونه ای برنامه ریزی نما یید که خللی
در آموزش سایر دروس ایجاد نشود.
۲ در کتاب کار و فناوری پایه ششم چاپ جدید (۱۴۰۱ )تغ ییراتی در چیدمان درسها در فهرست کتاب ایجاد شده
است. به این صورت که درسهای مرتبط با رایانه مانند آشنایی با رایانه، کار با رایانه، نقاشی با رایانه، تایپ در رایانه و
نوشتن با رایانه، با یکدیگر ادغام شدهاند و در قالب دو درس با نام )درس ۱ :آشنایی با اجزای رایانه( و )درس ۲ :تایپ
و نوشتن در رایانه( در چاپ جدید ارائه شده است. همچنین درس برنامه نویسی به کتاب اضافه شده است.

با توجه به این تغییرات چیدمان پودمانهای کتاب در دو بخش )فناوری اطلاعات و ارتباطات( و )بخش کار( قرار گرفته است.
۳ این درس آزمون پایانی کتبی ندارد، با توجه به این مورد نمره اختصاصی هر درس و پروژه طبق جدول زیر از
۲۰ نمره و در هر نوبت بر اساس تعداد درس های تدریس شده توسط دبیر محاسبه میشود.

بارم بندی کاروفناوری ششم
بارم بندی کاروفناوری ششم

فعالیت های عملی را به سمت کاربردی کردن و خالقانه بودن آنها سوق دهید. در برخی موارد میتوانید از یک
فعالیت عملی در یک درس برای درس دیگر نیز بهره ببرید. مانند استفاده از نمد دوزی در ساخت جاکلیدی فلزی
و چوبی. با استفاده از این روش محصول تولید شده کیفیت بالاتری یافته و تلفیق دروس باعث یادگیری عمیقتر
در دانش آموز میشود. همچنین ارزش مادی و معنوی پروژه تولید شده افزایش می یابد.


۵ همکاران ارجمند از روزهای نخستین کار میتوانند با تشکیل کانال، وب سایت، وبلاگ و … فعالیت های دانش آموزان
را در پوشه کار خود با شناسنامه توضیحات طرح ذخیره نموده و در پایان هر نیمسال با برگزاری نمایشگاه مجازی
علاوه بر ایجاد انگیزه در دانش آموزان در ارزشیابی نیز استفاده قرار دهید.

بارم بندی کاروفناوری ششم
بارم بندی کاروفناوری ششم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه