در این نوشته با ترجمه درس دوم عربی یازدهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس دوم عربی یازدهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس دوم عربی یازدهم انسانی

همانا زبان عربی زبان قرآن و احادیث و دعاهاست و بسیاری از شاعران ایرانی از آن استفاده کرده اند و برخی از آنها ابیاتی را آمیخته به عربی سروده اند و آن را ُملمع نامیده اند ؛ بسیاری از شاعران ایرانی ُملمعاتی دارند از جمله : حافظ شیرازی و سعدی یرازی و جالل ال ّدین رومی معروف به مولوی 

ُملمع لسان الغیب حافظ شیرازی

1-نامه اى با دل خونین براى محبوبم نوشتم که من دنیا و روزگار را در دورى تو مانند قیامت دیدم

2-ازدورى او صدها نشانه درچشم دارم ، آیا اشک هاى این دوچشم من ، نشانه و عالمت برایمان نیست ؟” 

3 -هرچه که تجربه کردم ، ازجانب او فایده اى به من نرسید( وصال اوممکن نشد )هرکس آزموده را بیازماید ، پشیمانى نصیبش شود

4 -ازطبیبى احوال محبوبم را پرسیدم ، گفت : در دوری و هجرانش رنج وعذاب و درنزدیکى اش سالمتی و آسایش است” 

5 -گفتم اگر زیاد به دوست مشغول شوم مورد سرزنش واقع مى شومبه خدا سوگند که ما عشقى را بدون مالمت وسرزنش ندیده ایم” 

6حافظ درازاء دادن جان شیرین خواستار جامى شده است ، تا ازآن( دادن جان )، جامى ازکرامت عشق بچشد” 

ُملمع سعدى شیرازى 

1 -آب انبارها را( برکه ها )ازسوارانى که دربیابان ها تشنه هستند ، بپرس تو قدر و ارزش آب را چه مى دانى ، وقتى درکنارآب 

(شیرین وگوارای )فرات هستى

2 -شبم با دیدن روى تو مثل روزست وچشمم با دیدن روى تو روشن مى شود .واگر مرا ترک کنی ، شب و روزم مساوى است” 

3-گرچه مّدت زیادى انتظارکشیدم ، ا ّما امیدم را از دست ندادم ، زمان گذشت و دلم مى گوید که تو مى آیى” 

4 -من انسانى به زیبایى تو نه دیده ام و نه شنیده ام ، اگر خمیر آفرینش تو از آب و ِگل است ، حقیقتا آغشته به آب زندگانى است

5 -شب هاى تاریک من به امید دیدن روى تو صبح مى شود ، وگاهى چشمه حیات درتاریکى ها جستجو مى شود” 

6 -چقدر زندگیم را تلخ مى کنى درحالى که تو این همه شهد وشیرینى داری ! ازدهان شیرین تو جواب تلخ شنیدن زیباست

7 -عاشق روى تو بودن براى ما فقط این پنج روزه عمردنیا نیست ، اگرخاک قبرم را ببویى ، بوى عشق را ازخاکم مى یابى” 

8 -هرزیبا روى با نمکی را وصف کردم همانطور که دوست دارى ومى پسندى ستایش هاى تورا چگونه بیان کنم که فراتر از 

وصف کردن هستى ( چگونه تعریف تو گویم که فراتر از تعریف هستی ؟

9 -ازتو مى ترسم و به تو امید بسته ام و ازتوکمک مى خواهم و به تو نزدیکى مى جویم که هم دامگه بال هستی وهم کلید نجات 

و رهایى هستى!

10-به دلخواهی وخواست دشمن ، ازچشم دوست افتادم و بى ارزش شدم ، دوستانم مرا ترک کردند( ازمن جداشدند )همان طورکه 

دشمنا نم مى خواهند( ! به خواست دشمن ، دوستانم مرا ترک کردند

11 -شگفتا شرح نامه جدایى سعدى درتو اثر نمى کند ! واگر به نزدپرندگان شکایت ببرم ، درالنه ها مى گریند وناله سرمى دهند

همچنین ببینید: گام به گام درس دوم عربی یازدهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی یازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.