در این نوشته با ترجمه درس 2 عربی هشتم همراه شما هستیم.

ترجمه درس 2 عربی هشتم

                                                          أَهَمّیَّهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ

                                                           اهمیت زبان عربی

«اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ» لِاَنَّنا نَجَحْنا فِی السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَهِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْبَسیطَهِ.

«ستایش از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است.» چرا که ما در سال گذشته موفق شدیم و می توانیم عبارت ها و متن های ساده عربی را بخوانیم.

نَحنُ بِحاجَهٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ، لِاَنَّها لُغَهُ دینِنا، و اللُّغَهُ الْفارِسیَّهُ مَخلوطَهٌ بِها کَثیراً.

عربی زبان دین ماست و ما به یاد گرفتن آن نیازمندیم چرا که همانا زبان فارسی با آن بسیار مخلوط شده است.

إِنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّهِ.

همانا زبان عربی از زبان های بین المللی اس.

اَلْقُرآنُ وَ الْأَحادیثُ «بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ»

قرآن و حدیث ها به زبان عربی آشکار است.

                                                      أَهَمّیَّهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ

                                                      اهمیت زبان عربی

اَلْعَرَبیَّهُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّهِ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ.

عربی از زبان های رسمی سازمان ملل متّحد است.

اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ کَثیراً. «اَلْفیروزآبادیُّ» کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْقاموسُ الْمُحیطُ» و « سیبَوَیْهِ» کَتَبَ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْکِتابُ».

ایرانیان بسیار به زبان عربی خدمت کردند. فیروز آبادی لغت نامه ای با نام «القاموس المحیط» در زبان عربی نوشت. و سیبویه اولین کتاب کامل در قواعد زبان عربی با نام «الکتاب» را نوشت.

                                                 «اَلعِلمُ فِی الصَّغَرِ کالنَّقشِ فِی الحَجَرِ.»

                                       «علم در کودکی مانند کنده کاری در سنگ است.»

یا أَخی، أَ أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأَوَّلِ أَیضاً؟

ای برادرم؛ آیا تو همچنین معنی کلمه های کتاب اول را می دانی؟

یا أُختی، أَ أَنتِ تَفهَمینَ مَعنَی الْآیاتِ وَ الْأَحادیثِ السَّهْلَهِ؟

ای خواهرم؛ آیا تو معنی آیات و حدیث های ساده را می فهمی؟

برچسب شده در: