در این نوشته با ترجمه درس اول عربی دوازدهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس اول عربی دوازدهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس اول عربی دوازدهم انسانی

وقیمه کل امرئ ما یخسته. »

ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

من الأشعار المنسوبه إلى الإمام علی علیه السلام

الذاء و الدواء

دواؤک فیک وماتبصر وداؤک منک

و لا تشعر أتزعم أنک جرم صغیر وفیق انطوى العالم الأکبر

دوای تو در خود توست و تو آن را نمی بینی و درد تو از خود توست و تو نمی دانی. آیا گمان می کنی که تو موجود کوچک و ناچیزی هستی درحالی که عالم اکبر(بزرگتر) در درون تو در هم پیچیده و نهفته است.

الناس اکفاءه

الناس من جهه الآباء أکفاء و قدر گل امرئ ما کان یحسه قفز بعلم و لا تطلب به ؛

أبوهم آدم و الأم حواء و للرجال على الأفعال أسماء قال اس موتى و أهل العلم أحیاء

1- مردم از نظر آباء و اجداد هم مرتبه و همتایند و پدر و مادر [هم] آنان ، آدم و حواء هستند.

2- ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد، و مردان بر اساس انجام کار ارزش (نام) دارند (و جایگاه و ارزش انسان ها با انجام عمل مشخص می گردد.)

٣- پس علم و دانشی بدست آور و به دنبال جایگزینی برای آن نباش که مردم مردگانند و اهل علم و دانش، زنده اند

( به وسیله علم رستگار شوراه رستگاری خود را طی کن ، و برای آن دنبال هیچ جایگزینی نگرد ! که همه مردم میمیرند اما این در واقع اهل علم و دانش هستند که جاودان می شوند.)

الفخر بالعفاف

أیها الفاخر جهلا بالنسب

إنما الناس لأم ولأب هل تراهم خلقوا من فضه أم حدید أم تحاس أم ذهب بل تراهم خلقوا من طینه هل سوى لحم و عظم و عصب

إنما الفخر لعقل ثابت و حیاء و عفاف و أدب

ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و یک پدراند. آیا آنان را می بینی (می پنداری که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده اند؟

همچنین ببینید: گام به گام درس اول عربی دوازدهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دوازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.