در این نوشته با ترجمه درس دوم عربی دهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس دوم عربی دهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس دوم عربی دهم انسانی

قال رسول الله : إنی مسؤول و إنگم مسؤولون

بیگمان من و شما مسئول هستیم.

الدرس الثانی (درس دوم)

إنکم مسؤولون

(قطعا شما مسئول هستید.)

کانت تنمیه بانتظار والدتها بعد انتهاء الدوام المدرسی،

سمیه پس از پایان ساعت کار مدرسه منتظر مادرش بود.

و کانت حجراث المدرسه مغلقه ؛

و کلاس های (اتاقهای مدرسه بسته بود،

و کان مدیره المدرسه و بعض المدرسات ینتظر أن تفرغ المدرسه من الطالبات.

و مدیر مدرسه و برخی از معلمها منتظر بودند که مدرسه از دانش آموزان خالی گردد.

عندئذ سمعت سمیه صوت مکیف الهواء من إحدى الحجرات،

در این هنگام سمیه صدای کولر را از یکی از اتاق ها شنید،

فظنت أن طالبات صف آخر فی حصه تقویه، أو مارس نشاط حرا؛ و عندما نظرت بدقه، وجدت الحجره فارغه و بابها مغلقه

گمان کرد که دانش آموزان کلاسی دیگر در کلاس تقویتی هستند، یا مشغول فعالیت آزادند؛ و آنگاه که با دقت نگاه کرد اتاق را خالی و درش را بسته یافت.

فذهبت إلى مدیره المدرسه، و أخبرتها بما شاهدث، فشکرتها المدیره، وطلبت من سمیه إطفاء المصابیح و المکیف.

در نتیجه به سوی مدیر مدرسه رفت و او را از آنچه دیده بود باخبر کرد، مدیر از او تشکر کرد و از سمیه درخواست کرد (خواست) چراغها و کولر را خاموش کند.

عندئذ شاهدت المدیره طالبه باسم فاطمه؛ کائث فاطمه تذهب لإغلاق حنفیه الماء التی کانت مفتوحه قلیلا.

در این هنگام مدیر دانش آموزی به نام فاطمه را دید؛ فاطمه (داشت) برای بستن شیرآبی که کمی باز بود میرفت.

وفی صباح الیوم التالی، شکرت مدیره المدرسه فی الاصطفاف الصباحی تنمیه و فاطمه لاهتمامهما بالمرافق العامه.

و در صبح روز بعد، مدیر مدرسه در صف صبحگاه از سمیه و فاطمه به خاطر توجه آنها به تأسیسات عمومی سپاسگزاری کرد.

و فی حصه العلوم الاجتماعیه، قامت رقیه و سألت المدرسه:

و در زنگ دانش اجتماعی رقیه برخاست و از معلم پرسید:

ما المقصود بالمرافق العامه ؟»

منظور از تأسیسات عمومی چیست؟

أجابت المدرسه: «هی الأماکن التی لها الدوله، و ینتفع بها الناس جمیعا. إذا فهمت معناها، فاذگری أنا أمثله المرافق العامه.»

معلم پاسخ داد: همان جاهایی است که دولت مالک آن است، و همه مردم از آن سود می برند. اگر (هرگاه) معنایش را فهمیدی برایمان برای تأسیسات عمومی مثال هایی ذکر کن.

أجابت رقیه : «المدارس و الهواتف العامه و المستشفیات و المستوصفات و المتاحف و المکتبات ودورات المیاه و الحدائق العامه و الأشجار على الرصیف و أعمده الکهرباء»

رقیه پاسخ داد: مدرسه ها، تلفن های عمومی، بیمارستان ها، درمانگاهها، موزهها، کتابخانه ها، سرویس های بهداشتی، پارکها، درختان کنار پیاده رو و تیرهای برق..

أجابت المدرسه: «أحسنت، و الحفاظ على هذه المرافق واجب على کل مواطن»

خانم معلم پاسخ داد: آفرین بر تو، و نگهداری از این تأسیسات بر هر شهروندی (هم میهنی) واجب است.

سألت الطالبات بتعجب:» لم و گیف؟ ! ذلک واجب الدوله»

دختران دانش آموز دانش آموزان) با شگفتی پرسیدند: چرا و چگونه؟! آن وظیفه دولت است.

قالت المدرسه :« بل هی مسؤولیه مشترکه، فسمیه التی أطفات المکیف و المصابیح؛

خانم معلم گفت: البته آن مسئولیتی مشترک است، سمیه که به خاموش کردن کولر و چراغها اقدام کرد؛

وفاطمه التی أغلقت حنفیه الماء و الطالبه التی تدخل مکتبه المدرسه فتحافظ على الهدوء فیها و على نظافه الکتب و ترتیبها،

و فاطمه که شیر آب را بست و دانش آموزی که وارد کتابخانه مدرسه می شود و آرامش آن و پاکیزگی کتاب ها و ترتیب آنها را حفظ می کند؛

و تلک التی تنصح من یرمی النفایات فی غیر مکانها بکلام طیب؛ هؤلاء یعمل بواجباته کمواطنات یشعر بالمسؤولیه.

او آئی که (دانش آموزی که نصیحت می کند کسی را که زباله در غیر جای مناسب می اندازد؛ اینها مانند شهروندانی که احساس مسئولیت میکنند به وظیفه شان عمل می کنند.

 قامت شمیه و قائث: «أ لیس من المناسب کتابه هذا الحدیث على اللوحه الجداریه ؟! إنکم مسؤولون حتى عن البقاع و البهائم، أمیر المؤمنین علی علیه السلام

سمیه برخاست و گفت : «آیا نوشتن این حدیث روی روزنامه دیواری مناسب نیست؟! قطعا شما مسئول هستید حتی در مورد زمین ها و چارپایان»

قبلت المدرسه و قالت: «هذا الاقتراح حسن، وسنتعاون جمیعا على العمل بهذا الحدیث» 

 خانم معلم پذیرفت و گفت: این پیشنهاد خوب است و همگی برای عمل به این حدیث شریف همیاری خواهیم کرد. حدیث شریف همیاری خواهیم کرد.

همچنین ببینید: گام به گام درس دوم عربی دهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.